Parnasizm

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Edebi Akımlar

PARNASIZM  (19.yy'n ikinci yarısı)

Şiir ile düzyazının oluşum süreçleri farklıdır. Bu nedenle, öykü, roman ve tiyatroda realizmin uygulanışıyla şiirde uygulanışı farklı olmuştur. Parnasizm, şiirde realizmdir. 19. yüzyılına ikinci yarısında Fransa'da romantik şiire bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Kuşkusuz, realizmin sosyal, düşünsel ve sanatsal dayanakları, parnasizmin de dayanaklarıdır.

Realistler gibi sanat sanat içindir  düşüncesinde olan parnesyenler de sanatla güzelliğe güzel biçimlerde ulaşacağını düşünmüşler, realistlerden farklı olarak toprak sorunlarına uzak durmuşlardır.


Özellikleri:

*  Romantizmde terk edilen Eski Yunan ve Latin Edebiyatı ˜na, mitolojisine tekrar dönülmüştür. Bu özelliğiyle klasisizme yaklaşır.

* Tarihi olaylar, efsanevi kişiler, eski uygarlıklar konu edinilmiş; Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve yabancı ülkelerin efsanelerinden yararlanılmış; şiire egzotik (yabancı) bir hava getirilmiştir.
*  Duygu hayalden, düşünce ve nesnelliğe açılmıştır şiir. Betimleme önem kazanmış, kişilikler gizlenmiş, dış doğa yansıtılmıştır.

*  Biçim ve söyleyiş güzelliği önem kazanmış; bu nedenle ölçü ve uyak öne çıkmış; şiirde konuya uygun bir ritim yaratılmak istenmiştir.

*  Felsefeyle ilgili düşünceler, bilimsel ve teknik konular şiire girmiştir.

NOT 1
Parnasçılar, plastik (görme duyusuna seslenen; mimarlık, heykelcilik, resim gibi) güzelliğe tutkun olup egzotik temalar (yabancı memleketlerle ilgili konular) üzerinde çalışmaktan zevk duymuşlardır.

NOT 2

Parnasçılar, uyak ve ölçüye sıkı sıkıya bağlanmışlar, hatta Biz, nazım sanatı denince ölçü ve uyaktan başka bir şey anlamıyoruz. diyecek kadar ileri gitmişlerdir.

NOT 3

Parnasyen şair, alimane şiir yazar. Içinde kendi duyguları bulunmaz. Üslubu, betimlemeleri mümkün olduğu kadar canlı, renkli ve parlaktır. Gelenek haline gelmiş nazım şekillerini altüst etmeyi düşün-mez. Aksine bütün nazım kurallarını harfi harfine uygulamak ister. Romantiklerin lirizminden mümkün olduğu kadar kaçar. Kısaca ressam ve heykeltıraşın yaptığını, o şiirde yapmak ister.


*JOSE MARIA DE HEREDIA  ( 1842-1905)

En önemli eseri GANIMETLER dir. Bizde Yahya Kemal bir süre onun etkisinde kalmıştır.

*FRANÇOIS COPPEE (1842-1908)
Tevfik Fikret Coppee'den etkilenmiştir.

*THEODERE BANVILLE

*LECONTE DE LISLE

*THEOPHILE GAUTIER (1811-1972)

*SULLY PRUDHOMME


Türk Edebiyatı'nda bütün özellikleriyle olmasa da Tevfik Fikret'in şiirlerinde ve Osmanlı tarihinin görkemli dönemlerine özlem duyması ve sese, ahenge önem vermesi nedeniyle Yahya Kemal'in şiirlerinde parnasizmin kimi özellikleri gözlenebilir.

Ayrıca Bakınız

*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı