Kpss önlisans 2008 Genel Kültür Sınavı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Çıkmış Sorular

A
GENEL KÜLTÜR TESTI
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
19
1. Islamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde geniş
toprakların idare edilmesinin zorluğu aşağıdakilerin
hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır?
A) Ülkede inanç özgürlüğünün tanınması
B) Yerleşik hayatın yaygınlaştırılması
C) Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması
D) Evlilik yoluyla başka ülkelerle yakınlık kurulması
E) Komşularla barışçıl ilişkilerin kurulmasına özen
gösterilmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Islam devletlerinde
hükümdarlık sembollerinden biri değildir?
A) Hilat (giysi)
B) Asa
C) Bayrak (alem)
D) Çetr (saltanat şemsiyesi)
E) Ok
3. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklular Dönemine
aittir?
A) Nizamiye Medresesi B) Karatay Medresesi
C) Çinili Köşk D) Muradiye Camisi
E) Ishak Paşa Sarayı
4. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti'nde
toprak düzeninin bozulmasıyla toprak mülkiyeti
yaygınlaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam
hazırladığı savunulabilir?
A) Asker – sivil iş birliğine
B) Feodal yapının güçlenmesine
C) Toprak gelirlerinin artmasına
D) Köylünün refah düzeyinin artmasına
E) Ticaretin azınlıkların tekelinde olmasına
5. Osmanlı kanunnamelerinde “Saban giren yer mülk
olmaz.” şeklinde tanımlanan durumun aşağıdakilerden
hangisiyle örtüştüğü savunulabilir?
A) Toprağın gelirlere göre ayrılması
B) Artan nüfus oranında yeni tarım alanlarının
açılması
C) Toprağın sadece kullanım hakkının köylüde
olması
D) Dirlik sahiplerinin cebelû yetiştirmek zorunda
olması
E) Her köylü ailesinin geçimini sağlayacak büyüklükte
toprağa sahip olmasına özen gösterilmesi
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
20
6. Osmanlı Devleti dirlik sistemiyle,
I. sipahinin geçimini karşılama,
II. büyük bir askeri güce sahip olma,
III. kapı kulu askerlerinin maaşını verme
durumlarından hangilerini sağlayarak hazinenin
yükünü azaltmaya çalışmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
7. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde azınlıkların Mebuslar
Meclisinde temsil edilmesi aşağıdakilerden
hangisini gösterir?
A) Divanıhümayunla Mebuslar Meclisinin yapısının
aynı olduğunu
B) Yenilik hareketlerinin halktan geldiğini
C) Bağımsızlık hareketlerinin önlenmek istendiğini
D) Taht kavgalarının sona erdirilmesinin amaçlandığını
E) Azınlıklara inanç özgürlüğü tanındığını
8. Osmanlı Devleti'nde, sarraf geleneğinden bankacılığa
kaçıncı yüzyıldan itibaren geçilmiştir?
A) 20. B) 19. C) 18. D) 17. E) 16.
9.
I. Nizamı Cedit Ocağı
II. Eşkinci Ocağı
III. Enderun Mektebi
Yukarıdakilerden hangileri, orduyu güçlendirmek
için III. Selim zamanında yapılan yenilikler arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
10. Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi gelişmelerinden
biridir?
A) Senedi Ittifak'ın yapılması
B) Türk matbaasının kurulması
C) Yeniçeri Ocağının kurulması
D) Kanunuesasi'nin uygulamaya konulması
E) Kanunname-i Âli Osman'ın toplanması
11. Osmanlı Devleti'nde,
I. Osmanlı Bankasının kurulması,
II. Ziraat Bankasının kurulması,
III. esnaf teşkilatının kurulması
gelişmelerinden hangileri XIX. yüzyılda gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
21
12. Amasya Genelgesi'nde milletin özgürlüğünü ve devletin
bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas'ta bir
kongrenin toplanmasına karar verilmiştir.
Bu kararla aşağıdakilerden hangisinin öngörüldüğü
savunulabilir?
A) Ulusal kararların geniş katılımla alınması gerektiğinin
B) Yerel cemiyetlerin kurulmasının
C) Uluslararası ilişkilerin başlamasının
D) Istanbul Hükûmetiyle görüşülmesinin
E) Milletvekili seçimlerinin çabuklaştırılmasının
13. Erzurum Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisiyle
ilgili karar alınmamıştır?
A) Işgal amacı olmayan devletlerin yardımlarının
kabul edilmesi
B) Ulusal sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu
C) Hükûmet işlerinin Meclis denetiminde sürdürülmesine
çalışılması
D) Siyasi egemenliği, toplumsal dengeyi bozacak
ayrıcalıkların reddi
E) Redd-i Ilhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin
kurulması
14. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM'ye karşı çıkarılan
ayaklanmaların sonuçlarından biridir?
A) Ulusal kongrelerin toplanması
B) Ulusal mücadelenin zorlaşması
C) Azınlık ayaklanmalarının çıkması
D) Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
E) Afganistan'la dostluk antlaşmasının imzalanması
15.
I. TBMM'nin hukuki varlığının Anlaşma Devletlerince
tanınması
II. Ermeni sorununun çözülmesi
III. Misakımilli kararlarının başta Avrupa ülkeleri
olmak üzere dünya kamuoyuna anlatılması
1921 yılında TBMM, yukarıdakilerden hangileri
için Londra Konferansı'na katılmayı yararlı görmüştür?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
16. Aşağıdakilerin hangisinde, Birinci Inönü Savaşı'nın
kazanılmasının etkisi vardır?
A) Gümrü Antlaşması B) Moskova Antlaşması
C) Bükreş Antlaşması D) Atina Antlaşması
E) Istanbul Antlaşması
17. Yeni Türk Devleti kurulduğunda Kanunuesasi yürürlükten
kaldırılmamış ancak 1921 Anayasası'nda bulunmayan
hükümler Kanunuesasi'nin hükümleriyle
karşılanmıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olduğu savunulamaz?
A) Kanunuesasi'den yararlanıldığının
B) Kanunuesasi'nin daha kapsamlı bir metin olduğunun
C) Mecliste gruplaşmaların olduğunun
D) Zaman kazanılmasına gereksinim duyulduğunun
E) Anayasal düzene Osmanlı Döneminde geçildiğinin
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
22
18. Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılmasına aşağıdaki
savaşların hangisinin sonucunda gerek görülmüştür?
A) Başkomutanlık Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) Birinci Inönü Savaşı
D) Ikinci Inönü Savaşı
E) Eskişehir ve Kütahya Savaşları
19.
I. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
II. Rodos ve Oniki Ada'nın Italya'ya bırakılması
III. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması'nın
sonuçları arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
20. Aşağıdakilerden hangisi, 1937 yılında yapılan
değişiklikle, 1924 Anayasası'nda yer almıştır?
A) Atatürk ilkeleri
B) Milletvekillerinin yemin şekli
C) Yeni Türk Devleti'nin yönetim biçimi
D) Yeni Türk Devleti'nin başkenti
E) Yeni Türk Devleti'nin resmi dili
21. Atatürk 1924 yılında, “Bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti
ve egemenliği için fedakar bir halktır, bunu ispat
etti. Milletimiz yaptığı inkılapların kıskanç müdafiidir
de. Benliğinde bu faziletler yerleşmiş bir milleti yürümekte
olduğu doğru yoldan hiçbir kimse hiçbir kuvvet
alıkoyamaz.” demiştir.
Atatürk'ün bu ifadesiyle Türk milletinin,
I. özgürlük,
II. bağımsızlık,
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerini korumada kararlılığını
vurguladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
22.
I. Hukuk
II. Ekonomi
III. Öğretim
Cumhuriyet Döneminde yukarıdaki alanların hangileriyle
ilgili uygulamalarda birlik sağlamak amacı
olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
23.
I. Siyasi rejim
II. Ekonomik politika
III. Uluslararası ilişkiler
Cumhuriyetçilik ilkesi yukarıdakilerden hangilerini
doğrudan belirler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
23
24. Atatürk Onuncu Yıl Nutku'nda “Türk milletinin yürümekte
olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde
ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.” demiştir.
Atatürk'ün bu sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisinin
önemini doğrudan vurguladığı savunulabilir?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Laiklik
D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik
25.
I. Yabancıların Türk kara sularında ticaret yapmasının
yasak olması
II. Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişinin
serbest olması
III. Yabancıların Marmara ve Türkiye'deki nehirlerde
ve göllerde gemi bulundurmasının yasak
olması
Yukarıdakilerden hangileri Kabotaj Kanunu'nun
kapsamındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
26.
