Sembolizm ( Simgecilik )

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Edebi Akımlar

SEMBOLIZM ( SIMGECILIK )  (19.yy'ın sonları)

Sembolizm, 19. yüzyılın sonlarında parnasyen şiire tepki olarak doğmuş bir akımdır. Sembolizm kendisinden sonra ortaya çıkan şiir akımlarının çoğunu etkilemiştir.

Realist ve natüralist edebiyatın egemen olduğu dönemde iyice belirginlik kazanan karamsarlık ve bezginlik, gelişen bilimin insana beklenen mutluluğu getirmediği düşüncesini beslemiş; Dünya bir tasarımdır, bir hayalden ibarettir, biçimindeki idealizmin Fransa'da yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Öte yandan Almanya'da Shopenhauer'un her olayı hayali ve esrarlı olgular biçiminde açıklayan idealist felsefesi, ruhsal bunalım içindeki genç kuşağın geleneğin dışında yeni bir yol bulmak isteğini güçlendirmiştir.

Böylece edebiyat, bilimden ve aydınlıktan uzaklaşarak, yarı karanlık ve belirsiz sezgilere, fizyolojiden psikolojiye, gözlem ve deneyden duygu ve bilinçaltına, nesnellikten öznelliğe yönelmiştir.

Fransa'da sembolizmin öncüsü olan Charles Baudelaire, bu akımın ilkelerini Kötülük Çiçekleri adlı şiir kitabında uygulanmıştır.

Özellikleri

*  Parnasizmin kovduğu duygu ve hayal şiire geri dönmüştür. Ancak bu romantizme dönüş değildir.

*  Anlam açıklığını düzyazıya özgü bir özellik olarak görmüşler, şiirde kapalılığı savunmuşlar: herkesin kendine göre yorumlayabileceği bir şiiri amaçlamışlardır.

* Şiirde ritme önem vermişler, sözcüklerin müziğine dayanan bir iç ahenk kurmaya çalışmışlardır.

*  Şiirin, gerçeği değil, gerçekliğin (doğanın) şairdeki izlenimlerini anlatması gerektiğini savunmuşlardır.

*  Nesneler birer sembol olarak ele alınmış; sembollerde, iç dünya ile dış dünya arasında bağlantı kurulmuş; bu nedenle mecazlı anlatıma ve imgeye sık sık başvurulmuştur.

*  Gerçeğin çıplaklığına karşı olduklarından, akşam saatleri, mehtap, yarı karanlık ve loş ortamlar şiirde dekor olarak seçilmiştir.

*  En çok, ölüm düşüncesi, sessizlik, durgun sular, sararmış yapraklar, güneşin batışı, kimsesiz kırlar, uzak ülkeler anlatılmıştır.

*  Toplum sorunlarından uzak kalınmış, sanat sanat içindir anlayışına yakın durulmuştur.

*  Sembolizm, çağdaş şiiri en çok etkileyen akım olmuştur.

*CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) ŞIIR

Sembolizmin ilk temsilcilerindendir. Şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatması, şiirde kapalılığa önem vermesi, duyguları sözcüklerin açık anlamlarıyla anlatmaktan çok ahenkleriyle sezdirmeye çalışması bakımından tam bir sembolisttir.
KÖYÜLÜK (ELEM) ÇIÇEKLERI¦

*STEPHANE MALLERME  ŞIIR
Sembolizmin temsilcilerinden olan Fransız şairdir. Baudlaire ile Edgar Alen Poe'den etkilenir. Mallarme, genç şairlerle yaptığı toplantılarda etkili konuşmalar yapar, dünya edebiyatını da eserleriyle etkiler.
ÇAPKIN TÖRENLER, TATLI ŞARKI, MUTLULUK TÜRKÜLERI

*PAUL VERLAINE  (1844-1896)   ŞIIR
Fransız edebiyatının önemli şairlerindendir. Dünya edebiyatında da en çok okunan şairlerdendir, ilk önce Parnas şiir akımıyla tanışsa da Sembolizmin etkisindedir. Verlaine, şiirleriyle olduğu kadar şiir ve şairlerle il¬gili yazdığı yazılarıyla da sanat dünyasında yankı uyandırmıştır.
IYI ŞARKI, SÖZSÜZ ROMANSLAR, USLULUK

*MAURICE MAETERLINCK     TIYATRO

*ARTUR RIMBAUD     (1854-1891)   ŞIIR
Fransız edebiyatının ünlü sembolist şairlerinden biridir. Rimbaud'un şiirlerinde sözcükler, yepyeni biçimlerle birleşir. Onun kendine özgü bir şiir dili vardır. Hayal dünyasındaki sıra dışı görüntüler şiirlerine yansır. Birçok şiiriyle sürrealistler için zengin bir kaynak olmuştur.
CEHENNEMDE BIR MEVSIM, ILHAMLAR, IŞIKLAR

*PAUL VALERY  (1871-1945)   ŞIIR
Şiirlerinde özellikle dil ve ahenge önem vermiştir. Onun şiir anlayışı şöyle özetlenebilir : Şiir, ne düşüncelerle ne duygularla yazılır; şiir, sözcüklerle yazılır.
GENÇ ORMAN, CHARMES

*EDGAR ALLAN POE 1809-1849)
Amerikan edebiyatının şair ve yazarlarındandır. Şiirlerindeki büyülü dil, onların bugün bile sevilerek okunmasını sağlamıştır. Sembolizmin önde gelen temsilcilerindendir. Kendisi Baudelaire'den etkilendiği gibi, Fransız şairlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Modern küçük öykü türünün yaratıcısı sayılabilir. 
ANNABEL LEE VE KUZGUN şiirleri ünlüdür 

Bizde sembolistler: Servet-i Fünun'da Cenap Şahabettin'in Elhan-ı Şita şiirinde sembolist özellikler görülür. Tevfik Fikret'in Çınar şiir örneği sayılabilir. Asıl uygulayıcı Ahmet Haşim'dir. Yahya Kemal, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Hamdi Tanpınar sembolist özellikli şairlerimizdir.

Ayrıca Bakınız

*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı