İnkılap Tarihi 8. Sınıf Teog Tarzı Hazırlık Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

İnkılap Tarihi 8. Sınıf Teog Tarzı Hazırlık Soruları

TC.İNKILAP SORULARI

1-Selanik’te farklı milletlerin bir arada yaşaması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A)Kültürel zenginliklerin oluşmasına

B)Farklı milletlerin kaynaşmasına

C)Milliyetçi çatışmaların yaşanmasına 

D)İnanç birliğinin sağlanmasına

2-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Selanik’te eğitim gördüğü okullardan biri değildir?

A)Şemsi Efendi Okulu

B)Mülkiye Rüştiyesi

C)Askeri Rüştiyesi

D) Askeri İdadisi

3- Selanik şehrinde Türklerle beraber birçok millet yaşıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz sonucudur?

A) Zengin bir kültürel yapının oluşması

B) Hoşgörü ortamının bulunması

C) Barış içinde yaşamaları

D) Zamanla devlete karşı isyan etmeleri

4-Osmanlı aydınları aşağıdaki fikir akımlarından hangisini ortaya atmamıştır?

A) Osmanlıcılık

B) Batıcılık

C) İslamcılık

D) Bağımsızlık

 5- 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katılan Mustafa Kemalin ilk görev yeri neresidir?

A) İran

B) Şam

C) Manastır

D) Sofya

6- Osmanlı aşağıdaki cephelerin hangisinde kendi topraklarında savaşmamıştır ?

A)Yemen

B)Kanal

C)Çanakkale 

D)Galiçya

7-Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyeti ilan etmek 

B) Anadolu’yu düşman işgalinden kurtarmak

C) Anadolu halkını örgütlemek 

D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak

8- Atatürk’ün hangi kişilik özelliği Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuştur?

A) Hoşgörülüğü 

B) Vatanseverliği

C) İnsancıllığı

D) Kişilikli olması

 9- Selanik şehrinin özelliklerinden hangisi Osmanlıya Ekonomik açıdan avantaj sağlamıştır?

A) Birçok milletten insanın yaşaması

B) Kültürel açıdan zengin bir kent olması

C) Osmanlının Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahip olması

D) Doğal güzelliklere sahip olması

9- Mustafa Kemalin fikir hayatını oluşmasında hangisinin etkisi yoktur?

A) Okuduğu Askeri okullar

B) Tevfik Fikret ve Namık Kemal gibi aydınların düşünceleri

C) Ziya Gökalp'in Türkçülük fikirleri

D) Celal Bayar'ın düşünce sistemi

10- Mustafa Kemal'e Kemal ismini kim vermiştir?

A) Zübeyde Hanım

B) Komutanı 

C) Matematik öğretmeni Mustafa Bey

D) Ali Rıza Efendi

11- Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında hangi şehrin etkisi yoktur?

A) Selanik

B) Manastır

C) İstanbul

D) Konya

12 -Mustafa Kemal'in gideceği okul konusunda annesi ve babası arasında çıkan görüş ayrılığı hangi okullar içindir?

A) Askeri idadi-Harp okulu

B) Askeri rüştiye-Mahalle mektebi

C) Mahalle mektebi-Şemsi efendi mektebi

D) Harp akademisi-Mahalle mektebi

13-Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde askeri ateşelik görevinde bulundu?

A) Manastır

B) İstanbul

C) Sofya

D) Selanik

14-Mustafa Kemal edebiyata hangi okulda okurken ilgi duymuştur?

A) Manastır askeri idadi

B) Selanik askeri rüştiyesi

C) İstanbul harp okulu

D) Mahalle mektebi

15-Trablusgarp savaşında Mustafa Kemal nerede mücadele etmemiştir?

A) Derne

B) Tobruk

C) Bingazi

D) Şam

 

16- Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in en büyük eseridir?

A) Türkiye Cumhuriyeti

B) Çanakkale Zaferi

C) Cumhuriyet Halk partisi

D) Sivas Kongresi

17- Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır?

A) Trablusgarp Savaşı

B) Balkan Savaşı

C) Çanakkale Zaferi

D) Kafkasya Cephesi

18- Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün hayatı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir.

B) Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir.

C) Eğitimine askeri okullarda devam etmiştir.

D) Selanik’te doğmuştur.

20- Hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biridir?

a) Milli Kongre 

b) Pontus

c) Kilikyalılar 

d) İzmir Müdafaa-i Hukuk

 

 

21-Hangisi farklı bir grup içindedir?

a) Fransa

b) Almanya

c) Avusturya-Macaristan

d)Bulgaristan

22-Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda hangi müttefik cephesine yardım göndermiştir?

a) Çanakkale

b) Romanya

c) Kanal

d) Suriye

23-Hangisi Kuvayimilliye’nin özelliklerinden biri değildir? 

a) Yerel direniş örgütleridir

b) İstanbul Hükümetinin desteğini almışlardır

c) Düzensiz birliklerdir

d) İçlerinden düşman safına geçen olmasıdır

24-Hangi savaşta Mustafa Kemal Atatürk Muş ve Bitlis’i geri almıştır? 

a) Çanakkale Cephesi

b) Kanal Cephesi

c) Kafkas Cephesi

d) Suriye-Filistin Cephesi

 

 

25-Adana,Kilis,Antep,Urfa bölgelerinde Kuvayimilliye birlikleri hangi devletin askerlerine karşı savaşmıştır?

a) Yunanistan

b) Fransa

c) İtalya

d) İngiltere

26-Osmanlı’nın 1. Dünya Sonucu imzaladığı antlaşma hangisidir ?

a)Moskova Antlaşması

b)Gümrü Antlaşması

c)Sevr Antlaşması

d)Mondros Antlaşması

27-Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılâbı’nın amacını en iyi şekilde ifade eder?

a) Çağdaş uygarlığı yakalamak

b) Avrupalılar gibi olmak

c) Osmanlı Devleti’ni güçlendirmek

d) Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak

28-“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi köylüdür.” Diyen Atatürk devlet adına büyük bir fedakarlıkta bulunarak Aşar Vergisini kaldırmıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Aşar vergisinin kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamak

B) Köylünün asıl efendi olduğunu ispatlamak

C) Üretimde çeşitliliği sağlamak

D) Topraksız köylüyü topraklandırmak

 

29- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı inkılaplar arasında

gösterilemez?

A) Takvim-saat ve ölçülerde yenilik

B) Soyadı Kanunu’nun kabulü

C) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

D) Kılık kıyafette yenilik

30- Osmanlı Devleti'ni sömürgeleştirmek için çalışan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

a)Almanya

b)Fransa

c)Rusya

d)İngiltere

31-Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

b) Mavri Mira 

c)Kilikyalılar Cemiyeti

d)Pontus Rum Cemiyeti

32-Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için savaşmış olup kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır? 

a) Kanal 

b) Makedonya 

c) Çanakkale

d) Kafkas

 

33-Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?

a-Trianon

b-Saint Germain

c-Mondros 

d-Versay

34-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?

a)Mondros ateşkes antlaşmasında

b)I. Dünya savaşında 

c)Paris Barış Konferansı’nda

d)Amasya Genelgesi

35-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sivas kongresi 

B)Havza kongresi

C)Amasya genelgesi

D)Erzurum kongresi

36-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

A)Erzurum kongresinde 

B)Amasya genelgesinde 

C)Sivas kongresinde

D)Amasya görüşmesi

 

 

37-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?

A)Mudanya 

B)Gümrü 

C)Paris

D)Ankara ant.

38-Osmanlı devleti Kuzey Afrika’daki en son toprak parçasını hangi antlaşma ile kaybetmiştir?

a) Uşi ant. 

b) Londra ant. 

c) Sevr Ant. 

d) Mondros ateşkes ant.