I. Evlenme akdinin devlet işi olarak nitelenmesi
II. Kadının tanıklıkta erkekle eşit olması
III. Resmi nikahtan sonra inançlara göre dinsel tören
yapılabilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, 4 Ekim 1926 tarihinde
yürürlüğe giren Medeni Kanun'un kapsamındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
27. Türkiye'de,
I. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim
sistemine geçilerek halkın milletvekillerini
doğrudan seçebilmesi,
III. milletvekilleri seçimlerinin iki yılda bir yapılması
yerine, dört yılda bir yapılması
gelişmelerinden hangilerinin demokrasinin gereği
olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
28.
I. Inkılapların sürekliliğini sağlama
II. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkma
III. Gerçekleştirilen inkılaplarla yetinme
Yukarıdakilerden hangileri, inkılapçılık ilkesinin,
toplumu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtarma
amaçlı olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
24
29. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı ırk, din ve mezhep ayrımcılığına
karşıdır.
Yalnız bu bilgiyle Atatürk milliyetçiliğinin,
I. laik devlet anlayışını benimseme,
II. etnik kimliklere saygılı olma,
III. milletin birliğine ve bütünlüğüne önem verme
özelliklerinden hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
30. Müslümanlar üzerinde nüfuzu olan halifeliğin kaldırılmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu
savunulabilir?
A) Mecelle yerine Medeni Kanun'un kabul edilmesi
B) Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet'in ilan edilmesi
C) Tekke ve türbelerin kapatılması
D) Anayasa'dan laikliğe aykırı maddelerin çıkarılması
E) Medreselerin kapatılması
31. Aşağıdakilerden hangisi Millet Mekteplerinin açılmasındaki
amaçlardan biridir?
A) Her kesimden vatandaşı okur yazar duruma getirmek
B) Yurt dışına gidecek bireylere yabancı dil öğretmek
C) Harf inkılabının yapılmasına ortam oluşturmak
D) Medreselerin kapatılmasını sağlamak
E) Ilköğretimi zorunlu hale getirmek
32.
I. Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olması
II. Kadınlara siyasi hakların tanınması
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri
arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
33.
I. Iş Bankasının kurulması
II. Âşar vergisinin kaldırılması
III. Sümerbankın kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Döneminde
Türk çiftçisini rahatlatmak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
25
34. Atatürk Döneminde,
I. yüksek gümrük vergisi konulması,
II. ülkeye girecek eşyanın cinsi ve miktarının hükûmet
tarafından tespit edilmesi,
III. uluslararası sergi ve panayırlara katılma kararı
alınması
önlemlerinden hangilerinin, ihracatı ithalata göre
artırmak amacıyla alındığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
35. Bozkurt adlı Türk gemisi Fransız Lotus gemisine çarparak
batmıştır. Fransa, Türk mahkemesinin kararlarına
itiraz etmiş; Türkiye bu itirazı kabul etmemiştir.
Tarafların konuyu Lahey Adalet Divanına götürmesi
sonucunda Türk mahkemesinin verdiği kararın değiştirilmesine
gerek duyulmamıştır.
Yalnız bu bilginin,
I. Türk hukuku ve adalet örgütünün egemenlik
haklarına dayalı çağdaş düzeye yükseldiği,
II. Türkiye – Fransa arasında yapılan ticarete ara
verildiği,
III. Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde çok
önemli bir yeri olduğu
durumlarından hangilerine kanıt olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
36.
I. Hatay
II. Batum
III. Musul
Yukarıdakilerden hangileri 1926 Ankara Antlaşması'yla
Türkiye'nin sınırları dışında kalmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
37. Sadabat Paktına üye devletler,
I. bölgesel barışı koruma,
II. iç işlerine karışma,
III. sınırları koruma
durumlarından hangilerinin yükümlülüğünü karşılıklı
olarak kabul etmişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
26
38. Türkiye'nin özel konumunun aşağıdakilerden
hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A) Yerel saat B) Deniz ulaşımı
C) Turizm etkinlikleri D) Iklim koşulları
E) Transit taşımacılık
39. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin kıyı bölgelerinin
ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Bölümleri arasında ortalama yükselti bakımından
fark olması
B) Akarsu ağızlarında delta ovalarının olması
C) Karstik göllerin yaygın olarak görülmesi
D) Dağların uzanışının kıyıların şekillenmesinde
etkili olması
E) Alp orojenezinde oluşmuş sıradağların bulunması
40. Marmara Bölgesi'nde görülen iklim çeşitliliğinin
aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkili olduğu
söylenebilir?
A) Endüstri kuruluşları
B) Doğal bitki örtüsü
C) Deniz turizmine elverişli süre
D) Yetiştirilen tarım ürünleri
E) Toprak türleri
41. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde gerçek sıcaklık
ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark diğerlerinden
daha fazladır?
A) Edirne B) Samsun C) Sivas
D) Kars E) Adana
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
27
42. Türkiye'de nüfusun düzensiz dağılışında etkili
olan etmenlerden ikisi aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?
A) Enlem – Yağış biçimi
B) Toprak türü – Jeolojik yapı
C) Yükselti – Yer şekilleri
D) Yağış biçimi – Bitki örtüsü
E) Yer şekilleri – Enlem
43. Türkiye'de, kentsel nüfusun yaklaşık % 40'ının Istanbul,
Ankara ve Izmir illerinde toplanmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A) Ulaşım olanaklarının fazla olması
B) Yerli üretimi tanıtıcı fuarların kurulması
C) Ticaret hacminin büyük olması
D) Çeşitli endüstri kuruluşlarının bulunması
E) Sağlık ve eğitim olanaklarının fazla olması
44. Aşağıdaki grafik, Türkiye'de 1975-2000 sayım yılları
arasında kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan erkek
nüfusun değişimini göstermektedir.
0
5
10
15
20
25
1975
1980
1985
1990
2000
Yıl
(milyon kişi) kırsal kent
Bu grafikten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Yalnızca 1975-1980 döneminde, hem kentsel
hem de kırsal kesimde erkek nüfus artmıştır.
B) Kırsal kesimdeki erkek nüfusun en fazla olduğu
yıl 1980'dir.
C) Kentlerdeki erkek nüfusun artış hızı kırsal kesimdekinden
daha fazladır.
D) Kırsal kesim ve kentlerde yaşayan erkek nüfus
miktarı arasındaki en büyük fark 2000 yılındadır.
E) 1980-1985 döneminde kentlerdeki erkek nüfus
artarken, kırsal kesimdeki azalmıştır.
45. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde, endüstride çalışan
kişi sayısı diğerlerinden daha fazladır?
A) Akdeniz B) Marmara
C) Iç Anadolu D) Ege
E) Karadeniz
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
28
46. Aşağıdaki platolardan hangisinin bölge ekonomisine
katkısında büyükbaş hayvancılık ilk sıradadır?
A) Çatalca-Kocaeli B) Erzurum-Kars
C) Taşeli D) Cihanbeyli
E) Gaziantep
47. Türkiye'deki bazı fabrikaların kuruluş yerleriyle
ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi doğrudur?
A) Bitkisel yağ fabrikaları, ham maddeye yakın yerlerde
kurulmuştur.
B) Seramik fabrikaları, inşaat sektörünün geliştiği
yerlerde kurulmuştur.
C) Demir-çelik fabrikaları, demir cevherinin çıkarıldığı
yerlerde kurulmuştur.
D) Otomobil fabrikaları, termik santrallere yakın yerlerde
kurulmuştur.
E) Deri konfeksiyon fabrikaları, hayvancılığın yaygın
olarak yapıldığı yerlerde kurulmuştur.
48.
I. Bakır
II. Taş kömürü
III. Linyit
IV. Demir
Yukarıdaki madenlerden hangilerinin Türkiye'deki
üretiminin tümü Karadeniz Bölgesi'nden elde
edilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) III ve IV
49. Türkiye'nin, ekonomisi gelişen bir ülke olmasında
aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu
söylenebilir?
A) Nüfusun genç ve dinamik olması
B) Fiziki ve beşeri özellikleri farklı coğrafi bölgelerin
olması
C) Yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeşitli olması
D) Avrupa'yla Asya, özellikle Orta Doğu ülkeleri arasında
köprü görevi görmesi
E) Topraklarının büyük bir bölümünün Anadolu Yarımadası'nda
olması
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
29
50. Doğu Karadeniz Bölümü'nde çay üretiminin yapıldığı
kuşağa ekilecek aşağıdaki bitkilerin hangisinden
ürün almak daha zordur?
