biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 117-120

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 117

a.  Özgün metinden alınan aşağıdaki kelimelerin günümüzdeki karşılıklarını yazınız.

evvel             -► önce                       kendüzin        -►kendini

edebdür         -►edepdir                   kim                -►ki

saburdur        -►sabırdır                    cömerdlıkdur -►cömertliktir..

b.  Metindeki cümleleri yapı yönünden inceleyiniz.

Cümleler açık, kısa ve özdür.

c.  Metindeki Arapça kökenli kelimelerin altını çiziniz.

bab, marifet,makam, kanaat,miskinlik

•Yaptığınız incelemeden hareketle metnin dil özelliklerini aşağıya yazınız.

Metnin dili sade ve anlaşılır bir Türkçedir. Sadece o dönemdeki ses uyumlarını bilmek metni anlamamıza yetiyor.

1.   a. Metnin ana düşüncesini söyleyiniz.

KİM NEFSİNİ BİLİP ÖĞRENİRSE RABBİNİ DE HAKKIYLA BİLİR.

b. Metindeki anlam birliğine sahip kümeleri belirleyiniz. Bu kümelerin metnin iletisiyle nasıl bir bütünlük oluşturduğunu açıklayınız.

Metindeki anlam birliğine sahip kümeler (paragraflar) metnin iletisi etrafında birbiriyle ilişkili olacak şekilde düzenlenmiştir.

2.  Metnin hangi geleneğin etkisiyle kaleme alındığını belirtiniz.

TASAVVUF GELENEĞİ

3.      a. Bilgi birikiminizden de yararlanarak "marifef'le kastedilenin ne olduğunu açıklayınız. b. Metnin içeriği ve ana düşüncesinden hareketle metnin yazılış amacını söyleyiniz..

Allah'ı tanıma,bilme

Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 118

3.  Metnin anlatımından da yararlanarak hangi geleneğin etkisiyle yazıldığını söyleyiniz.

Dönem itibariyle öğretici metinlerin çokça yazıldığı bir dönem birlikte insanlara bilgi vermek için yazılan metinleri görmekteyiz. Osmanlı yeni kurulmuş ve Yükselme dönemine girilerek yeni bir dünya kurulacağı gözlenmiştir. Bu da bize insanların bilgi ihtiyaçları olduğunu göstermektedir.

4.  Metnin ana düşüncesi ve XIV. yüzyıl öğretici metinlerin yazılış amacıyla ilgili bilgi birikiminizden yararlanarak Nasrettin Hoca fıkrasının kaleme alınma nedenini belirtiniz.

Kalıcılığını sağlamak ve var olan Nasreddin Hoca gibi bir değeri bir sonraki kuşağa taşımak amacıyla yazılmıştır.

Anlama, Yorumlama.

1. Kitabınızdaki metinlerden hareketle XIII - XIV. yüzyıl öğretici metinlerinin oluşmasını sağlayan zihniyet hakkında bilgi veriniz.

Dönem itibariyle öğretici metinlerin çokça yazıldığı bir dönem birlikte insanlara bilgi vermek için yazılan metinleri görmekteyiz. Osmanlı yeni kurulmuş ve Yükselme dönemine girilerek yeni bir dünya kurulacağı gözlenmiştir. Bu da bize insanların bilgi ihtiyaçları olduğunu göstermektedir.

 Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 119

b. Okuduğunuz ve incelediğiniz metinlerden yararlanarak XIV. yüzyıl öğretici metinlerini anlatım biçimleri bakımından gruplandırınız. Tespitlerinizi aşağıdaki şema üzerine yazınız.

Anlatım Biçimleri Yönünden XIV. Yüzyıl Öğretici Metinleri

........................................... Eserler                                                                     Eserler

c. Okuduğunuz ve incelediğiniz metinlerden yararlanarak XIV yüzyıl öğretici metinlerini konularına göre gruplandırınız. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.

Konularına Göre Öğretici Metinler

c. İncelediğiniz metinlerden yararlanarak İslam medeniyetinin etkisiyle yeni kavram ve söyleyişlerle zenginleşen XIV yüzyıl nesrinin özelliklerini defterinize sıralayınız.

 Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 120

Değerlendirme

1.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

•   XIII - XIV yüzyıl öğretici metinlerinde cümleler....kısa ve...... açıktır. Dil....sade......ve anlaşılır özelliktedir.

•   XIII -XIV yüzyıl öğretici metinleri.....nazım.......... ve..nesir....... şeklinde kaleme alınmıştır.

•   Malâkât.....nesir şeklinde...... bir eseridir.

2.   Aşağıdakilerden hangisi XIV yüzyıl öğretici metinlerinden biri değildir?

A.Hamzanâme

B.  Makâlât

C.  Müntehab-ıŞifa.

D.Yüz Hadis

E.  Kâbusnâme

3.   Aşağıdakilerden hangisi XIII - XIV yüzyıl öğretici metinlerinin işlediği konulardan biri değildir?

A.Din

B.  Tasavvuf

C.  Tıp

D.  Sanat

E.  Tabiat

4.   Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız..

(.Y..)  XIII-XIV yüzyıl öğretici metinleri nazım ve nesir karışık şekilde kaleme alınmıştır.

(.D..)  XIV yüzyılda İslam medeniyetinin etkisiyle nesir diline yeni kavramlar ve söyleyişler girmiştir. Böylece dil zenginleşmiştir.

(.D..)   Mantıku't Tayr, Gülşehri'nin tasavvuf konulu bir eseridir.