Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı,Mecaz, Mecaz-ı mürsel, Teşbih, Telmih, Tecahül-i arif, İstiare (edebiyat), Tevriye, Hüsn-i talil, Leff ü neşr, Kinaye, Teşhis ve intak, Tekrir, Tenasüp, Tezkire, Tarih, Sefaretname, Seyahatname, Siyasetname, Münazara, Münşeat, Evliya tezkiresi, Kısas-ı enbiya, Siyer, Maktel-i Hüseyin, Miraciye, Hilye, Mevlid, Kırk hadis, Menkıbname, Kıyafetname, Sürname, Hamamname, Şehrengiz, Hicviye, Hezliyat, Tarih düşürme, Muamma, Lugaz, Dariye, Rahşiye, Gazel, Kaside, Mesnevi, Müstezat, Rubai, Kıta,Tuyuğ, Terkibi Bent, Terci Bent, Tevhit Münacat, Naat, Methiye, Mersiye, Hicviye, Fahriye,