A) Fındık B) Tütün C) Pamuk
D) Turunçgiller E) Mısır
51.
Denizli Niğde
Haritada gösterilen iki kentin çevresinde yetiştirilen
tarım ürünlerinin farklı olmasında, aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
A) Tarım alanlarının genişliklerinin farklı olması
B) Dağların kıyı çizgisine göre uzanış yönünün
farklı olması
C) Toprak türlerinin farklı olması
D) Yıllık yağış tutarlarının farklı olması
E) Yükseltilerinin farklı olması
52.
I
II III
IV
V
Iklim koşulları göz önüne alındığında, yukarıdaki
haritada numaralarla gösterilen tarım alanlarının
hangilerinde, sulamaya diğerlerinden daha fazla
gereksinim duyulması beklenir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve V
D) III ve IV E) IV ve V
53. Aşağıdakilerden hangisi, hem Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde hem de Iç Anadolu Bölgesi'nde
yaygın olarak yetiştirilen bir tarım ürünü değildir?
A) Buğday B) Tütün C) Elma
D) Üzüm E) Mercimek
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
30
54.
I. Daha çok baraj ve akarsularda yapılmaktadır.
II. Deniz balıkçılığına göre daha gelişmiştir.
III. En fazla alabalık üretilmektedir.
Türkiye'de tatlı su balıkçılığıyla ilgili yukarıdaki
özelliklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
55.
Haritada işaretlenmiş merkezlerin beşinde de
yapılan ve Türkiye ekonomisine önemli bir katkı
sağlayan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeytin üretimi B) Yayla turizmi
C) Petrol arıtımı D) Linyit çıkarımı
E) Sigara üretimi
56. Türkiye'de elektrik enerjisi üretimine jeotermal
kaynaklarıyla en çok katkıda bulunan bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ege B) Orta Karadeniz
C) Yukarı Kızılırmak D) Adana
E) Orta Fırat
57. Adana, Ege ve Çatalca-Kocaeli Bölümleri, aşağıdakilerin
hangisi bakımından benzerlik gösterir?
A) Yüz ölçümlerinin büyüklüğü
B) Seracılığın gelişmişliği
C) Tarım yapılan alanların genişliği
D) Endüstri gelirlerinin yüksekliği
E) Yer altı kaynaklarının zenginliği
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
31
58. Aşağıdaki etkinliklerden hangisinin Güney Marmara
Bölümü'nün ekonomisindeki payı diğerlerinden
daha azdır?
A) Seramik endüstrisi
B) Turizm
C) Otomotiv endüstrisi
D) Bitkisel yağ üretimi
E) Hidroelektrik üretim
59. Akdeniz Bölgesi'ndeki,
I. enerji üretimi,
II. endüstri,
III. ulaşım,
IV. ticaret
sektörlerinden hangileri turizmin gelişmesine
bağlı olarak daha çok canlılık kazanmıştır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
60. Aşağıdaki grafikte, 2006 yılında Türkiye'nin bazı havaalanlarına
gelen ve giden yolcuların iç ve dış hatlara
göre oransal dağılımı gösterilmiştir.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Dalaman
Trabzon
Adnan
Menderes
Esenboğa
Atatürk
% Iç hat Dış hat
Yalnızca bu grafikteki bilgilerden yararlanarak
aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Iç hatlarda Atatürk Havaalanı'na gelen ve giden
yolcu sayıları birbirine yakındır.
B) Adnan Menderes Havaalanı'ndaki iç hat yolcu
sayısı Atatürk Havaalanı'ndakinden fazladır.
C) Dalaman ve Trabzon Havaalanlarının dış hat
oranları birbirine yakındır.
D) Iç hat yolcu oranları birbirine en yakın olan havaalanları
Adnan Menderes ve Esenboğa'dır.
E) Iç ve dış hatlar arasındaki oransal farkın en fazla
olduğu havaalanı Dalaman'dır.
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
32
61. Aşağıdakilerden hangisi, görevleriyle ilgili suçlardan
ötürü Yüce Divanda değil, olağan yargı
organlarında yargılanır?
A) Vatana ihanet durumunda Cumhurbaşkanı
B) Yargıtay Başkanı ve üyeleri
C) Milletvekilleri
D) Başbakan
E) Bakanlar
62. 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanının hastalık
veya yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici
olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine
dönünceye kadar, Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden
hangisi vekalet eder?
