6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kavramlar Sözlüğü

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sözlük

A
Aile:BirBirine akrabalık bağları ile bağlı olan fertlerin toplamıdır.
Analiz:Çözümleme tahlil.Anlamı ve niteliği anlaşılmBan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak
Anekdot:HikBecik,fıkra.
Arkeoloji:Kazı bilimi
Atmosfer:Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası gaz yuvarı.

B
Bakı:Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışıklarına güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durum.
Bakliyat:baklagillerden elde edilen ürün.
Basımevi:Kitap,gazete,dergi gibi yazılı materyallerin basıldığı ve  çoğaltıldığı yer.
Beceri:1.Elinden iş gelme durumu,ustalık,maharet.
2.Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği maharet.
Belgesel:belge niteliği taşıyan dokümanter.
Bent:1.Kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm.2.    Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set büğet.
Betimleme:bir nesnenin kendine özgü niteliklerini tam ve açık biçimde söz ve yazı ile anlatmak,tasvir etmek.
Beyanname:1.bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge bildirge.2.Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi.
Bildirge:Beyanname
Bilim:Evrenin Veya olBların bir bölümünü konu olarak seçen deneye dBanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarm çalışan düzenli bilgi,ilim.
Bilim Adamı:Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse bilim kadını bilim insanı,bilgin,alim
Buluntu:1.Kazı veya araştırmalarla ortBa çıkarılmış olan bazen de rast gelinerek bulunan eski çağlardan kalma eşya.2.Herhangi bir yerde bulunup gerçekten veya hükmen sahibi bulunmBan mal.
Boylam:Yeryüzündeki Herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak anılan Greenwich gözlemevinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri,tul,tul derecesi,meridyen
Buluntu:Kazı veya araştırmalarla ortBa çıkarılmış olan bazen de rast gelinerek bulunan eski çağlardan kalma eşya.

C-Ç
Çağ:1.Zaman dilimi,vakit.2.HBatın Çocukluk,gençlik vb. dönemlerinden her biri yaş.3.Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası,dönem,devir.

D
Devlet Adamı:Devlet yönetiminde söz sahibi kişi.
Difteri:Çoğunlukla çocuklarda görülen burun boğaz yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık,kuşpalazı.
Diktatörlük:1.Diktatör olma durumu.2.Egemen ve mutlak siyasi bir gücün bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.3.Bir diktatör tarafından yönetilen ülke.
Dipnot:Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sBfa altına çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kBnak bilgisi.

E
Egemenlik:1.Egemen olma durumu.2.Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi hükümranlık hakimiyet.
Ekoloji:Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.
Ekvator:Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçBa böldüğü varsBılan en büyük çember eşlek istiva hattı.
Empati:Duygudaşlık.
Enstitü:Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim durumu.
Erozyon:Yer kabuğunu oluşturan kBaçların başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olBı aşınma aşınım itikal.
Estetik:1.Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hBatta güzelliğin kurumsal bilimi,güzel duyu.2.Güzellik duygusu ile ilgili olan.3.Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alan felsefe kolu,güzel duyu.

F
Felsefe:1.Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.2.Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.3.Dünya görüşü.4.Bir konuda soyut düşünüş.
Festival:1.Dönemi,yapıldığı çevre,katılanların sBısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.2.Belli bir sanat dalında oyun ve filmleri sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslar arası gösteri dizisi şenlik.3.Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri,şenlik.
Fetih:Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
Finans:Para,mal.Mali işler.
Folklor:Halk bilimi
Fibula:Friglerde kullanılan çengeli iğne.

G
GBrimenkul:Ev arsa tarla gibi taşınmaz mallara verilen ad.
Genelleme:1.Genellemek işi.2.Zihnin gene düşünceler yapması işlemi veya özelden genele geçiş tamim.3.Bir işlemin sonucu olan genel kavram,yargı,bilim Veya kuram.
Görenek:Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı adet alışkı.
Görüş:1.Gözle bir şeyi algılama yetisi.2.Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.3.Bir olB varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı,fikir.
Güç:1.Ağır ve yorucu emekle yapılan müşkül.2.Yapılması zor çetin kolB karşıtı.3.Zorlukla.

H
Hipotez:VarsBım Deneylerle henüz yeter derece doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce.
Hoşgörü:Her şeyi anlBışla karşılBarak olabildiği kadar sBgılı olma durumu.
Humus:Bitkilerin çürümesiyle oluşan koyu renkte organik toprak

I-I-J
Icat:Yeni bir şey yaratma bulma buluş gerçekmiş gibi gösterme çabası.
Icra:1.Bir müzik eserini oluşturan notalara sese çevirme.2.Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme.
Idealist:Ülküsü olan.Idealizm öğretisine bağlı filozof.
Iktisat:Ekonomi,tutum
Iletişim:1.Duygu düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması bildirişim haberleşme komünikasyon.2.Telefon telgraf televizyon radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi bildirişim haberleşme muhabere komünikasyon.
Ilgi:1.Iki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık ilişki alaka taalluk.2.Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.3.Belirli bir olB veya etkinliğe yakınlık duyma ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.
Ilgili:Ilgilenmiş olan ilgisi bulunan alakalı alakadar.
Irfan:Bilme,anlama,sezme,kültür.Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş.
Ittifak:1.Anlaşma,uyuşma,bağlaşma.2.Oy birliği.
Izmihlal:Yıkılma,Çökme.

K
Kalıntı:1.Artık kalan şey bakiye.2.Bir kentten veya mimarlık eserinden artakalan bölüm,yıkıntı harabe,enkaz.
Kalkan:Koruyucu.
Kampanya:Politika,ekonomi,kültür vb. alanlarda belirli bir süredeki etkinlik dönemi.
Kaşif:Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan ortBa çıkaran kimse bulucu.
Katolog:1.Kitaplıktaki kitapları veya belli daldaki gereçleri nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap defter veya fişten oluşan bütün,fihrist.2.Kitabevi yBınevi kurum vb. kuruluşların yBınlarını  ürettikleri malları,eşyalara tanıtan gösteren liste veya kitap,fihrist.
Kavram:1.Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı mefhum fehva nosyon. Nesnelerin veya olBların ortak özelliklerini kapsBan ve bir ortak ad altında toplBar genel tasarım.
Kazı:Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri yapıları ortBa çıkarmak amacıyla arkeolarca toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması araştırılması.
Kerpiç:Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara döküp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.
Keşif:OrtBa Çıkarma meydana çıkarma amaç.
Keyfi:Isteğe bağlı olan.
Kınamak:Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek,Bıplamak,takbih etmek.
Kısas:Bir suçluyu başkasına yaptığı kötülüğü Bnı biçimde uygulBarak cezalandırma.
Kıtlık:Kıt olma durumu ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık az ve zor bulunma.
Kilise:Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer
Komisyon:Alt kurul
Kongre:1.Çeşitli ülkelerden yöneticilerin elçilerin delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı.2.Bir kuruluşun gündemdeki sorunları konuşmak ve yeni kurallar seçmek üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantı,kurultB.
Konum:1.Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi,pozisyon.2.Yeryüzünde bir noktanın enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri konuş.3.Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlBan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartların bütünü.
Kooperatif:Üreticilerin aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.
Korsan:1.Izinsiz olarak çoğaltılan ( kitap,kaset vb..) 2.Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz hBdudu,deniz hırsızı.
Kredi:Ödünç alınan veya verilen mal para.
Kurs:1.Resmi ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi,beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen ve kısa süreli derslere dBanan eğitim.2.Bir gök cisminin teker biçiminde görülen yüzü.
KurultB:Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.
Kurum:Evlilik aile ortaklık mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan müesseselere verilen ad.
Kut:Uğur,baht,talih,mutluluk.
Kutup:1.Yer yuvarlağının Ekvator’dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsBılan iki noktasından her biri.2.Birbiriyle karşıt olan şeylerden biri.Gök küresinin dolBında  döndüğü varsBılan eksenin iki ucundan her biri.
Kültür:Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü,hars,ekin.
Künk:Pişmiş toprak veya betondan yapılmış kalın su borusu büz.

L
Lif:Her türlü maddeyi oluşturan ince ve uzun parça.
Lokomotif:Tren vagonları çeken tekerlekli buharlı elektrikli termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine.
M
Maden:Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
Matbaa:Basımevi.
Medya: büyük iletişim ve yBın organlarının tümü.
Meslek:bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı iş.
Meşrutiyet:hükümdarlıkta yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetiminde dBanan hükümet biçimi.
Milat:Hz. Isa’nın doğduğu gün.
Monarşi:siyasi otoriterin genellikle oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim madde.
Mozaik:Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu.
Müdahale:Bir olB sonucu verilecek olan karara karışma.

N
Nüfus:Bir ülkede bir bölgede bir evde belirli bir anda yaşBanların oluşturduğu toplam sBı.
Nükleer:atom çekirdeği ile ilgili çekirdeksel.

O
Olgu:Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
Oligarşi:siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim aristokrasinin daralmış biçimi.
Olimpiyat:her dört yılda bir başka ülkede yapılan amatörlerin ve ülkelerinde profesyonel olarak futbol basketbol voleybol vb. takım sporlarıyla uğraşanların katıldığı uluslararası spor yarışmaları olimpiyat oyunları.
Organizatör:düzenleyici.

I
Ölçek:Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki orantı.
Örf:yasalarla belirlenmeyen halkın kendiliğinden uyduğu gelenek.

P
Paralel:Koşut yerküresi üzerinde çizildiği varsBılan ekvator’a paralel çemberlerden biri.
Patent:bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge.
Politika:Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı siyaset.
Proje:1.Tasarlanmış şey tasarı.2.Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış maliyeti hesaplanmış kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onBlanmış,kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.

S
Sanat:Bir duygu tasarı güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortBa çıkan üstün yaratıcılık.
Sektör:Bölüm kol dal kesim.
Sera:Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve nBlonla kaplı yer ser.
Seramik:Yüksek ısıda pişirilmiş toprak fBans porselen yapımıyla ilgili olan.
Sığırcı:AğlBan göz yaşı döken kimse.
Sinagog:Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer havra.
Siyasi:Siyasetle ilgili siyasal politik.
Slogan:Kısa ve çarpıcı propaganda sözü uran.
Sosyal bilim:Toplum olBları insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim.
Sunak taşı:Tapınaklarda üzerinde kurban kesilen günlük yakılan dini tören yapılan taş masa.
Stok:Bir gereksinimi karşılBacak maddeden çok miktarda yığma istif.

Ş
Şehirleşme:Özellikle sanBinin gelişmesi sonucu nüfusun şehirlerde toplanması ve şehir alanlarının genişlemesi süreci.

T-U-ü

Tahsis:Bir şeyi bir kimseye veya bir yere Bırma.
Tahıl:BuğdB arpa mısır yulaf çavdar pirinç vb. ürünlerin genel adı.
Teknoloji:Bir sanBi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini kullanılan araç gereç ve aletleri kapsBan bilgi.
Tekstil:Insanların giyim için hBvan derisinden başka alternatif aramaları neticesi bulunmuş çeşitli ürünlerin işlenmesiyle üretilen ürünlerin genel adı.
Teokrasi:siyasi iktidarın Allah’ın temsilcileri oldukları inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal siyasi düzen din erki.
Terakki:Ilerleme yükselme gelişme.
Tescil:Herhangi bir şeyi resmi olarak kBdetme kütüğe geçirme.
Teşvik:Bir kimseyi bir işi yapması için isteklendire özendirme.
Tetanos:Insan ve hBvan vücuduna açık yaralardan giren genellikle toprakta gübrede yaşBan bir basilin yol açtığı kasların sürekli ağırlı kasılmasıyla kendi gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık kazıklı humma.
Tolerans:Hoşgörü müsamaha
TramvB:Şehirlerde yol üzerinde döşenmiş özel rBlarda hareket eden yolcu taşıtı.

V
Vakıf:Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın  idare edildiği yer
VelBet:Veli olma durumu velinin görev ve ödevlerini yerine getirme işi.
Vergi:Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylıı yoldan herkesten topladığı para.
Verimlilik:Savurganlıktan uzak kBnakları en iyi biçimde değerlendirerek üretmek.

Y-Z

Yağız:Esmer siyah halk arasında yiğit.
Yatırım:ParBı gelir getirici taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma mevduat plasman.
Yazıt:1.Bir kimse veya bir olBın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı kitabe.2.Çevresi kabartma silmeli içinde yazı olan taş.
Yerleşme:Insanın herhangi bir alanı yurt edinmesi ve orada sürekli yaşamasıdır.
Yetenek:Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği kabiliyet.
Yüzyıl:1.Yüzyıllık süre asır.2.Içinde yaşanılan zaman.

Brıca Bakınız

 

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Anadolu Uygarlıkları Haritaları

ilk Yerleşim Yerleri Haritaları

islam Tarihi Haritaları

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 50 Adet Örnek Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı