7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kavramlar Sözlüğü

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

7. Sınıf  Sözlük

A
Agülü (ağılı):Zehirli.
Ahidname:Bir şeyin yapılması için söz verildiğini gösteren belge.
Ahi:Ahilik ocağından olan kimse.
Ahilik:Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkar loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütleme.
Akıncı:Osmanlı Devleti askeri teşkilatında sınır bölgelerinde düşman ülkelerine ani baskınlar düzenleyip yıpratma harekatında bulunan hafif süvari (atlı) gruplarına verilen ad.
Ambargo:Bir ülkeyi ekonomik ya da siyasi açıdan zor duruma düşürmek için mal ve hizmet alım satımını durdurarak yapılan uygulama.Genellikle savaş zamanlarında kullanılır.
Amele:Gündelikle çalışan işçi.
Anıt:Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklar tarafından tarih boyunca anılması için yapılan göze çarpacak büyüklükte sembol niteliğinde yapı,abide.
Arşidük:Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.
Astronomi:Yıldızlar ve yıldızların hareketlerini inceleyen bilim.
Azınlık:Geniş topllum kesimlerine karşı sayıca az olmak.Azınlık olma durumu geleneksel sosyoekonomik (çok zenginler ve çok fakirler)kültürel (klasik müzik sevenler) dini ( Hristiyan) vs. Olabilir.
B
Bakanlar kurulu:Başbakanın yönetimi altında bütün bakanların katıldığı bir organ.
Barış:Svaşın bittiğin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.Karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan durum.
Barut:Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan durum.
Betimleme:Betimlemek işi tasvir.
Beyin göçü:Ileri düzeydeki meslek ve bilim insanlarıyla uzmanların bir başka gelişmiş ülkede çalışmak amacıyla yerleşip kendi ülkelerinde ayrılması.
Bildirge:Hükümetler tarafından kabul edilen ancak kuralları ve uygulanmaması halinde yaptırımı bulunmayan ilan edilmiş ilkeler.
Bilim insanı:Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse,bilgin,alim.
Birleşmiş milletler:1945 yılında uluslararası barış ve güvenliğin sürekliliğini sağlamak anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözmek insan hakları ile ilgili konularda ülkeler arasında iş birliği yapmak amacıyla kurulan uluslararası kuruluş.
Boşnak:Bosna halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.
Buluş:Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat.
C
Cenk:Kahramanca mücadele çarpışma savaş.
Coğrafi keşifler:15. Yüzyılda pusula ve açık denizlerde uzun yolculuklara dayanabilecek gemilerin yapılmasıyla Avrupalıların ( Portekizler ve Ispanyollar ) yeni yerler ve kıtalar keşfetmeleri.
Cumhuriyet:Ulusun egemenliği kendi elinde tutarak ve bunu bir süre için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.
Cülus:Osmanlı devleti'nde şehzadenin tahta çıkmasında yapılan merasim.
Ç
Çanakkale savaşları:1.Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı ve civarında Osmanlı ordusu ile denizde ve karada yapılan savaşlar.
Çevre kirliliği:Insanların etkinlikleri sonucu hacvada suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle doğal dengenin bozulması.
D
Darüşşafaka:Istanbul'da öksüz ve yetim çocukların eğitimini sağlamak amacıyla açılan ilk parasız yatılı ilköğretim ve liseden oluşan eğitim kurumu.
Debbağhane:Eskiden deri işlenen yer.
Defterdar:Osmanlı Devleti'nde gelir ve giderlerini düzenleyen ve bütçeyi hazırlayan DivanHümayun üyesi
Değişim:Bir zaman dilimi içinde çeşitli alanlardaki değişikliklerin tümü.
Demografik:Nüfus Bilimiyle ilgili.
Denk:Yatak Yorgan kumaş vb. Eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan yük balya.
Derya:Deniz.
Devlet Sınırları:Belli bir alanda aynı ülkü ve amaç doğrultusunda yaşayan insanların egemen bir güç etrafında oluşturdukları siyasi varlık.
Devlet adamı:Devlet yönetimde söz sahibi kişi.
Dirhem:3,148 grama denk gelen eski bir ağırlık ölçüsü.
Dirlik:Osmanlı Devleti^nde yapılan bir hizmet karşılığında kişilere  verilen gelir kaynağı.
Divan:Osmanlı Devleti'nde padişah sadrazam ve bazı yüksek rütbeli devlet görevlilerinin oluşturduğu meclis ve meclisin toplandığı yer.
Donanma:Bir devletin deniz gücü.
Doping:Bir spor yarışması sırasında vücuda üstüb hareket ve enerji sağlamak için kullanılan uyarıcı ilaç.
Duka:Bir para birimi.
E
Egemenlik:Yasalar yapma ve bu yasalara göre ülkeyi yönetme gücü.
Empati:1.Aynı duyguları paylaşma duygudaşlık.2.Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme.3.Başkalarını başkasının kendi gözüyle görebilme.
Enderun:Enderun Osmanlı Padişahı 2. Murat zamanında kurulan eğitim kurumu.
Endüstri:Ihtiyaç duyulan türlü nesne araç gereç aygıt makine ve benzerlerinin yapımı için gerekli yarı işlenmişi maddelerin fabrikalarda toplu olarak iş bölümü ile makinelerle üretilmesi etkinliği.
Endüstrileşme:Endüstrileşmek işi sanayileşme.
Engizisyon:Orta çağda katoliklerde katı din inanışlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerin adı.
Erozyon:Yeryüzündeki kayaçların toprakların rüzgarlar seller ve buzulların etkisiyle aşınarak sürüklenip gitmesi.
Eskiz:Taslak.
Estetik:Göze hoş gelen
Etken:Etki yapan müessir faktör.
Etkili vatandaş:Vatandaşlık ödev ve sorumluluklarının bilincinde olup onun gereğine inanen ve yapan vatandaşa denir.
Eyalet:Osmanlı devleti'nde en büyük sivil ve askeri yönetim bölgesi.
F
Fatih:Zafer kazanan fetheden kimse Islam devletlerinde bir ülkeeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan.
Ferman:Osmanlı padişahlarının herhangi bir konu üzerinde yazdığı emir.
Fetih:Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma.
Fetva:Islam hukuku ile ilgili bir sorunun dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan şeyhulislam veya müftü tarafından verilebile belge.
G
Ganimet:Müslüman devletlerinin savaşta düşmandan almış olduğu mal para tutsak gibi taşınır değerler.
Gaza:Islam dinini korumak  veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş,kutsal savaş.
Gazi:1.(Müslümanlıkta)Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse.2.Olağaüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenen komuntanlara veya şehirlere devlet tarafından verilen onur unvanı.3.Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.
Global:Toptan,küresel.
Göç:Ekonomik toplumsal siyasi sebeplerle kişi veya toplulukların yer değiştirmesi.
Gölge oyunu:Geriden ışıkla aydınlatılmış bir perde arkasında hareket ettirilen resimlerin gölgelerinden yararlanılarak oynatılan oyun.
Grejuva:Rum ateşi.
H
Haberleşme:Karşılıklı olarak haber alıp verme,iletişim.
Hak:Kişiye hukuken tanınan çeşitli yetki özgürlük ve olanaklar.Kişinin toplum içerisinde yapabilecekleri.
Halef:Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse ardıl selef karşıtı.
Has:Osmanlı Devleti'nde 100.000 Akçeyi aşan dirlik.Has padişah ve yüksek dereceli memurlara verilmekte idi.
Hava kirliliği:Canlıların ve çevrenin zarar görmesine neden olacak kadar çok miktarda gazlar kimyasallar veya organik maddelerin havada bulunması.
Hidrolik enerjisi:Sudan elde edilen enerji türü.
Hoşgörü:Kişinin kendisininkinden farklı dini inançlara ahlaki değerlere veya dünya görüşlerine sahip başka insanlara müdahale etmekten bilerek veya isteyerek kaçınması.
I
Islahat:1.Herhangi bir kuruluş ya da devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan durumları daha iyi hale getirmek için yapılan değişiklik düzeltme ve iyileştirme.2.Osmanlı devleti'nde gerileme döneminden itibaren zaman zaman Batı örnek alınarak yapılan yenileşme çabalarına verilen ad.
I-J
Idare:Genel anlamda yönetim belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgü veya bir amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan faaliyetidir.
Ideoloji:Siyasel ve toplumsal bir öğreti oluşturan yön veren politik hukuki bilimsel felsefe dini moral estetik düşünceler bütünü.
Ilahi:Tanrı ile ilgili olan Tanrıya özgü olan Tanrısal.
Iletişim:Duygu düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması bildirişim haberleşme komünikasyon.
Ilhak:Egemenliği altına alma.
Imaret:Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu.
Imparatorluk:Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.
Imtiyaz:Başkalarına tanınmayan özel kişisel hak veya şart ayrıcalık.
Insan hakları:Kişinin sadece insan olması nedeniyle sahip olduğu haklar.
Israf:Gereksiz yere para zaman emek vb.ni harcama savurganlık tutumsuzluk.
Istikbal:Gelecek.
Ittifak:Anlaşma uyuşma bağlaşma.Devletlerin çıkarlarını korumak amacıyla bir araya gelmeleri.
Ittilaf:Birleşme birlik kurma bir olma.
K
Kadı:Eskiden hukuki uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devletçe tayin edilen görevli hakim.
Kadırga:18. Yüzyıla kadar Akdeniz'de kullanılan hem yelken hem de kürekle yol alabilenahşap savaş ve ticaret gemisi.
Kagir:Taş veya tuğladan yapılmış olan yapı kagir.
Kakım:Sanargillerde yazın esmer kırmızı kışır beyaz renkli kürkü değerli etçil hayvan as ermin.
Kakule:Zencefilgillerden sıcak iklimlerde yetişen bir bitki ve bu bitkinin baharat olarak kullanılan tohumu.
Kalyon:Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü.
Kamu:Bir ülkedeki halkın bütünü.
Kamuoyu:Bir sorun üzerinde halkın gene düşüncesi halkoyu.Kamuoyu zamana ve belli koşullara göre değişebilir.
Kapitülasyon:Bir ülkede vatandaşların zararına olarak yabancılara verilen haklar.
Kaptanıderya:Osmanlı Devleti'nde deniz kuvvetlerin en büyük askeri ve idari amiri.
Kaşif:Bulucu.
Katılım:Bir topluluğa girmek iştirak etmek ortak kalma benimsemek.
Kaynak:Araştırma ve incelemede yararlanılan belge.
Kebabe:Bir baharat türü.
Kentleşme:Kentleşmek işi.
Keşif:Var olduğu daha önce bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması.
Kıtlık:Ihtiyaca yetmeyecek derecede azlık.Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan uzun süreli gıda darlığı.
Kişilik:Bir kimseye özgü belirgin özellik manevi ve ruhi niteliklerin bütünü şahsiyet.
Kitle iletişim aracı:Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkanını sağlayan teknik araçlar.
Kitle iletişimi:Bir takım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına duyurulması.
Kongre:1.Çeşitli ülkelerden yöneticilerin elçilerin delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı.2.Bir kuruluşun temel sorunları konuşmak üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantı kurultay.
Konuşma:Dinleyicilere bilim sanat edebiyat gibi bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşma konferans
Kukla:Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlayarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan bez ve karton gibi hafif mazlemelerden yapılmış nesne.
Kurum:Kuruluş Müessese tesis.
Külhan:Hamamları ısıtan hamamın altında bulununan kapalı geniş ocak.
Külliye:Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese ,imaret sabil kütüphane hastane gibi çeşitli yapıların tümü.
Kültür(ve tabiat)varlıkları:Bir ülkede bulunan maddi kültür ürünleri veya eserleri.
Küreselleşme:Ülkeler arasındaki iktisadi siyasi sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi farklı toplumsal kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbirleriyle ile bağlantılı olgularu içermektedir.
L
Laiklik:Devletin dinler arasında ve dini görüşlerle dini olmayan görüşler arasında olumlu ya da olumsuz ayrımcılık yapmaması.
Liderlik:Lider olma durumu.
Lonca:Belli bir iş kolunda usta kalfa ve çırakları içine alan dernek.
M
Mahlas:Takma ad.
Mahsup:Kapatılmış hapsedilmiş kimse.
Mamur:Gelişip güzelleşmesi hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışmış olan bakımlı imar edilmiş yer.
Mansıp:Makam yüksek memuriyet.
Matrak:Kalın değnek sopayla oynan oyun.
Medrese:Selçuklu ve Osmanlılar döneminde dini felsefi ve fen ilimlerinin okutulduğu okul.
Meç:Süngü gibi yalnız batılarak yaralamaya yarayan kısa düz ve endisz kılıç
Meşruyet:Bir hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi.
Metro:Büyük Şehirlerde semtler arasında işleyen yeraltı demir yolu hattı.
Millet:Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil tarih duygu ülkü gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu.
Milli egemenlik:Bir ülkeyi oluşturan halkın egemenlik gücünü elinde bulundurması.
Minyatür:Kağıt parşömen fildişi gibi malzemeler üzerine küçük boyutlu resim yapma tekniği.
Molla:1.Büyük Kadı,2.medrese öğrencisi,3.büyük bilgin.4,dini yönü ağır basan kimse.
Monarşi:Bütün egemenlik yetkilerinin bir kişi tarafından kullanıldığı devlet biçimi.
Müderris:Medreselerde ders veren hoca.
Mürekkep:Yazı yazmak desen çizmek veya basmak için kullanılan türlü renklerde sıvı madde.
Müttefik:Aralarında anlaşma olan taraflar.
N
Nakib:Yardımcı.
Nakkaş:Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta bezekçi
Nişancı:Divanı üyesi olan antlaşma berat menşur name ve fermanların başına tuğra çeken görevli.
Nizam-ı Cedit:Osmanlı Devleti'nde 3. Selim zamanında yapılan askeri teknik ekonomik vb. Alanlarda yapılan yeniliklerin adı.Aynı dönemde Batı örnek alınarak kurulan ordunun adı.
Nüfus:Sınırları belli bir alanda belli bir alanda belli bir zamanda yaşayan insan sayısını tespit etmek amacıyla yapılan işlem.
Nüfus sayımı:Sınırları belli bir alanda belli bir zamandan yaşayan insan sayısını tespit etmek amacıyla yapılan işlem.
Nüvvab mektebi:Osmanlı Devleti'nde bir çeşit okul.
O
Ondurmak:Iyiye döndürmek.
Oligarşi:Siyasi gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim aristokrasinin daralmış biçimi.
Ortak miras:Insanların tarih sahnesinde var olduğu andan itibaren ortaya koyduğu ve günümüze kadar ulaşan tüm insanlığa ait eserler.
I
Ödev:Yapılması yerine getirilmesi insanlık duygusu ve toplum kuralları bakımından gerekli olan iş ve davranışlar.
Özerk:Aynı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi.
Özgürlük:1.Herhangi bir kısıtlamaya,zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma,herhangi bir şarta bağlı olmama durumu,serbesti.2.Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu hürriyet.
R
Rakım:Bir yerin deniz seviyesine göre yüksekliği.
Reform:Düzeltmek daha iyi sonuşlar elde etmek için bir alanda bir kurumda yapılan köklü değişiklik ıslahat.
Restorasyon:Eski bir yapıda yıkılmış bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma yenileme.
Rönesans:Yeniden doğuş.Rönesans,15 ve 16.yy.da Avrupadaki bilim ve sanattaki değişme ve gelişme hareketleri.
S-Ş
Sadrazam:Osmanlı Devleti'nde baş vezir.
Sair:Diğer öteki.
Salhane:Kesimevi.
Savaş:Barış yoluyla çözümlenemeyen sorunların çözümü için bir devlet ya da devletler grubunun diğer bir  devlet ya da devletler grubuna karşı güçlerini kullanarak yaptıkları silahlı veya sılahsız mücadeleler.
Sebilhane:Genellikle camilere bitişik özel bir biçimde yapılmış karşılık beklenmeden hayır için içme suyu dağıtılan taş yapı.
Seçim:Kanunlar yönetmenlikler uyarınca kanın koymak ve yönetmek için bir veya daha çok adat arasubdab belli bir veya birkaçını seçme.
Selef:Bir görevde bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse öncel ardıl karşıtı.
Sermaye:Bir ticarret işinin kurulması yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı ana mal kapital.
Sipahi:Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker.
Sivil toplum:Bireylerin ve gruplarınn devletten kaynaklanmayan ve devletçe yönetilmeyen her türlü toplumsal faaliyet.
Sorumluluk:Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi mesuliyet.
Sosyalleşme:Kişinin içinde bulunduğu toplumda yaşayabilmesi sağlayıcı ortak yaşantıları öğrenmesi yani başkalarıyla ortak özellikler sergileyen davranışlar geliştirmesi ve kendisini bir kimlik çatısı altında var etmesi.
Sözleşme:Kural koyucu nitelikte olan ve tarafların esaslarda mutabık kaldığını gösteren antlaşma.
Sponsor:Bir işin bir faaliyetin maddi ve manebi yönünü üstlenen kimse veya kurum.
Süreklilik:Sürekli olma kesintisiz olarak sürüp gitme durumu devamlılık.
Şeyhükislam:Osmanlı Imparatorluğu'nda kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve geneliikle din işlerinden sorumlu olan üye.
Şose:Genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçilerek yapılan yol.
T
Tanı:Bir hastalığı tanıma işi teşhis.
Tanzimat:Sultan Abdülmecit zamanında 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.
Tasarruf:Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma idareli tüketme.Para biriktirme artırım.
Teknoloji:Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini kullanılan araç gereç ve aletleri kapsayan bilgi.
Tekzip:Yalanlama.
Teselli:Acı bir olayı unutturmaya çalışma acısını hafifletme avunma avuntu avunç.
Teşkilat:Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş.
Tezhip:Yazma kitaplarda sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi yaldızlama.
Tımar:Osmanlı Devleti'nde bir görev ya da hizmet karşılığında kişilere verilen toprak olup geliri 20.000 akçeden az olan dirlik.
Tuğra:Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret.
Tüba:Sosyal bilimlerin gelişmesi amacıyla kurulan kurum.Açılımı Türkiye Bilimler Akademisidir.

U
Ulufe:Osmanlılarda kapıkulu askerlerine saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret.
Uygarlık:Zamanın olanakları ölçüsünde gelişen teknik uygulamalarla iyiletirilen yaşam koşullarının bütünü.
ü-V
Ürün:1.Doğadan elde edilen üretilen yararlı şey mahsul.2.Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.
Y
Yargı:Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar.
Yasa:Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural.
Yasama:Yasa koyma.
Yatırım:Milli ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeker.Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış.


Yeniçeri:1.Murad tarafından Yeniçeri Ocağı adıyla kurulan Ikinci Mahmut zamanında Nizamı Cedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan Osmanlı Imparatorluğu'nun piyade asker sınıfı.
Yuttaşlık:Yurttaş olma bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumu,vatandaşlık.
Yürütme:Kanunları uygulama işi icra.
Yüzyıl:Yüzyıllık süre asır.
Z
Zanaat:1.Insanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan öğrenimle birlikte tecrübe beceri ve ustalık gerektiren iş sınaat.2.El ustalığı isteyen işler.
Zaruri:Zorunlu.

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri