Katip Çelebi Kimdir, Tüm eserleri hangileridir

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Soru Cevap

Katip Çelebi Kimdir, Tüm eserleri hangileridir

Kâtip Çelebi, tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı bilim insanı ve aydını. Dünya bilim edebiyatında en ünlü ve bilinen eseri; İslam dünyasının en değerli eserlerini içeren 15.000 kitabı ve 10.000 müellifi (yazar) alfabetik dizin sistemine göre tanıtan Keşf ez-zunûn 'an esâmî el-kutub ve-l-fünûn  ve daha sonra İbrahim Müteferrika tarafından basılan meşhur coğrafya ansiklopedisi Cihannüma ile tanınır.

Eserleri

Coğrafya

Levâmiu’n-nur fi zulmeti Atlas Minur

Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)

Cihannüma

Tarih

Fezleket akvâl el-ahyâr fi ilmi el-târîh ve el-ahbâr Arapça Fezleke: Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden olusan tarih eseri. 1.300 adet elimizde olmayan yazma kaynak kullanılarak yazılmış olan varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdârların târihi olarak özetlenebilecek bir târih kitâbıdır.

Türkçe Fezleke

Tuhfet el-kibâr fi Esfâri el-Bihâr

Takvîmü't-Tevârîh: 1648 târihine kadar yaşanmış olayların kronolojik açıklamasını içerir. Arapça ve Farsça basılmış; İtalyanca, Latince ve Fransızcaya çevrilmiştir.

Tarîh-i Frengi tercümesi

Revnaku’s-saltana (Târîh-i Kostantiniyye ve Kayâsire) tercümesi

Düstûr-ûl-amel lî ıslâhil-l halel

İrşâd-ûl-hayâfâ ilâ târîh-ûl-Yunân ver-Rûm

Biyografya

Keşf ul-zunûn an asāmi el-kutub ve el-funun : Arapça yazılmış, 15.000'e yakın kitap ve 10.000'e yakın yazari tanıtan büyük bir biyografya ansiklopedisi mâhiyetindedir. Mısır’da, Almanya’da, İstanbul’da basıldı. Lâtince ve Franszica'ya çevrilmiştir.

Süllem el-vusûl ilâ tabakat el-fûhûl

Câmi el-Mütûn min Cüll el-Fünûn

Din

Mîzân-ül-Hakk fi ihtiyâr-il-ehak

İlhâm el-Mukaddes Min Feyz el-Akdes

Sosyal, kültürel ve halk bilimi

Tuhfetü el-ahyâr fi el-hikem ve el-eş’âr

Dürer-i müntesira vel gurer-i münteşira,

Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve el-Cim

Beyzâvi Tefsirinin şerhi

Muhammediyye şerhi

Kanunnâme

Tütün Risalesi

Ayrıca Bakınız

Tarih Konular

Kpss Tarih

Kpss Genel Kültür