Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri Seminer Çalışması

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Seminer Çalışması Dökümanları

2008 - 2009 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Dönemi Mesleki Seminer Çalışmaları

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri Seminer Çalışması
Ölçme Değerlendirme Nedir?

Ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreçtir.

En genel anlamı ile ölçme, bir nesneye ilişkin gözlemlerin sayı ve sembollerle ifade edilmesi, değerlendirmede ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak, ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına varma süreci olarak tanımlanabilir.

Ölçme ve Değerlendirmenin Amaçları

Öğrencilerin mevcut bilgi ve becerilerini teşhis etmek (diagnostik amaç) :

Öğretim programının yapılandırılmasına yardımcı olmak amacı ile öğrencilerin programda belirtilen kazanımlara ulaşması aşamasındaki sürecin takip edilmesi ve denetlenmesi (formatif amaç) :

Öğretim sonuncunda öğrencinin ulaştığı en son düzeyi belirlemek amacı ile veri sağlama (summatif amaç) :

Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Çoktan seçmeli testler

Doğru yanlış soruları

Eşleştirme soruları

Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları

Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

Uzun cevaplı yazılı yoklamalar

Soru-cevap

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Performans değerlendirme

Ürün seçki dosyası (Portfolyo)

Kavram haritaları

Yapılandırılmış grid

Tanılayıcı dallanmış ağaç

Kelime ilişkilendirme

Proje

Drama

Görüşme

Yazılı raporlar

Gösteri

Poster

Grup ve/veya akran değerlendirmesi

Kendi kendini değerlendirme

Çoktan Seçmeli Testlerin Avantajları

Hazırlık süresinin uzun olmasına karşın test sonuçlarını puanlamanın çok çabuk yapılabilmesi,

Geniş bir alanı tarayabildiği için konu bilgisi yoklama içeriğinin geniş olması,

Cevapların öğrenci tarafından kaydedilmesinin zaman almaması ,

Yanlılık faktörünü minimuma indirgemesi olarak sıralanabilir.

Çoktan Seçmeli Testlerin Dezavantajları

Kısmi bilgiyi değerlendirme imkanın olmaması,

Tahmin yüzdesinin yüksek olması, (4 seçenekli bir soruda bu oran minimum % 25'dir.)

Dil ve terminolojinin önemli bir etki yapması,

Düşünme stilinin etkili olabilmesi,

Soruda seçeneklerin yerlerinin önemli olabilmesi,

Cevabın nedenini bilmenin mümkün olmaması olarak sıralanabilir.

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme

Tek bir doğru cevabı olan çoktan seçmeli testlerin de içinde bulunduğu geleneksel değerlendirme dairesinin dışında kalan tüm değerlendirmeleri kapsar.

Otantik (gerçek hayatla ilişkili) ve öğrenci merkezlidir.

Ürün kadar sürecin de değerlendirilmesi dikkate alınır.

Kısmi bilginin değerlendirilmesi sağlanır.

Yapılandırılmış Grid (Örnek etkinlik)

1- Örümcek
2- Balina

3- Kelebek

4- Yengeç

5- Sazan
6- Yılan

7- Kartal
8- Solucan
9- Kurbağa


Soru 1: Yukarıdakilerden hangileri omurgalı hayvanlar grubuna dahil olan canlıları içerir?

a) Uygun kutucukları seçiniz. (Cevap: 2, 5, 6, 7, 9)

b) Seçtiğiniz hayvanları balık – sürüngen – kurbağa – kuş – memeli doğrultusunda sıralayınız. (Cevap: 5, 6, 9, 7, 2)

Soru 2: ..........

Soru 3: ..........

Yapılandırılmış Grid Analiz Yöntemi (a)

Her sorunun cevabı için uygun kutucukların seçilmesi

Bu formüle göre öğrencilerin puanları –1, 0 ve +1 arasında değişir. Bu puanı on üzerinden değerlendirmek için önce negatifliği ortadan kaldırmak amacı ile 1 ile toplanır ve elde edilen sayı 5 ile çarpılır.

C1 = Seçilen doğru kutucuk sayısı

C2 = Toplam doğru kutucuk sayısı

C3 = Seçilen yanlış kutucuk sayısı

C4 = Toplam yanlış kutucuk sayısı

( C1/C2)  C3/C4

Yapılandırılmış Grid Analiz Yöntemi (b)

Değerlendirmede ikinci aşama (mantıksal veya işlevsel sıraya koyma). Sorunun (b) şıkkının cevabı 5, 6, 9, 7 ve 2 idi.

* 5 numara 6'dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor?

* 6 numara 9'dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor?

* 9 numara 7'den önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor?

* 7 numara 2'den önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor?

Varsayalım ki öğrencinin cevabı 5, 9, 6, 7, 1 şeklinde.

Her evet cevabı 1 puan, her hayır cevabı 0 puan ile değerlendirildiği için, bu öğrenci 8 üzerinden 2 puan almıştır.

Kelime Ilişkilendirme

Bu teknikte belli bir süre içerisinde, (çoğunlukla 30 saniye) bir anahtar kavramın akla getirdiği diğer kavramlar cevap olarak verilir. Hafızadan herhangi bir anahtar kavrama verilen sıralı cevabı bilişsel yapıdaki kavramlar arasında bağlantıları ortaya koyduğu ve anlamsal yakınlık gösterdiği farz edilir. Anlamsal yakınlık etkisine göre anlamsal bellekte iki kavram birbirine mesafe açısından ne kadar yakın ise o kadar sıkı ilişkidedir ve hatırlama esnasında da zihinsel araştırma daha çabuk olacağından her iki kavramla ilgili cevap daha hızlı olacaktır.

Kelime Ilişkilendirme: Değerlendirme

Öğrencilerin her anahtar kelimeye verdikleri cevap kelimelerin sayısı ve niteliği,

Anahtar kelimelere verilen cevap kelimeleri arasındaki örtüşme ve yakınlık (Ilişki katsayısı),

Zihin haritası (Tanılama amaçlı).

Portfolyo (Kişisel Gelişim Dosyası)

En genel anlamı ile portfolyo öğrencilerin dönem veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların belli standartlara göre organize edilmiş bir koleksiyonudur veya öğrencinin bir veya birden fazla konu alanında yaptığı çalışmalarının sistematik, amaçlı ve anlamlı koleksiyonu olarak tanımlanmaktadır

Üç ana bölümden oluşur :

Özgeçmiş : Bu kısım öğrencinin ortaya koyduğu çalışmaların hangi aşamalardan geçtiğini yansıtır.

Ürünler : Bu bölüm portfolyo içinde öğrenci tarafından konulan tüm çalışmaları kapsar.

Yansıtma : Bu bölümde öğrenci yaptığı çalışmaların bir ölçüde muhakemesini yapmak amacı ile kendisi ile ilgili görüşlerini yansıtır.

Portfolyo Türleri

Sergileme : Bu tip portfolyo öğrencinin kendisini en iyi yansıttığına inandığı, temsili değeri olan çalışmaları kapsar. Henüz tamamlanmamış çalışmaları kapsamaz. Değerlendirme ve not vermek için uygun bir seçenek değildir. Bu tip portfolyolar ürün odaklı portfolyo şeklinde de düşünülebilir.

Çalışma : Öğretmen ve öğrenciye süreci beraber ölçme ve değerlendirme fırsatı sunar. Ikisi birlikte öğrenme anlamında büyüme ve gelişmeyi gösteren örnekleri seçer. Bu açıdan sadece biten değil devam eden çalışma örneklerini de kapsayabilir. Esasında bu tip portfolyolar süreç odaklı portfolyo olarak da düşünülebilir.

Değerlendirme : Bu tipte tüm maddeler puanlanır, sıralanır ve değerlendirilir. Öğretmen her öğrencinin kişisel portfolyosunu bir değerlendirme amaçlı olarak saklar.

Proje

Öğrenci merkezli bir öğrenme yöntemi olan proje, bireysel ve grup etkinlikleri için uygundur. Bilimsel süreç ve bilimsel düşünme becerilerinin, yaratıcılığın, iletişimin, eleştirel düşünmenin, ilgi ve motivasyonun geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.

Bütün araştırma projelerinde bir takım temel ortak noktalar vardır:

Bir konunun seçilerek problemin tanımlanması,

Bu problemi cevaplayabilmek için kullanılan yöntem,

Yöntem sonucunda elde edilen bulgular,

Bulguların yorumlanmasını içeren son bölüm.

Projeyi Oluşturan Öğeler

1- Konunun seçilmesi:

2- Amacın belirlenmesi:

3- Bilgi toplama:

4- Deney yapma:

5- Bulgular ve tartışma:

6- Yazım: Yazılı metinde şu sıra takip edilebilir:

Proje ile ilgili bir özet (en üstte öğrenci ile ilgili bilgiler (isim,adres vb) hemen altında amaç, metot, ve sonuç),

Proje başlığı,

Projenin içindekiler,

Projenin amacı,

Bilgi toplama aşamasında elde edilen veriler,

Materyal ve metot,

Bulgular ve tartışma,

Sonuç ve öneriler,

Kaynakça .

Performans Değerlendirme

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini sergileyen, bir ürün oluşturmasını gerektiren bir alternatif değerlendirme biçimidir.

Deney yapma, uzun bir kompozisyon yazısı ve matematik işlemler yapma gibi farklı şekillerde olabilir.

Bireysel çalışmalarla olduğu kadar grup çalışmalarıyla da gerçekleştirilebilir.

Ürün kadar sürecin de değerlendirilmesine odaklanır.

Gerçek hayatla ilişkili (otantik) etkinliklerin yapılmasına fırsat tanır.

Performansın değerlendirilmesinde dereceleme ölçekleri kullanılır .

Dereceleme Ölçekleri (Rubrik)

Performansın değişen boyutlarını dikkate alarak puanlamak amacıyla kullanılan puanlama yönergeleridir.

Bütüncül (holistik) ve analitik (tahlili) olmak üzere iki biçimi vardır.

Bütüncül rubrikler öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak parçalarını dikkate almadan puanlamasını içerir. Örneğin, bütüncül rubriklerde bir öğrencinin cevabındaki genel yeterlilik veya kalite çok iyi, yeterli, kısmen yeterli ve yetersiz olmak üzere dört genel kategoride değerlendirilebilir.

Grup Değerlendirmesi

Öğrencilerin oluşturduğu küçük grupların iş birliği içerisinde, ortak öğrenme amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek amacı ile çalışma esnasında ortaya koydukları performans ve çalışma sonundaki ürünü değerlendirmek amacı ile yapılan değerlendirmelerdir.

Grup Değerlendirmesi ile Ilgili Açık Uçlu Sorular

Grup çalışmasındaki konunuz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bugün grubunuzda neler oldu? Bu konuda neler hissediyorsunuz?

Grup çalışmanızda iyi olan neydi? Daha iyi ne yapılabilirdi?

Öğrendikleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ayrıca Bakınız

Seminer Çalışması Dökümanları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları

Zümre Toplantısı Tutanakları

MEB Mevzuat Bankası

Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı

Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

Atatürk Resimleri

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Sosyal Bilgiler Tüm Sınıflar

Hayat Bilgisi

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih

Coğrafya