Egzistansiyalizm ( Varoluşculuk )

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Edebi Akımlar

EGZISTANSIYALIZM  ( VAROLUŞÇULUK )

Var olmanın özden önce geldiğini ileri süren egzistansiyalizmin tarihsel kökleri oldukça eskilere gider. Insanın kendi varlığını, kendisinin yarattığını ileri süren bir öğretidir bu. Varoluşçuluğun bir sanat akımı olarak biçimlenişi, bu öğretinin etkisiyledir.

Egzistansiyalistlere göre tüm varlıklar var oluşlarından önce gerçekleştirilmişlerdir. Bu nedenle örneğin ağaç ağaçlığını yapamaz artık; ama insan kendini yapabilir. Insan kendi özünü oluştururken yalnızdır ve özgürdür. Bu özünü oluşturma süreci seçeneklerle doludur. Insanın karşı karşıya kaldığı bu seçme durumu ona yoğun sorumluluklar yükler ve bu da kişiyi bunalıma düşürür.

Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra J.Paul Sartre ile gittikçe güçlenen bu akım, Descartes'in
œDüşünüyorum öyleyse varım görüşünü tersine çevirerek œVar olduğum için düşünüyorum tezine ulaşır ve özgürlüğü kısıtlayan hiçbir engeli tanımaz.

Insana büyük değer veren var oluşçular insana yapılan haksızlıklardan herkesi sorumlu tutarak egzistansiyalizme toplumcu bir özellik kazandırırlar.

*J.P.SARTRE (1905-1980)  ROMAN, ÖYKÜ, OYUN
Son dönemin en önde gelen düşünür ve sanatçılarından olan Sartre, egzistansiyalizm akımının kurucusu ve savunucularındandır.
BULANTI, ÖZGÜRLÜK YOLLARI, AKIL ÇAÄžI (ROMAN), SINEKLER,    MEZARSIZ ÖLÜLER, KIRLI ELLER, SAYGILI YOSMA (OYUN)¦

*ALBERT CAMUS (1913-1960)
YABANCI, VEBA (ROMAN) 

*ANDRE GIDE (1869-1951)
Fransız edebiyatının ünlü deneme ve roman yazarıdır. 1947 Nobel kazanmıştır. Sanat eserlerinde biçime önem vermez.
ECINNILER, KALPAZANLAR, DAR KAPI, DÜNYA NIMETLERI¦

*KARL JASPERS
Ayrıca Bakınız

*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı