biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 174-176

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 174

1.      Okuduğunuz hikâyede anlatılanlar yaşanabilir gerçekler midir? Belirtiniz.

Metinde anlatılanların birebir benzerlerine günümüzde rastlamak mümkün değildir. Ama benzerlerine rastlamak mümkündür. Birbirini deli gibi sevmek, bir babanın kızını seven erkeğe vermek istememesi gibi w

2.      Okuduğunuz metnin olay örgüsünü tahtaya çizeceğiniz bir şema üzerine yazınız. Olay örgüsüyle olay zinciri arasındaki farklılıkları belirleyiniz.

*Kamberin babası Behram Ağanın ailesini de alıp bir yolculuğa çıkması

* Yolculuk sırasında eşkiyaların baskınına uğrayıp Kamber dışındakilerin öldürülmesi.

* Kamber’i bir köylünün bulup evlat edinmesi.

* Arzu ile Kamber’in birlikte büyümeleri.

*Kamber’i seven bir kızın Arzu’ya  Kamber’in kardeşi olmadığını söylemesi

* Arzu’nun bunu Kamber’e söylemesi.

* Arzu’nun amcasının Arzuyu Babasından istemesi ve nişanlanması.

* kamber’in Arzu’nun  kardeşi olmadığını öğrenmesi.

* Arzu’nun  Kamber’e kızıp yüz vermemesi , bu yüzden Kamber’in evden ayrılması

* Arzu’nun Kamber’i bulmak için Çöle gitmesi fakat Kamberden yüz bulamaması

* Arzu’nun hastalanması

* Arzu’nun sırdaşı vasıtasıyla Kamber’e ulaşması

* Kamber’in eve dönmesi.

*Amcasının Arzu’yu almak için köye gelmesi ve Arzu’nun ona durumu anlatması

* Arzu ile Kamber’in evlenmesi.

OLAY ÖRGÜSÜ VE OLAY ZİNCİRİ ARASINDAKİ FARKLAR

Olay zinciri kurmaca olmayan metinlerde(örneğin anı, gezi yazısı vb.) olay örgüsü ise kurmaca metinlerde  (masal,öykü,roman,halk hikayesi vs.) kullanılır.

3.      Metnin iletisini söyleyiniz. Hikâyenin olay örgüsüve metindeki kişilerin, bu iletiyi ifade etmek için üstlendikleri görevi belirtiniz.

AŞK İNSANA HER TÜRLÜ ZORLUĞA GÖĞÜS GERME GÜCÜNÜ VERİR.Olay örgüsü ve kişiler bu iletiye uygun olarak düzenlenmiştir.Bu ögeler iletiyi vermek için birer araç olarak kullanılmıştır.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 175

a. Metindeki kişilerin; olay örgüsündeki işlevlerini, özelliklerini (varsa tarihî, dinîve mitolojik), temsil ettikleri değer ve kavramları tespit ediniz. Tespitlerinizi tabloya yazınız.

b. Bu kişilerin benzerleriyle tarihte ve günümüzde de karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.

Günümüzde  bu gibi kilere rastlanabilir. Fakat hikayedeki şahısların günlük hayatta birebir aynısına rastlanmaz.

4.   a. Olayların geçtiği mekânı belirtiniz. Mekânın gözleme dayanıp dayanmadığını veya hayal

ürünü bir yer olup olmadığını söyleyiniz.

Antep veya Urfa tarafları. Köy, çöl...Mekanlar hayal ürünü değildir.

b.  Olayların geçtiği mekân.somut, bilinen bir yer midir?Tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.

Mekan somut bilinen yerlerdir.

c.  Mekânın özellikleri anlatılırken ve tanıtılırken nelere önem verildiğini açıklayınız. Bunun

nedenini söyleyiniz.

Metinde mekan isimleri geçmekte ancak mekanlar ayrıntılı olarak verilmemektedir.

5.      Halk hikâyelerinin yerini günümüzde hangi eserlerin aldığını belirtiniz.

Hikayeler, romanlar..

6.      Olayların geçtiği zamanısaatle, takvimle belirtebilir miyiz? Metinde belirtilen zaman, anlatılan olayların akışına uygun mudur? Açıklayınız.

Belirtemeyiz, belirsiz zaman ifadeleri vardır.

7.      Metindeki kişi, zaman ve mekân arasındaki uyumu belirtiniz.

8.      Metinde neden nazım ve düz yazı bir arada kullanılmıştır? Nazımla aktarılan kısımların özelliklerini belirleyiniz. Bu bölümlerin anlatmaya bağlı olan halk hikâyesindeki işlevini söyleyiniz.

Hikâyede Aslı ile Kerem’in karşılıklı konuşmaları manzum biçimde yazılmıştır.Bunun nedeni dinleyicileri anlatımdan   biraz uzaklaştırarak dinlendirmek,hikâye anlatıcısının saz çalarak bu maharetini göstermek istemesi olabilir. Bu işlev hikâyeye farklılık katıp hikâyenin estetik olarak güzelleşmesini sağlamıştır.

 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 176

9. a. Metnin temasını aşağıya yazınız. Hikâyenin temasının evrensel olup olmadığını açıklayınız.

AŞKTIR...TEMA EVRENSELDİR.

b.Temanın, metnin ait olduğu toplumun sosyal yapısıyla, duyuşuyla ve düşüncesiyle ilişkili

olan yönlerini belirtiniz.

Tema ait olduğu toplumun sosyal yapısını, duyuşuyla ve düşüncesiyle yansıtmaktadır.

c.  Metnin temasının, halk hikâyelerinin anlatılmaya başlandığı dönemden günümüze kadar

aynı önemi ve değeri taşıyıp taşımadığını açıklayınız.

AŞK TEMASI HER DÖNEMDE AYNI ÖNEMİ VE DEĞERİ TAŞIR.

10. a. Metindeki anlatıcıyı ve özelliklerini aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

Anlatıcı:Bu hikâyede İlahi bakış açısılı hakim anlatı vardır. 

Anlatıcının özellikleri:Anlatıcı olayların öncesini ve sonrasını, kahramanlarının zihninden geçen her şeyi bilen biridir.

b.  Anlatıcının bakış açısını söyleyiniz.

iLAHİ(TANRISAL)  BAKIŞ AÇISI

c.Anlatıcının, anlatım sırasında mekânı ve kişileri nasıl tahlil ve tasvir ettiğine örnekler veriniz.

Mekan çok fazla tasvir edilmemiştir, kişilerin tasvir ve tahliline ter verildiğini görmekteyiz.

11.  Metnin, hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz.

HALK HİKAYESİ GELENEĞİ

a. Okuduğunuz hikâyede "Kambersiz düğün olmaz, gün başka gün, dem başka demken..., kara çalıcı" gîbî halk söyleyişleri kullanılmıştır. Sizde metinden halk söyleyişlerine birkaç örnek daha bulunuz. Tespitlerinizi aşağıya yazınız.

"Çok naz aşık usandırır" , "Var dilediğine er" "ağıt kopmak" "iki gözü iki çeşme" vb...

b.  Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin bulunup bulunmadığını söyleyiniz.

c.  Metnin anlatımının anlaşılır ve akıcı olup olmadığını belirtiniz.

Anlaşılır ve akıcıdır.

•Yaptığınız incelemeden yararlanarak metnin dil ve anlatım özelliklerini aşağıya sıralayınız.

Son derece yalın, sade bir halk Türkçesi

12. Metinde davranışlarını eleştirdiğiniz bir kahraman var mı? Varsa eleştirilerinizin nedenini açıklayınız.

a.  Meddah hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

b.  Genel olarak halk hikâyelerinde âşıkların kavuşamadığını biliriz. "Arzu ile Kamber" adlı

hikâyenin bazı örneklerinde ise âşıklar kavuşmaktadır. Bu sonuçta anlatıcının (meddahın) etkisi var

mıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz.

c.  Anonim ürünler olan halk hikâyelerinin anlatıcıları, esere kendi duygu, düşünce ve yaşadığı dönemin kültürünü yansıtmış olabilir mi? Açıklayınız. Bu açıdan eser ile anlatıcı arasındaki ilişkiyi belirtiniz.

Yansıtmıştır, anonim ürünler az çok anlatıcısından izler taşır...