39- I. Dünya savaşı başladıktan sonra yer değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a) İtalya b) Rusya c) Fransa d) Almanya

40-Osmanlı devletinin son halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sultan Vahdettin b) Sultan Abdülmecit c) II. Abdülhamit d) II. Mahmut

41-Londra konferansına İstanbul hükümeti adına kim katılmıştır?

a) Tevfik paşa b) Bekir Sami bey c) İsmet İnönü d) Salih paşa

42-Kurtuluş Savaşında Güney cephesinde hangi devletle mücadele edildi?

a) Fransa b) İtalya c) Yunanistan d) Ermenistan

43-Kurtuluş Savaşında Batı cephesinde hangi devletle mücadele edildi?

a) Fransa b) İtalya c) Yunanistan d) Ermenistan

44-Kurtuluş Savaşında Doğu cephesinde hangi devletle mücadele edildi?

a) Fransa b) İtalya c) Yunanistan d) Ermenistan

45-Misak-ı Milli kararları nerede kabul edilmiştir?

a) Sivas kongresinde b) Amasya görüşmelerinde

c) İlk TBMM’de d) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

46-Son Osmanlı Mebusan Meclisi nerede toplanmıştır?

a) Ankara b) Erzurum c) İzmir d) İstanbul

47-İlk defa manda ve himaye nerede reddedilmiştir?

a ) Havza genelgesi b) Erzurum kongresi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kongresi

48-İzmir kaç tarihinde işgal edilmiştir?

a) 15 Mayıs 1918 b) 15 Mayıs 1920 c) 20 Haziran 1919 d) 15 Mayıs 1919

49-Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan ama milli varlığa düşman cemiyetlerdendir?

a) Milli kongre cemiyeti b) Teali İslam cemiyeti 

c) Pontus Rum cemiyeti d) Kürt teali cemiyeti

50-Bulgaristan ile itilaf devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasının ismi nedir?

a) Nöyyi b) Trianon c) Versay d)Saint Germain

51.Türk Inkılabı kendine has özellikleri ile Dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Buna göre:

I. Halkın katılımı ile gerçekleşmiş olması 

II. Milliyetçi doğrultuda yapılan bir hareket olması

III. Demokratik düzen için çaba gösterilmesi

IV. Fransız ihtilalinin örnek alınması

Davranışlarından hangisi Türk Inkılabı içinde yer almamıştır?

A)   I.         

B)  II.        

C) III

D) IV    

 

52.Sanayi inkılabı ardından batılı devletler sömürge yarışına girmişlerdir. Bu yarış daha sonra sömürge haline getirilen toplulukların kurtuluş mücadeleleri yapmalarına neden olmuştur.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu mücadelenin nedenleri arasında yer almamıştır?

A) Sömürge yapılan toprakların ham madde kaynaklarının yağmalanması 

B) Sömürülen topluluklara baskı uygulanması

C) Batılıların sahip oldukları sömürgelere demokrasi yolunda müdahale etmeleri

D) Sömürge topluluklarının köleleştirilmesi

 

53. I.Devlet millileştirilmelidir.

II. Anayasal devlet düzenine geçilmelidir

III. Herkes kanun önünde eşit olmalıdır

IV. Halkın yönetime katılması sağlanmalıdır

Türklerin savunduğu Osmanlıcılık fikri yukarıdakilerden hangini benimsememiştir?

A)   I.        

B)  II.       

C) III

D)  IV    

54.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde demokrasi için yapılan çalışmalardan birisi değildir?

A) Kanun-ı Esası              

B) 31 Mart ayaklanması

C) Meclis-i Mebusanın açılması

D) Padişahın yetkilerinin kısılması

 

55.      I.Balkan savaşları    

II. Meşrutiyetin ilanı

III. Trablusgarp savaşı    

IV. Islahat fermanı

Yukarıda belirtilen I.Dünya savaşı öncesi olayların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II.-IV.- I.-III.      

B) IV.-II.-I.-III.       

C) IV.-II.-III.-I        

D) II.-IV.-III.-I.

 

56.  I.Trablusgarp savaşı  

II. Balkan Savaşları

III. Azınlıkların çıkardıkları isyanlar 

IV. Islahat Hareketleri

Yukarıdaki verilen gelişmelerin hangileri Türkçülük hareketini etkilemiştir? 

A)  I-II

B)  I-IV

C) III-IV

D) II-III

 

57. Meşrutiyet'in ilanı ile hazırlanan kanunların Esasi'ye göre 

* Padişahlık Osmanlı ailesinden gelen erkeklere aittir.

* Kanunlara son şeklini padişah verir.

* Hükümet padişaha karşı sorumludur.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ortak yargıyı oluşturur?

A) Meşrutiyetin yönetiminde padişah en büyük yetkiye sahiptir.

B) Osmanlı ailesinin devamlılığını sağlamak esastır.

C) Hükümet padişaha yardımcı olmakla görevlidir.

D) Kanunlar padişah tarafından hazırlanır.

58. Osmanlı Devleti'nin ekonomik açıdan çöküş nedenleri arasında en önemlileri kapitülasyonlar bir diğeri ise Avrupa'dan alınan borçlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu konularla bağlantılı bir sonuç değildir.

A) Gümrük vergilerindeki indirim Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 

B) Avrupalı tüccarlara tanınan ticari ayrıcalıklar Osmanlı tüccarlarını ikinci plana itmiştir.

C) Alınan borçlar sanayi inkılabını gerçekleştirmeye yetmemiştir.

D) Osmanlı Devleti açık Pazar haline getirilmiştir.

 

59. I. Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Antlaşması ile

* Osmanlı Devleti'nin Midye-Enez hattının doğrusuna kadar çekilmesi

* Arnavutluk'un geleceğinin büyük devletler tarafından belirlenmesi

* Trakya'nın Bulgaristan'a bırakılması

* Makedonya'nın önemli bir bölümünün Sırbistan'a bırakılması

Yolunda alınan bu kararlara göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli'ni kaybetmiştir.

B) Bulgaristan sınırlarını Ege Denizi'ne kadar genişletmiştir.

C) Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir.

D) Balkan devletlerinin günümüzdeki sınırları belirlenmiştir.

 

60. I. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında itilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için gizli toplantılar yapmışlardır. Doğu Anadolu ve Boğazların Ruslara verilmesini de bu toplantılarda kararlaştırmışlardır.

Ancak savaş sonrası Ruslarla ilgili planlarını değiştiren itilaf devletlerinin bu şekilde hareket etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etken olmamıştır?

A) Rusya'da Bolşevik ihtilalinin yaşanması

B) Rusya'nın Almanya ile yakınlaşması

C) Yeni Rus yönetiminin Boğazlara ve Doğu Anadolu'ya inmesinin engellenmek istenmesi

D) Rusya'nın savaştan ayrılması

 

 

61.I.Yeni cepheler açılmasını sağlamak

II. Ingiliz sömürgelerine ulaşmak

III. Bakû ve Musul petrollerini kontrol etmek

Almanya Osmanlı Devletini Ittifak grubunda alması için çok çaba sarf etmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri bu konuda Almanya'nın ekonomik amaçları ile ilgilidir.

A)  II-III

B) Yalnız II

C) Yalnız III 

D) I-II-III

 

62.I. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak 

II. Gerileme ve Dağılma dönemlerinde Ingiltere, Fransa ve Rusya ile ilişkilerin olumsuz olması

III. Balkanlardan kaybedilen toprakları geri alma isteği

IV. PanIslamizm politikasının etkisi

Yukarıdakilerden hangisi Ittihak ve Terakki Partisi'nin, I.Dünyasavaşı'na Almanya'nın yanında katılma sebepleri arasında yer almaz 

A)   I

B)  II

C)  III

D)  IV

 

63. I. Dünya Savaşı'nda, Almanya'nın ısrarı ile Osmanlı Devleti Süveyş Kanalı'nı ele geçirmek ister. Ancak Ingiltere'nin bölgedeki Araplarla işbirliği yapması sonucu Osmanlı Ordusu yenilir.

Yukarıda, Kanal Cephesi ile ilgili verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz.

A) Osmanlı Devleti bu cephede başarısızlığa uğramıştır.

B) Ingiltere bölgede etkin durumdadır.

C) Osmanlı donanması etkili olamamıştır.

D) Süveyş Kanalı'nı ele geçirmek isteyen Almanya bu konuda Osmanlı ordusundan faydalanmak istemiştir.

 

64. I. Dünya Savaşı başında Ingiltere kapitülasyonları kaldırmayı ve Osmanlı Devleti'ne yardımda bulunmayı teklif eder. Ingiltere'nin bu teklifine karşılık Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı kaldırmış ve ittifak grubuna dahil etmemiştir.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti Ingiltere'ye güvenmemiştir

B) Ingiltere Osmanlı Devleti'ni güçlü bir müttefiki olarak görmüştür.

C) Ingiltere Osmanlı Devleti'nin savaşta yer almasını istememiştir.

D) Osmanlı Devlet adamları Almanya'nın kazanacağına inanmışlardır.

 

65. I. Kafkas Cephesi

II. Kanal Cephesi ( Mısır Cephesi )

III. Irak Cephesi

IV. Çanakkale Cephesi 

Yukarıdaki I. Dünya Savaşı'na ait cephelerden hangileri savunma cepheleridir.

A) III-IV    

B) II-IV    

C) I-IV    

D) I-III

 

66. Osmanlı ordularının I. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmaları sonucunda aşağıdakilerden hangisini gerçekleşmemiştir?

A) Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasını yapılmıştır.

B) Ittihat be Terakki yönetimini sona ermiştir.

C) Anadolu'da işgaller başlamıştır.

D) Meclis-i Mebusan padişah tarafından kapatılmıştır.

 

67. Irak Cephesinin açılmasına neden olan Ingiltere böylece;

*Musul ve Kerkük petrollerini elinde tutmak

*Iran üzerinden Rusya'ya yardım etmek

* Hindistan'a uzanan sömürge yollarının güvenliğini sağlamak

Ingiltere'nin uygulamak istediği bu plana göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Irak'ta bir Arap Devleti kurmak

B) Müttefiki olan Rusya'nın savaşta kalmasını sağlamak

C) Irak'ta yer alan petrol alanlarını sömürge haline getirmek istemiştir.

D) Almanya'nın Hindistan ve çevresindeki sömürgelerine ulaşmasını engellemek istemiştir.

 

68. I. Dünya Savaşı sonunda:

* Yapılan antlaşmalar Batıda II. Dünya Savaşı'nın Anadolu'da ise Kurtuluş Savaşı'nın Gerçekleşmesine neden olmuştur.

*Avrupa haritası yeniden çizilmiştir.

* Imparatorluk yıkılırken mili devletler kurulmuştur.

Bu bilgilere göre I. Dünya Savaşı bitimi için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A) Avrupa'nın siyasi görünümü değişmiştir.

B) Savaş sonu yapılan antlaşmalar sorunları çözememiştir.

C) Avrupa'da yeni devletler ortaya çıkmıştır.

D) Avrupa'daki imparatorlukların yıkılması ile sömürgecilik sona ermiştir.

 

69. Aşağıdakilerden hangisi, Çanakkale Cephesi'nin sonuçları arasında yer almaz?

A) Itilaf Devletlerinin donanması ve ordusu yenilmiştir.

B) Itilaf Devletleri Rusya'ya yardım götürememiştir.

C) I. Dünya Savaşı'nın sonunu yakınlaştıran cephedir.

D) Yaklaşık yarım milyon insan hayatını kaybetmiştir.

 

70. I. Coğrafi keşiflerin yapılması

II. Sanayi Inkılabı

III. Kaybedilen savaşlar

Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin ticaret hayatını olumsuz olarak etkilemişlerdir?

A) yalnız I  

B) yalnız II       

C) I-II

D) II-III

 

71.  â€œEğitim, demokratik ortamda yapılırsa amacına ulaşır. “ Sözünü Aşağıda verilenlerden hangisi doğru açıklayamaz?

A) Hürriyetin gerçekleştiği ortamda bilim ve düşüncede gelişme olur

B) Hoşgörünün ve adaletin sağlandığı ortamda farklı fikirler uzlaşır ve huzur sağlanır.

C) Demokratik görüş ve davranışlarda insanlar yetiştirilir.

D) Siyasi farklılıklar küçük yaşlardan itibaren belirginleşir.

 

72. XXI. Yüzyılda meydana gelen, 

I. Sened-i ittifak

II. Tanzimat Fermanı

III. I. Meşrutiyet'in ilanı

Olaylarının ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın yönetimine katılmasının sağlanması

B) Padişahın yetkilerinin sınırlanması

C) Çok partili döneme geçişin sağlanması

D) Ulusal egemenlik anlayışının güçlendirilmesi

 

73. XIX. yüzyılda Osmanlı Imparatorluğu'nda aydınlar ve padişahlar tarafından aşağıdaki düşünce akımları geliştirilmiştir.

Osmanlıcılık: Hıristiyan halkı Osmanlı'ya bağlamak

Islamcılık: Tüm Türkleri birleştirmek

Yukarıdaki düşünce akımlarının ortaya atılıp yayılmaya çalışılmasının ortak sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Dünyadaki tüm Türkleri birleştirmek

B) Dünyadaki tüm Müslümanları birleştirmek 

C) Tüm Hıristiyanları egemenlik altına almak 

D) Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek

 

74. Yıllar önce Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye ve Selimiye gibi camiler bu gün de tüm dünya insanları tarafından ziyaret edilmekte onlarda hayranlık uyandırmaktadır. Mozart'ın yapıtları ölümünden yıllar sonra dünyanın tüm ülkelerinde insanlar tarafından büyük bir zevkle dinlenmektedir.

Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Türklerin sanat alanında öncü bir millet olduğuna

B) Günümüzde geçmişteki kadar güzel eserler verilmediğine

C) Sanatın evrensel bir etkinlik olduğuna

D) Sanat eserlerinin daha çok mimari ve müzik alanında verildiğine

 

75.Osmanlı Devletinin gelişmeleri yakından izleyebilmek için bazı Avrupa başkentlerinde sürekli elçilikler kurması hangi padişah döneminde olmuştur?

A) III. Selim

B) II. Mahmut

C) II. Abdülhamit 

D) Abdülaziz

 

76.XVII. yüzyılda, öncelikle maliyeyi düzeltmek isteyen fakat asılız suçlamalar nedeniyle görevinden alınarak idam edilen sadrazam kimdir?

A) Merzifonlu kara Mustafa paşa 

B) Tarhuncu Ahmet paşa

C) Köprülü Mehmet paşa 

D) Köprülü fazıl Ahmet paşa

 

77.Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyılda Osmanlı devletinin Lehistan'la imzaladığı antlaşmalardan biridir?

A) Hotin 

B) Zitvatorak

C) Istanbul

D) Nasuh Paşa

 

78.XVII. yüzyılda, devletin durumunu düzeltmek için çalışan Osmanlı padişahları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A)IV. Mehmet-II. Selim

B)IV. Murat-II. Osman

C)II. Osman-I.Süleyman

D)IV. Murat-II. Selim

 

79.Aşağıdakilerden hangisi, XVII. Yüzyılda yapılan 

Islahat hareketlerinin, önceki dönemlerde gerçekleştirilen

düzenlemelerden farklı bir yönünü belirtir?

A) Avrupa'nın bilim ve tekniğinden yaralanmak istenmesi 

B) Askerlik konusunun ön planda tutulması 

C) Gereksiz harcamaların kısıtlanması

D)Devlet otoritesinin güçlendirilmesine çalışılması

 

80.Osmanlı ordusunu güçlendirmek amacıyla Avrupalı uzmanlardan yararlanma konusunda ki uygulamayı hangi padişah başlatmıştır?

A) I. Mahmut      

B) III. Ahmet 

C) II. Mahmut     

D) III. Selim 

 

81.Osmanlı devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisini Avusturya ile imzalamıştır?

A) Ziştovi antlaşması         

B) Yaş antlaşması 

C) Prut antlaşması            

D) Küçük kaynarca antlaşması

 

82.Osmanlı devletinin Karlofça antlaşmasından sonraki dönemde izlediği başlıca siyaset aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınırlarını geliştirmek

B) Kaybettiği toprakları geri almak

C) Savaşlara son vererek barışçı bir siyaset işlemek 

D) Ürettiği malları satmak için pazar aramak 

 

83.Mısır valisi kavalalı Mehmet paşa'nın Osmanlı devleti için bir sorun haline gelmesi hangi olayla başlamıştır?

A) Balkan savaşı               

B) Yunan isyanı

C) Trablusgarp savaşı             

D) Sırp isyanı

 

84.Osmanlı devletinin aşağıdaki imzaladığı antlaşmalardan hangisi öncedir?

A) Paris antlaşması        

B) Yaş antlaşması 

C) Berlin antlaşması    

D) Pasarofça antlaşması

 

85.Aşağıdakilerden hangisi, Fransız Ihtilali ile ortaya çıkan yeni fikirlerden değildir?

A) Hürriyet    

B) Sömürgecilik

C) Eşitlik        

D) Milliyetçilik

 

86.Sırbistan'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız devlet haline gelmesi hangi antlaşma ile olmuştur?

A) Paris antlaşması        

B) Edirne antlaşması    

C) Berlin antlaşması    

D) Londra antlaşması 

 

87.Türk tarihinde Boğazlar sorunu ilk kez hangi antlaşmayla ortaya çıkmıştır?

A) Hünkar Iskelesi        

B) Kütahya

C) Karlofça            

D) Berlin

 

88.Osmanlı devletinin Yunanistan'a bağımsızlığını verdiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Berlin antlaşması            

B) Kütahya antlaşması

C) Hünkar iskelesi antlaşması    

D) Edirne antlaşması 

 

89.1877*1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Osmanlı devletinin kaybettiği bazı topraklar ile buraları ele geçiren devletler ele geçiren devletler eleştirilmiştir. Yanlış olanı hangisidir?

A) Batum-Rusya

B) Kıbrıs-Ingiltere

C) Bosna-Hersek-Avusturya

D) Mısır-Almanya

 

90.Akka kalesi önünde Fransız ordusunu yenilgiye uğratan Osmanlı ordusu ile bu orduyu kuran padişah hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) Sekban-ı Cedid-II. Selim 

B) Nizam-ı Cedid-II. Mahmut

C) Nizam-ı Cedid-III. Selim

D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye-II. Mahmut

91.Rusya'nın I. Dünya savaşından çekilmesi Osmanlı

Devletinin hangi cephede elde ettiği başarının sonucudur?

A) Irak cephesi

B) Kafkas cephesi

C) Suriye cephesi

D) Çanakkale cephesi

 

92.ilk Osmanlı anayasasını hazırlayan heyetin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A) Mithat paşa

B) Mustafa Reşit Paşa

C) Enver Paşa

D) Gazi Osman Paşa

 

93.Kütahya antlaşması ile kavalalı Mehmet Ali paşa Mısır valiliğine ek olarak aşağıdakilerden hangisinin valiliği verilmiştir?

A) Mora

B) Suriye

C) Filistin

D) Hicaz

 

94.1841'de toplanan Londra konferansında, boğazların hangi devlete bırakılmasına karar verilmiştir?

A) Fransa'ya

B) Ingiltere'ye

C) Osmanlı devleti'ne 

D) Rusya'ya 

 

95.16 yy. sonunda günümüze kadar dünya üzerindeki irili ufaklı birçok devletin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Endüstri Inkılabı 

B) Sömürgeciliğin gelişmesi

C) Milliyetçilik akımları 

D) Coğrafi keşifler

 

96.Fransız Ihtilali sonucunda yaygınlaşan milliyetçilik düşüncesinin etkisi ile Osmanlılara karşı isyan eden ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Rumlar

B) Bulgarlar 

C) Macarlar

D) Sırplar

 

97.Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sonrası imzalanan Paris Antlaşması'na Hıristiyan halkın Katkılarıyla ilgili maddeler konulmaması için hangisini ilan etmiştir?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) Meşrutiyet

D) II. Meşrutiyet

 

98.Aşağıdakilerden hangisi, Balkan savaşları sonunda imzalanan anlaşmalardan biri değildir.

A) Atina

B) Istanbul

C) Uşi

D) Londra

 

99. Aşağıdakilerden hangisi, Türkler bakımından bir savunma savaşı niteliği taşımaz?

A) Plevne 

B) Mohaç

C) Çanakkale

D) Sakarya

 

100.Osmanlı Devleti'nin parçalanmasından aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Sanayi Inkılabı

B) Fransız Ihtilali

C) Coğrafi Keşifler

D) Rönesans Hareketleri