A) TBMM Başkanı
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
C) Cumhurbaşkanının belirleyeceği en az 40 yaşında
olan ve yüksek öğrenim yapmış bir milletvekili
D) Anayasa Mahkemesi Başkanı
E) Başbakan
63. 1982 Anayasası'na göre, milletlerarası hukukun
meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına aşağıdakilerden
hangisi karar verebilir?
A) Milli Savunma Bakanının önerisi üzerine Cumhurbaşkanı
B) Içişleri Bakanının önerisi üzerine Başbakan
C) Doğrudan Başbakan
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) TBMM
64. 1982 Anayasası'na göre, TBMM'nin görev süresiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM'nin 4
yıllık bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu
konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
B) 1982 Anayasası'nın ilk şeklinde TBMM'nin 6
yıllık bir süre için seçileceği öngörülmekteydi;
fakat 2001 yılında yapılan bir değişiklikle, bu
süre 4 yıla indirilmiştir.
C) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM'nin 5
yıllık bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu
konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
D) Anayasa, TBMM'nin görev süresi hakkında herhangi
bir hüküm içermemektedir. Bu husus 5 yıl
olarak Milletvekili Seçimi Kanunu'nda düzenlenmiş
bulunmaktadır.
E) 1982 Anayasası, 2007 yılına gelinceye kadar
TBMM'nin 5 yıllık bir süre için seçileceğini öngörmekteydi;
fakat bu süre 2007 yılında yapılan
bir değişiklikle 4 yıla indirilmiştir.
65. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin
zorunlu koşulu değildir?
A) Yasal idare ilkesi
B) Yargı birliği
C) Idarenin mali sorumluluğu
D) Yargı bağımsızlığı
E) Yasaya saygı ilkesi
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
33
66. Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?
A) Cumhurbaşkanı
B) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Yargıtay Genel Kurulu
D) Yargıtay Içtihadı Birleştirme Genel Kurulu
E) Adalet Bakanı
67. Merkezi idarenin başkent dışındaki teşkilatına ne
ad verilir?
A) Belediye B) Il özel idaresi
C) Taşra teşkilatı D) Mahalli idare teşkilatı
E) Hizmet yerinden yönetimi
68. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun
üyelerinden biri değildir?
A) Cumhurbaşkanı B) Başbakan
C) Genelkurmay Başkanı D) TBMM Başkanı
E) Hava Kuvvetleri Komutanı
69. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından
biri değildir?
A) Örf ve Adet B) Kanun C) Tüzük
D) Yönetmelik E) Anayasa
70. Dürüstlük kuralı aşağıdakilerin hangisinde uygulanmaz?
A) Sözleşmelerin yorumlanmasında
B) Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulmasında
C) Sözleşmelerde yan yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde
D) Sözleşme öncesi müzakerelerde
E) Sözleşmede öngörülen bir hakkın kazanılmasında
71. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir?
A) Evli kişi
B) Kendisine yasal danışman atanan kişi
C) Mahkeme kararıyla ergin kılınmış olup ayırt etme
gücüne sahip kişi
D) Akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmış, ayırt etme
gücüne sahip kişi
E) Velayet altında bulunan 3 yaşındaki çocuk
A
KPSS-ÖNLISANS / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
34
72. Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine
üye değildir?
A) Islam Konferansı Örgütü (IKÖ)
B) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
C) Ekonomik Işbirliği Örgütü (ECO)
D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
E) Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı (AGIT)
73. G-8 zirvesi, 2008 yılında hangi ülkede yapılmıştır?
A) ABD B) Rusya C) Japonya
D) Almanya E) Fransa
74. 2006 yılından itibaren T.C. Merkez Bankası Başkanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Ertürk B) Tevfik Bilgin
C) Mehmet Şimşek D) Durmuş Yılmaz
E) Süreyya Serdengeçti
75. 61. Cannes Film Festivali'nde “Üç Maymun” isimli
filmi ile en iyi yönetmen ödülünü alan Türk yönetmen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatih Akın B) Çağan Irmak
C) Ali Özgentürk D) Mustafa Altıoklar
E) Nuri Bilge Ceylan
TEST BITTI.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDINIZ.

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular