7. Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Ünitesi Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

7. Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Ünitesi Ders Notları

1. Insan nedir ve ortak nitelikleri nelerdir?
Doğan büyüyen gelişen düşünen vb. şeyleri yapan varlıktır. Yardımlaşmak, dürüst olmak, insanlara saygılı olmak, insanları sevmek vb ortak niteliklerdir.

2. Miras, ortam miras ve sanat ne demektir?
bir kuşağın kendinden sonraki kuşaklara bıraktığı şeyler miras, insanlığın tarih boyunca yaparak gelecek kuşaklara bıraktıkları maddi ve manevi değerlerin tümüne ortak miras, bir duygunun ve düşüncenin yaratıcılık katılarak anlatılmasına sanat denir.

3. Dünyaca ünlü yazarlardan Cervasten, Wictor Hugo, Montaigne, R. Nuri Güntekin, Y. Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı eserler nelerdir?
Cervantes: Donkişot
Wictor Hugo: Sefiller
Montaigne: Denemeler
R. Nuri Güntekin: Çalıkuşu
Y. Kadri Karaosmanoğlu: Yaban

4. Bilim nedir? Bilinen bilim adamlarına örnek veriniz.
Evreni ve evrende olanları deney ve gözleme dayanarak yapılan çalışmaya bilim denir. JJ. Rousseau Voltaire Montesguieu Arşimet

5. Rönesans ve Reform ne demektir?
Rönesans: Düşünce ve sanatta “ yeniden doğuş “ ve “ canlandırma “ anlamına gelir. Reform ise dinsel düşüncelerin akılla kontrol edilerek insan yaşamına uygun duruma getirilmesidir.

6. Müzelere 3 tane örnek veriniz.
Anadolu medeniyetler müzesi, etnografya müzesi, Ayasofya müzesi

7. Büyük özgürlük bildirisi kaç tarihinde yapılmıştır.
1215 Magnacarta Libertatum

8. Insan hakları bildirisinde neler vardır?
Yaşama hakkı kişi güvenliği işkence yasağı kölelik yasağı haksız tutuklanmaların önlenmesi herkesin ülkesindeki yönetime katılması genel ve eşit oy kullanılması yasalar önünde eşitlik din vicdan düşünce ve inanç özgürlüklerinin serbestlikleri vb.

9. Kaç kuşak hak vardır? Bunlar nelerdir?
3 kuşak hak vardır. Bunlar kişisel siyasi haklar, ekonomik sosyal kültürel haklar ve dayanışma hakları

10. Evrensellik nedir?
Evrensellik dünyanın her yerinde her zaman herkes için geçerli olma özelliğidir.

11. Evrensel ilkeler olan insan haklarının bazı özelliklerini söyleyiniz.
insan hakları vazgeçilmez ve devredilmez haklardır. Insan hakları sınırlandırılamaz. Insan hakları ayrım gözetmeksizin bütün insanlar için onur özgürlük eşitlik adalet gibi evrensel değerlere dayanır. Insanlara sonradan verilen haklar değildir.

12. Davranış ilkeleri olarak insan haklarının özelliklerini söyleyiniz
Insanlar sahip olduklarını korumalı haklarının çiğnenmesine izin vermemelidir. Yasal yollardan haklar aranmalı, başkalarının haklarına saygılı olunmalı, saygı duymayanlar uyarılmalıdır.

13. Hukuk nedir?
Hukuk insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen devlet yaptırımı ile desteklenmiş olan yasaların bütünüdür.

14. Ahlak nedir?
Bir toplumda iyi yada kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen değer yargıları ve kurallar bütünüdür.

15. Ahlaklılık nedir? Özellikleri nelerdir?
Ahlaklılık toplumda geçerli ahlak kurallarına uygunluktur. Özellikleri her zaman her koşulda aynı kalır. Barış ve güvenliği sağlar ortak mirastır evrenseldir. Bütün insanlar için kabul görür.

16. Haklara örnek veriniz.
- Yasama hakkı , sağlık hakkı , eğitim hakkı , çevrenin korunması vb.

17. Özel kişi ve tüzel kişi nedir?
Özel kişi hukuk kurallarına göre toplumda bir yeri ve görevi olan insandır. Tüzel kişi toplumda hukuk kurallarına göre kurulmuş vakıf dernek şirket vb. gibi kavramlar ifade eder.

18. Özgürlük nedir?
Bir toplumda başkalarına zarar vermeden her istediğini yapmaktır.

19. Demokrasi nedir?
Insan hak ve özgürlüklerinin en iyi şekilde korunmasına olanak sağlayan yönetim biçimidir.

20. Anayasamızda belirtilen mahkemeler nelerdir?
Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, askeri Yargıtay, askeri yüksek idari mahkemesi, uyuşmazlık mahkemeleri

21. Telif hakkı nedir?
Bir düşünce veya sanat eserini yaratan kişinin bu eser üzerindeki haklarının tümüdür.

22. Patent hakkı nedir?
Bir buluş yapan ve bu buluş üzerindeki veya yapılan bu buluşu uygulamada kullanacak kişi kurum ve kuruluşların kullanabilme hakkıdır.

23. Dünya düşünsel mülkiyet örgütünün amaçları nelerdir?
Ebedi artistik ve bilimsel eserlerin sanat yorumcularının eserlerinin ve icracı sanatçılarının eserlerinin radyo yayınlarının insan eliyle yapılan her alanda eserlerinin sanayi resim ve modellerini korumaktır.

24. Yaşama hakkı neden en temek haktır?
Yaşama hakkı olmazsa diğer hakların olmasına da gerek kalmazdı insanlar birbirlerini öldürürlerdi.

25. Fikir ve sanat eserleri kanunun 4 temel ilkesi nedir?
Eser sahibinin haklarının korunması, konunun eserden yararlanmasını sağlaması, eser sahibinin hakları ile ilgili süre, eserle ilgili yasal ve toplumsal yaptırımlar

26. Haberleşme özgürlüğü nedir?
Kişilerin yakınları özel veya devlet kuruluşlarıyla çeşitli yollarla haberleşmesi bilgi alışverişinde bulunması

27. Toplantı hak ve özgürlükleri nelerdir?
Kişilerin toplu olarak her hangi bir konuda düşüncelerini halka açıklamak için toplantı düzenlemesi veya gösteri yürüyüşünü yapmasına denir. Vatandaşların siyasi hak ve özgürlüklerin var olmasında ve kullanılmasında toplantı hak ve özgürlüğü çok önemli bir rol oynar. Gösteri yürüyüşü ve toplantı düzenlemek düşünceleri açıklamanın bir başka yoludur. Insanlar istek ve tepkilerini bu yollarla duyurabilirler.

28. Yasama organının görevi nedir ?
Devlet ve yurttaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için yasalar çıkarırlar. Bu yasaları toplum doğudan kendisi koyamaz. TBMM koyabilir. Anayasa ve yasalarında insan haklarını tanıyan koruyup gelişmesini sağlayan düzenlemelerini devlet yapar ve vatandaşların haklarını güvence altına alır.

29. Yürütme organının görevleri nelerdir?
Yürütmenin görevi meclisin çıkardığı yasaların uygulanmasıdır. Yürütmenin yetki ve görevi cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna verilmiştir. Insanların hakları ile ilgili konular olduğunda bunlar için komisyonlar kurulmuştur. Bu kurumlar kurum ve kuruluşları denetleyerek gerekli önlemleri alırlar. Idari ve mali yönden bu kurumları denetleyen Sayıştay ve Danıştay gibi birimleri vardır.

30. Sağlık haklarının korunmasında devlete düşen görevler nelerdir?
Hastalandığında bakılacak kimsesi ve ekonomik gücü olmayan vatandaşlara yardım etmek, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, bulaşıcı hastalıkları önlemek, içme suyunu hakla ucuz ve temiz şekilde vermek

31. Cumhurbaşkanı olabilmek için neler gereklidir?
Yüksekokul mezunu olmak, 40 yaşını geçmiş olmak ve TC. Vatandaşı olmak gereklidir.

32. Basın özgürlüğü hakkında kısa bilgi veriniz.
- Insanların düşünce ve görüşlerini gazete dergi kitap televizyon vb. yoluyla diğer insanlara iletmesi olayıdır. Bu yolla geniş halk kitlelerinin bilinçlendirilmesi sağlanır.

33. Din ve vicdan nedir?
Din doğaüstü güçlere çeşitli kutsal varlıklara veya tanrıya inanmak ve ibadet etmedir. Vicdan ise kişinin kendi davranışlarını değerlendirme ve kontrol etme yeteneğidir.

34. Yerleşim ve seyahat özgürlüğünü hangi durumlarda sınırlanır?
Suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu malını korumak için sınırlandırılabilir.

35. Yurt dışına çıkma özgürlüğü hangi durumlarda sınırlandırılır.
Ülkenin ekonomik durumu vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması yada kovuşturması nedeni ile sınırlandırılır.

36. Anayasadaki zorunlu yasalar nelerdir?
Ilköğretim, kız ve öğrencilerin bir arada yaşaması, Arap alfabesi yerine Türk alfabesi soyadı kanunu vb.

37. Çocuk hakları bildirgesi hangi tarihte yayınlanmıştır. Yükümlülükleri nelerdir?
20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Yükümlülükleri yeterli beslenme barınma dinlenme tıbbi bakım hakkı hoşgörü barış ve evrensel kardeşlik düşüncesi içinde yetişme bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişme gibi yükümlülükleri vardır.

38. Insan hakları korunmazsa neler olur?
Vatandaşların siyasi hak ve özgürlükleri kalmaz, özgürce mal ve mülk edinemezler, inanç ibadet ve vicdan özgürlüğü ortadan kalkar, insanın onurunu koruyan bir yaşam sağlanamaz.

39. Insan hakları evrensel bildirgesi hangi tarihte yayınlanmış ve yer alan ilkeler nelerdir?
- 10 Aralık 1948 de yayınlanmıştır. Yaşama hakkı, işkence yasağı, yasalar önüne eşitlik vb.

40. Insanlar haklarını nasıl korur?
3 Eylül 1953 yılında kurulan insan hakları sözleşmesine göre insan haklarını arayan Avrupa insan hakları yargı organı kuruluyor buda insanların iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra başvurulacak son noktadır.

41. Gelişen bilim ve teknolojide ne gibi yeni haklar ortaya çıkmıştır?
Çevre hakkı, barış hakkı, gelişme ve ilerleme hakkı, insanlığın ortak mirasını koruma hakkı vb.

42. Insan haklarının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında kaç değişik grupta incelenir açıklayınız?
1. kuşak haklar; düşünce özgürlüğü yasalar önünde eşitlik din ve vicdan özgürlüğü 2. kuşak haklar; eğitim hakkı sağlık hakkı çalışma hakkı sosyal güvenlik hakkı 3. kuşak hakkı; barış hakkı çevre hakkı gelişme hakkı vb.

43. Seçme ve seçilme hakkı kimlere verilmiştir?
18 yaşını dolduran her TC vatandaşı seçimlere katılabilir. Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamaz.

44. Danıştay'ın ve Sayıştay'ın görevi nedir?
Sayıştay hükümeti mali yönden Danıştay ise idari yönden denetler hükümet insan haklarına ve kişi hak ve özgürlüklerine aykırı uygulamalar yaparsa vatandaşlar Sayıştay ve Danıştay denetleme kurumlarına başvurarak yanlış uygulamaların iptalini yada mağduriyet halinde tazminat ödenmesini ister.

45. Ulusal kuruluşlara örnekler veriniz?
Dünya sağlık örgütü, Birleşmiş milletler, Uluslar arası para fonu, NATO, AB vb.

46. Dilekçe hakkında kısaca bilgi veriniz?
Kişilerin kendileriyle ilgili dileklerini yada devlet kurum ve kuruluşlarıyla ilgili istek ve şikayetlerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletebilmesidir. Insanlar böylelikle haklarını arama imkanına kavuşurlar.

47. Yüksek seçim kurulunun görevi?
Yüksek seçim kurulu seçim başlayıp bitene kadar seçimin düzen içersinde yürütülmesini sağlamakta görevlidir. Yüksek seçim kurulu aleyhine başka bir makama başvurulamaz.

48. Tema'nın görevi nedir?
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin vatandaşlara birer görevi olduğundan bu vakıf kurulmuştur.

49. Rio ve Stockholm Beyannameleri hangi senelerde toplanmıştır?
Stockholm 1972'de Birleşmiş Milletler çevre konferansıyla Rio 1992 de Rio'da çevre geliştirme zirvesi düzenlenerek yayınlanmıştır.

50. Cekkül'ün anlamı nedir?
Çevre ve kültür varlıklarını koruma vakfının kısaltılmış adıdır.

Ayrıca Bakınız

Icatlar ve Buluşlar

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

Meb Asetat Seti Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kpss Tarih Notları

Tarih Konular

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri