7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler  250 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

aygunhoca.com özel

1)Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin konuşmasında dikkat etmesi gereken vücut hareketlerinden değildir?

A)Anlatılan konunun içeriği
B)Yüz ifadeleri ve minikler
C)El ve kol hareketleri
D)Duruş ve bakış biçimi

2)Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu yönde etkileyen tutum ve davranışlardan değildir?

A)Konuşan kişinin vücut hareketlerine dikkat etmek
B)Konuşmacıyı söyledikleri bitene kadar dikkatle dinlemek
C)Konuşulan konuyla ilgisiz örnekler vermek 
D)Konuşurken sesi ve beden dilini iyi kullanmak

3)Mehmet'in abisinden izin istemeden onun eşyalarını kullanması karşısında abisinin yapması gereken en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A)Memet'i anne ve babasına şikayet etmesi
B)Onunda Mehmet'in eşyalarını izinsiz kullanması
C)Uygun bir dille Mehmet'i uyarması
D)Mehmet'le bir daha konuşmaması

4)1-Insanlar arasında ayrım yapmak
2-Arkadaşlarımıza karşı yardımsever olmak
3-Küçüklere hoşgörülü davranmak
4-Bir kişi hakkında dedikodu yapmak

Yukarıda verilenlerin hangileri iki insan arasında anlaşmazlığa ve çatışmaya sebep olur?

A)1ve2
B)2ve3
C)3ve4
D)1ve4

5)Konut dokunulmazlığını koruyan hukuksal düzenleme Anayasa'nın kaçıncı maddesiyle belirtilmektedir?

A)21.   B)2.    C)6.    D)14.

6)1-Dergi  2-Telefon  3-Telsiz
4-Radyo  5-Internet

Yukarıda verilenlerden hangisi gündelik yaşamımızı kolaylaştıran ve herhangi bir olaydan haberdar olmamızı sağlayan iletişim araçları arasında yer almaz?

A)1 ve 5   B)2 ve 3
C)3           D)4

7)14 Eylül 1919 hangi gazete çıkarılmıştır?

A)Iradeimilliye Gazetesi
B)Hakimiyetimilliye Gazetesi
C)Ceride-i Resmiye Gazetesi
D)Hürriyet Gazetesi

8)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün,kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A)Hakimiyetimilliye Gazetesi
B)Anadolu Ajansı
C)Iradeyimilliye Gazetesi
D)Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

9)Nüfusla ilgilenen bilim dalı nedir?

A)Doktor         B)Demokrofi   
C)Öğretmen    D)Hakim

10)Ülkemiz nüfus açısından dünyada kaçıcı sıradadır?

A)18  B)15  C)12  D)17

11)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında ve sonrasında halkı bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla iletişim alanında yaptığı çalışmalardan değildir?

A)Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kurulması
B)Telsiz Tesisi Hakkında Kanun'un çıkarılması
C)Irade-i Milliye Gazetesi'nin yayınlanması
D)Ankara Radyosu'nun kurulması

12)1831'de 2. Mahmut döneminde kimlerin nüfusu sayılmıştır?

A)Erkeklerin   B)Çocukların
C)Kadınların   D)Yaşlıların

13)Ülkemizde nüfus sayımlarını yapan kuruluşun adı nedir?

A)TRT  B)PTT  C)TÜIK  D)TDK

14)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken ilkelrden biri değildir?

A)Görüşlerinizi başkalarına zorla kabul ettirmeğe  çalışmayın.
B)Konuşurken karşınızdaki kişiye iltifat edin
C)Ne zaman susmak gerektiğini bilin
D)Biri sizinle konuşurken işinizle meşkul olmayın

15)Hangisi fiziki faktör değildir?   

A)Toprağın verimliliği   B)Yer şekilleri          
C)Su kayakları            D)Sağlık ve eğitim 

16)Hangisi beşeri faktör değildir?

A)Sanayi  B)Ticari
C)Iklim     D)Tarım

17)Hangisi nüfus artışını etkileyen faktör değildir?

A)Savaşlar ve siyasi baskılar
B)Sağlık ve beslenme şartlarındaki gelişmeler
C)Ölümler
D)Doğumlar

18)1-Internet
2-Televizyon
3-Radyo
4-Gazete    

A)1ve2     B)2ve4
C)1ve3     D)3ve4

19)Yayınların,kişilerin yasal haklarını ihlal ettiği,toplumun genel ahlakına,gelenek ve göreneklerine aykırı durumlar ortaya çıkardığı dönemlerde uyarı yetkisine sahip olan kuruluş,aşağıdakilerden hangisidir?

A)TRT    B)TSE
C)RTÜK D)TBMM

20)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?

A)Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
B)Tercüman-ı Ahval Gazetesi
C)Cumhuriyet Gazetesi
D)Anadolu Ajansı

21)1-Konuşulan konuyu not etmemek
2-Konuşan kişinin el hareketlerine odaklanmamak
3-Konu hakkında bilgi sahibi olmamak
4-Konuşan kişiyi dinlemek
Yukarıda verilenlerden hangileri kişiler arasında yaşanan iletişim sorununun en önemli sebepleridir?

A)1ve2  B)2ve4
C)1ve3  D)3ve4

22)1-Radyo
2-Gazete 
3-Internet 
4-Dergi
Yukarıda verilenlerin hangileri gündelik yaşamımızda kullandığımız yazılı iletişim araçları arsında yer almaz?

A)2ve3  B)1ve2
C)3ve4  D)2ve4

23)1-Anadolu Ajansı
2-Irade-i Milliye
3-Metbuat Müdürlüğü
4-Hakimiyet-i Milliye
Yukarıdaki milli mücadele döneminde kurulan iletişim kuruluşlarından hangisi farklı bir ilde bulunmaktadır?

A)1  B)2  C)3  D)4

24)1-Gülümsemek
2-Sorgulamak
3-Düşünme
4-Dinlemek
Insanlar arasında etkili bir iletişim için temel şart yukarıda verilenlerden hangisidir?
A)1  B)2  C)3  D)4

25)Kimler BAÄžKUR'dan yararlana bilir?

A)Esnaf    B)Memurlar 
C)Fakirler D)Özel işletme

26)1-Özel hayat    2-Basın yayın
3-Eğitim           4-Medeni durum

Anayasa'nın  20. maddasiyle yukarıda verilenlerin hangisinin gizliliği ve korunması düzenlenmiştir?  

A)1  B)2  C)3  D)4

27)1-Ilk yazı sistemi   2-Ilk altın para 
3-Ilk tekerlekli taşıt 4-Ilk yasa
Yukarıda verilenlerden hangisi sümer uygarlığına ait buluşlar arasında yer almaz?

A)1  B)2  C)3  D)4

28)Aşağıdakilerden hangisi insanlara haber iletmeyi meslek edinen kişilerin sahip olması gereken nitelikleri arasında yer almaz?
A)Açık sözlülük  B)Güvenilirlik
C)Tarafsızlık     D)Dürüstlük

29)1-Ceride-i Resmiye
2-Irade-i  Milliye Gazetesi
3-Anadolu Ajansı 
4-Istanbul Radyosu
Yukarıda verilenlerin hangisi Sivas Kongresi'nin yayın ve propaganda organı olan kuruluştur?

A)1  B)2  C)3  D)4

30)Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'ni açarken ve Türk Milleti'nin kolayca  okuyup yazmasını sağlayacak bir anahtar diye sunduğu yeni yazıyı müjdelerken yaptığı söylevleri ilk olarak  aşağıdakilerin hangisinde yayınlanmıştır?

A)Ankara Radyosu
B)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
C)Istanbul Radyosu
D)Irade-i Milliye Gazetesi

31)Kimler SSK'dan yararlana bilir?

A)Esnaf    B)Memurlar
C)Fakirler D)Özel işletme

32)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki nüfusun dağılışıile ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Nüfusun dağılışıda iklim büyük etkisi vardır
B)Su kaynaklarının yeterli olduğu alanlarda nüfusu dağınıktır
C)Engebeli alanlarda nüfus dağınıktır
D)Yüz ölçümü küçük alanlarda nüfus sayısı azdır

33)Ülkemizdeki göçler daha çok köylerden şehirlerde doğru yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi şehirlere doğru olan göçlerde şehrin çekici özellikleri arasında yer almaz?

A)Eğitim olanakları
B)Iş imkanları
C)Sağlık hizmetleri
D)Temiz hava ve su kaynakları

34)1-Kırdan kente  yaşanan göçler
2-Ülke dışına yapılan beyin göçü
3-Çocuk ölümlerinin artması
4-Yabancı ülkelerden göçlerin azalması
Yukarıda verilenlerden hangisi bir ülke sınırları içindeki nüfus sayısı değişiminde etkili değildir?

A)1  B)2  C)3  D)4

35)Adana yazın nüfusu en fazla artan iller arasında yer almaktadır.
Adana'da nüfusun yazın artması üzerinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisi en fazla etkilidir?
A)hayvancılk  B)Tarım  
C)Ticaret       D)Turizm

36)aşağıdakilerden hangisi Ankara'nın nüfus artışının Türkiye'nin nüfus artış hızından kat kat fazla olması üzerindeki en büyük etkendir?

A)Tarım hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması
B)Yağış miktarının fazla olması
C)Başkent olması
D)Yerşekillerinin sade olması

37)1-Tarım 
2-Inşaat
3-Hizmet
4-Sanayi
ülkemizde erkek nüfusun özellikle son yıllarda en yoğun olduğu ekonomik faaliyet kolu yukarıda verilenlerin hangisidir?

A)1  B)2  C)3  D)4

38)Ülkemizde nüfusun büyük kısmını 0-14 arası yaş grubu oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bu yaş grubunun büyük oranda olmasının sonuçları arasında yer almaz?

A)Eğitim seviyesi yüksektir
B)Bağımlı nüfus fazladır
C)Nüfus artış hızı fazladır 
D)Ekonomik kalkınma hızı yavaştır

39)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin nüfus özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Güney kıyılarımızda nüfus yazın artar
B)Kıyı bölgelerimiz içinde en fazla nüfus Karadeniz'dedir
C)En yoğun nüfuslu alanlar batı bölgelerimizdedir
D)Iklim ve yer şekillerinin etkisiyle Doğu Anadolu 'da nüfus azdır

40)1-Ankara
2-Antalya 
3-Bursa 
4-Izmir
Yukarıda verilen illerden hangisi ülkemizin en fazla ve yoğun nüfusa sahip bölgesinde yer alır?

A)1  B)2  C)3  D)4

41)Herhangi bir alandaki km'ye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki nüfus yoğunluğu üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A)Geçim kaynaklarının durumu
B)Iklim özellikleri
C)Nüfusun cinsiyet yapısı
D)Eğitim ve sağlık koşulları

42)Bir bölgedeki doğan çocuk sayısı nüfusu artırır fakat nüfusun artmasında doğum dışındaki bazı faktörler etkili olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu faktörler arsında yer almaz?

A)Dini yerlere ziyaretçilerin gelmesi
B)Sağlık hizmetlerinden yararlanmak istenilmesi
C)Eğitim görmek için geçici olarak gelinmesi
D)Yurt dışında seyahate gitmek istenmesi

43)Aşağıdakilerden hangisi göç ile seyahat arasındaki temel farktır?

A)Göç eğitim,seyahat turizm amacıyla yapılır
B)Göç toplulukların,seyahat kişilerin yaptığı faaliyettir
C)Göç kalıcı,seyahat geçici yer değiştirmelerdir
D)Göç seyahate göre daha pahalıdır

44)- Memur,askeri personel ve esnaf nüfusun artışıyla ekonomik anlam da büyüme başlamıştır.
- Cumhuriyet'in ilk yıllarıda kırsal kesimden şehir merkezlerine göçlerin en fazla olduğu merkezdir.
Yukarıda özellikleri verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ankara   B)Izmir
C)Sivas     D)Eskişehir

45)1-Erozyon 
2-Yükseklik
3-Yağış miktarı
4-Kuraklık
Yukarıda verilenlerden hangisinin fazla olması bir alandaki nüfus sayısını diğerleri kadar olumsuz etkilemez?

A)1  B)2  C)3  D)4

46)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köylerden kente doğru olan yoğun göçler sonucunda kentlerde ortaya çıkan durumlar arasında yer almaz?

A)Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalır
B)Kişi başına düşen gelir artar
C)Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme artar
D)Tarım ve orman alanları daralır

47)ülkemizdeki çalışan kadın ve erkek nüfus içinde,ekonomik faaliyet türünden kadın nüfus oranı en fazladır?

A)Tarım   B)Inşaat
C)Sanayi D)Hizmet

48)Nüfus sayısı birbirine yakın olan iki farklı yerleşme alanından hangisinin yüzölçümü küçükse oranda nüfus yoğunluğu daha fazladır.
Buna göre,aşağıdaki coğrafi bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu en azdır?

A)Marmara Bölgesi
B)Akdeniz Bölgesi
C)Güneydoğu Anadolu  Bölgesi
D)Doğu Anadolu Bölgesi

49)Aşağıdakilerden hangisi Erzurum'un Olur ilçesinin özellikleri arasında yer almaz?

A)Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz arasında yer alır
B)Temel geçim kaynağı sanayi ve ticarettir
C)Isminin aslı lor peynirinden gelmektedir
D)Denizden yükseltisi fazladır

50)1-Su kaynakları
2-Ulaşım olanakları
3-Bitki türleri
4-Iklim koşulları
Yukarıda verilenlerden hangisi bir alanın yerleşim yeri olarak tercih edilmesi üzerinde etkili değildir?

A)1  B)2  C)3  D)4

51)1-Çocuk ölümlerinin azalması
2-Köylerden kentlere yapılan göçler
3-Salgın hastalıklarla mücadelenin artması
4-Yurtdışından Türkiye'ye yapılan göçler
Yukarıda verilenlerin hangisi Türkiye'de nüfus miktarının yıllara göre artmasında etkili değildir?

A)1  B)2  C)3  D)4

52)Ülkemizin bazı merkezlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olması etkilidir.
Aşağıdaki illerden hangisi bu genellemeye an az uyar?

A)Konya   B)Zonguldak
C)Adana   D)Izmir

53)Izmir ülkemizin en fazla nüfuslanmış merkezleri arasında yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Izmir'de nüfus sayısının fazla olması üzerinde etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A)Petrol ve doğalgaz yataklarının zengin olması
B)Tarımsal üretimin fazla olması
C)Iklim şartlarının uygun olması
D)Ticaret ve turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması

54)Ülkemizin coğrafi özellikleri dikkate alındığında nüfus dağılışındaki farklılıklarala ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlştır?

A)Genel olarak kıyı kesimlerde nüfus fazladır
B)Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda nüfus seyrektir
C)Tuz gölü ve çevresi yağış miktarının azlığı nedeniyle az nüfuslanmıştır
D)Zonguldak ve çevresi zengin taş kömürü yatakları sayesinde yoğun nüfusludur

55)Izmir,Istanbul,Ankara,Adana,Bursa,Izmit, gibi iller ülkemizin en fazla nüfuslanmış alanlarındadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanlarda nüfusun fazla olmasının olumsuz sonuçlarından değildir?

A)Plansız kentleşmenin ortaya çıkması
B)Hava ve su kirliliği artması
C)Eğitim ve sağlık hizmetlerinin
D)Iş gücünün fazla olması

56)Kırsal kesimden şehir merkezlerine yaşanan göçlerin en fazla olduğu il Ankara'dır.Kısa sürede Iç anadolu insanının akın ettiği bir metropol haline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Ankara'da en fazla göç veren illerden değildir?
A)Çorum  B)Yozgat
C)Bursa   D)Çankırı

57)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 65  yaş üzeri nüfusun çok az olmasının en önemli sebebidir?

A)Ortalama yaşam süresinin kısa olması
B)Sanayi faaliyetlerinin yeterince gelişmesi
C)Ortalama yükseltinin fazla olması
D)Erkek nüfusun kadın nüfusundan az olması

58)Ülkemizde nüfusun büyük çoğunluğunu 0-14 yaş grubu oluşturmaktadır.
Bu bilgiye dayanarak ülkemizle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)Bağımlı nüfus sayısı fazladır
B)Ekonomik kalkınma hızı yüksektir
C)Nüfus artış hızı fazladır
D)Doğum oranı yüksektir 

59)Tarımsal faaliyetlerin nüfus artışı üzerinde etkili olduğuna kanıt olarak
1-Adana'da nüfusun yaz aylarında fazlaca artması
2-Antalya'da nüfusun yaz aylarında fazlaca artması
3-Istanbul'da nüfusun her zaman yoğun olması
4-Hakkari'de nüfusun her zaman seyrek olması
gelişmelerinden hangisi gösterilebilir?

A)1  B)2  C)3  D)4

60)Ülkemizde nüfusun yapısıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Nüfusun büyük çoğunluğunu bağımlı nüfus oluşturmaktadır
B)Nüfusun dağılışında iklim ve yerşekilleri etkili olmuştur
C)Nüfus her yerde eşit dağılmıştır
D)En yoğun nüfuslu bölge Marmara Bölgesi'dir

61)Aşağıda verilenlerden hangisi şehirlerin göç almasında etkili olan çekici etmenlerden biri olarak gösterilemez?

A)Eğitim ve sağlık imkanlarının daha iyi olması
B)Iş imkanlarının daha fazla olması
C)Alt yapı hizmetlerinin daha yeterli olması
D)Konut sıkıntısının daha fazla olması

62)Aşağıda verilenlerden hangisi köyde kente göçün sebeplerinden biri olarak gösterilemez?

A)Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
B)Eğitim olanaklarının yetersizliği
C)Doğal alanların yetersizliği
D)Tarım alanlarının yetersizliği

63)Aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin bir ülkede nüfus sayısının değişmesine neden olduğu söylenemez?

A)Çocuk ölümlerinin azalması
B)Köyden kente göç edilmesi
C)Dost ülkelere öğrenci gönderilmesi
D)Uzun sürekli bir savaş yaşanması

64)Ülkemizde Türk Dil Kurumu'nun önemi büyüktür.Türkçemize sahip çıkılarak ne kadar güzel bir dil olduğu etrafa yayılmak istenmektedir.Ayrıca bu güzel dilin de güzel konuşulması gerektiği vurgulanmaktadır.Her yıl Türk Dil Kurumunda TRT'ye özel ödüller gitmektedir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarafsız haberler sunması
B)Çok az reklam yayınlamaları
C)TRT spikerlerinin yalın ve anlaşılır bir Türkçe kullanması
D)Yayınlarında sıklıkla Türk Dil Kurumu'na yer vermeleri

65)Günümüzde gazete,dergi,televizyon,internet derken oldukça fazla kitle iletişim araçları kullanılmakta ve bu araçlardan halk çeşitli yararlar sağlamakdır.

Aşağıdakilerden hangisi halkın kitle iletişim araçlarından yarar sağladığı alanlardan biri değildir?

A)Eğitim   B)Ulaşım
C)Kültür   D)Haberleşme

66)Aşağıdakilerden hangisi gazetecilik mesleğinin haber verme sorumluluğunu yerine getirirken uymak zorunda olduğu kurallardandır?

A)Kamuoyu gerçek haber hazırlamak
B)Kişilerin özel yaşamını irdelemek 
C)Kaynaklara başvurmadan yayın yapmak
D)Kuruluş ve kişilerin tesirinde kalmak

67)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı'nın kuruluş amaçları arasında yer almaz?

A)Ulusal birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı halkı uyarmak
B)Ulusal kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri halka ulaştırmak
C)Hükümetle halk arasındaki bağlantıyı kurmak
D)Ulusa eğitim ve sağlık hizmetlerini tanıtmak

68)Ülkemizin her yerinde nüfusun dağılımı eşit değildir.Her hangi bir bölgedeki nüfus yoğunluğunu etkileyen birçok etmen vardır.
Buna göre,aşağıdakilerden hangisi bu etmenler arasında yer almaz?

A)Iklim koşulları ve yer şekilleri 
B)Ekonomik faaliyetler
C)Bölgenin yüzölçümü
D)Nüfusun eğitim seviyesi

69)- Sanayiden çok turizme yatırım yapılmıştır.  
- Tarihçi Herodot'a göre M.I 2000 li yıllardan beri yerleşim yeridir.
- Akdeniz ikliminin etkisiyle zeytincilik ve turunçgil üretimi yaygındır.
Yukarıda özellikleri verilen merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bodrum B)Kızılcahamam
C)Ürgüp   D)Iskenderun

70)Kimler Emekli Sandığı'dan kimler yararlana bilir?

A)Esnaf   B)Memurlar
C)FakirlerD)Özel işletme

71)20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen sözleşmenin adı nedir?

A)Malazgirt Savaşı
B)Fasiller Savaşı
C)Çocuk Işleri
D)Miryokefalon Savaşı

72)Kösedağ Savaşı kaç yılında yapılmıştır?

A)1243  B)1017
C)1458  D)1093

73)Anadolu Selçuklu kültürüne ait aşağıdaki yapılardan hangisi ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla faaliyet göstermiştir?

A)Medreseler  B)Kervansaraylar
C)Loncalar      D)Darüşşifalar

74)Miryokefalon Savaşını kim kazandı?

A)Osmanlı Devleti
B)Hristiyanlar
C)Bizanslılar
D)Fransızlar

75)1.Haçlı Seferi kaç yılında yapıldı?

A)1402  B)1413
C)1432  D)1906

76)Osmanlı Devleti'nde divanın aslı üyelerinden olan ve resmi yazılara padişahın tuğrasını çekmekle yükümlü görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A)Defterdar  B)Şeyhülislam
C)Kazasker  D)Nişancı

77)Malazgirt Savaşı kaç yılında yapılmış?

A)1487  B)1236
C)1071  D)1289

78)Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Akdeniz Osmanlı Devleti'ne ait bir Türk gölü haline gelmiştir?

A)Çaldıran  B)Preveze  
C)Inebahtı  D)Mohaç

79)Fasiller Savaşı kaç yılında yapılmıştır?

A)1203 B)1556
C)1568 D)1048

80)Ilk Türk Denizcisi kimdir?

A)Çaka Beyi
B)Orhan Gazi
C)Yıldırım Beyazıd
D)Fatih Sultan Mehmet

81)Sazlı Dere Savaş'ında neresi alındı?

A)Istanbul  B)Ankara
C)Edirne    D)Adana

82)1075'de Iznik'i Bizanstan alan kişi kimdir?

A)Yavuz Sultan Selim
B)2.Beyazıd
C)Kanuni Sultan Süleyman
D)Süleyman Şah

83)Varna Savaşı kaç yılında yapıldı ve kim kazandı?

A)1444 Osmanlı kazandı
B)1448 Bizans kazandı
C)1548 Fransızlar kazandı
D)1568 Hristiyanlar kazandı

84)Osamanlı ordusunda belirli bir maaş yerine devlet tarafından verilen toprak gelirleriyle geçimini sağlayan ve bu toprağın işlenmesiyle sorumlu askerler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yeniçeriler  B)Kapıkulu Askerleri
C)Akıncılar     D)Tımarlı Sipahileri

85)Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönem'nde gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin Akdeniz'de egemenlik kurmaya yönelik olduğu söylenemez?

A)Kıbrıs Adası'nın alınması
B)Preveze deniz savşının  yapılması
C)Kırım'ın fethedilmesi
D)Süveyş Kanalı projesinin tasarlanması

86)Koyun Hisar Savaşı kaçyılında yapıldı?

A)1465  B)1546
C)1238  D)1302

87)Anadolu Türk Beylilerine girmez?

A)Karaman Oğulları
B)Saltuklukları
C)Candar Oğulları
D)Karasi Oğulları

88)Hangisi Haçlı Seferlerinin Sonuçları olan ekonomik sonuçlara girmez?

A)Kilisenin atolyesi sarsıldı
B)Ticaret gelişti
C)Akdeniz limanları önem kazandı
D)Anadolu Mısır, Suriye yağmalandı

89)Ankara Savaşı kaç yılında yapıldı?

A)1568  B)1402
C)1493  D)1236

90)Osmanlı Iznik'in zaman feth etti?

A)1689  B)1536
C)1331  D)1644

91)l.Bakır ll.krom lll.demir lV. Taşkömürü
yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz Bölgesi ilk sırayı alır?

A) l-ll  B) ll-lll  C)lll-lV  D)l-lV


92)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde en çok üretilmez?

A)Çay  B)Mısır  C)Fındık  D)Pamuk

93) Cumhuriyet Döneminde ilk şeker fabrikası hangi ilimizde kurulmuştur?

A)Aydın  B)Bursa  C)Uşak  D)Muğla

94) Ilk Anayasa kaç yılında kabul edilmiştir?

A)1908  B)1876  C)1789  D)1856

95) Aşağıdakilerden hangisi reform hareketleri sonucunda Avrupa da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?

A) Ortodoksluk  B) Anglikanizm  C) Protestanlık  D)Kalvenizm

96)Rönesans hareketleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A) Almanya  B) Ingiltere  C) Ispanya   D) Italya

97) Reform hareketleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A)  Almanya  B)Ingiltere  C) Ispanya  D) Italya

98)Marmara Bölgesinde ekim alanı en geniş oan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A)Zeytin  B)Susam  C)Ayçiçeği  D)Çay

99)Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölgeleri oluşturan doğal faktörlerden biri olamaz?

A) Coğrafi konum  B)Yer şekilleri  C)Nüfusun dağılışı D)Iklim

100)Marmara bölgesinde nüfus artış hızının fazla olmasının temel nedeni nedir.?

A)Doğum  B)Kentleşme  C)Göç  D)Tarım


101) 1-Yaz mevsiminin uzun sürmesi
2- Uzun ve geniş kıyıların bulunması 
Akdeniz Bölgesi’nin yukarıda verilen özellikleri bölgenin hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?

A)Balıkçılık  B)Sebzecilik C)  Meyvecilik  D)Deniz turizmi

102) Ateşli silahların gelişmesi Avrupa'da hangi alanda önemli değişikliklere neden olmuştur?

A) Dinî    B) Kültürel
C)Siyasî   D) Sanatsal

103) Sanayi Inkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A) Reform ile
B) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
C) Tekerleğin bulunmasıyla
D) Coğrafi Keşiflerle

104) Ateşli silahların gelişmesi Avrupa'da hangi alanda önemli değişikliklere neden olmuştur?
A)Sanatsal   B) Siyasî
C) Kültürel  D)Dinî 

105)Yeniçağ’da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Ispanya ve Portekiz'in gelir kaynaklarını arttırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?

A)Rönesans  B) Barutun kullanılması
C)Reform     D) Coğrafi keşifler 

106) Aşağıdaki devletlerden hangisi Itilaf Devletleri’nden biri değildir?
A) Ingiltere B) Almanya C) Fransa D) Rusya

107) Sanayi Inkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A) Reform ile
B) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
C) Tekerleğin bulunmasıyla
D) Coğrafi Keşiflerle
108) Sanayi Inkılabı sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme yaşanmamıştır?
A) Teknoloji B) Şehirleşme
C) Lâiklik     D) Sömürgecilik

109) Bugün kullanılan modern matbaanın ilk örneğini icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Leonardo da vinciC) Jan Jak Russo
B) Jan Gutenberg    D)Kopernik  

110)Yeni çağ başlarında Avrupa’da meydana gelen teknik gelişmelerden hangisi, Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirmiş ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağlamıştır?
A) Barutun ateşli silahlarda kullanılması B) Kağıt imalâtının ucuzlaması
C) Matbaanın kullanılması D) Pusulanın kullanılması

111)Yeniçağ’da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Ispanya ve Portekiz'in gelir kaynaklarını arttırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?

A)Reform    B)Coğrafi keşifler 
C)Rönesans D)Barutun kullanılması

112) Ortaçağ’da Müslüman bilim adamlarının eski Yunan filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler, daha sonra Avrupalıların Ortaçağ anlayışından kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur.
*Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupalılar Islam kaynaklarından yararlanmıştır.
B) Çevirilerin yapıldığı dönemde Islam dünyasında Avrupa'dan
daha aydın bir düşünce ortamı vardır.
C) Ortaçağ’da Müslüman-Hristiyan çatışması sona ermiştir.
D) Islamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir

113) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?
A) Milli Egemenlik B) Hürriyet C) Insan Hakları D) Siyasi Partiler


114) Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş hangisidir?
A) Malazgirt B) Pasinler C) Yassıçemen D) Miryakefalon


115)Hangisi Erzurum’da kurulan bir Türk beyliğidir?

A)Artuklu B)Saltuklu C)Mengücek D)Danışment


116)Hangi savaş Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasına yol açmıştır?
A)Kösedağ B)Miryakefalon C)Yassıçemen D)Malazgirt

117)Türkiye’nin yüzölçümü en küçük bölgesi hangisidir?
A)Güneydoğu Anadolu B) Doğu Anadolu C) Marmara D) Akdeniz


118)Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde alınmamıştır?
A) Trabzon B)Rodos C)Amasra D)Mora

119)Osmanlı Devletinin son defa toprak kazandığı anlaşma hangisidir?
a)Amasya b)Istanbul c)Vasvar d)Pasarofça


120)Osmanlı Devletinin ilk defa toprak kaybettiği anlaşma hangisidir?
A)Zitvatorok B)Istanbul C)Karlofça D)Amasya121) Osmanlı Devletinin elinden çıkan ilk müslüman toprak parçası hangisidir?
A)Azak B)Kırım C)Bosna D)Eflak122)Hangisi en kısa süre padişahlık yapan Osmanlı padişahıdır?
A)4.Murat B)Genç Osman C)5.Murat D)3.Murat123) Hangisi Akdeniz bölgesindedir?
A)Konya B)Eskişehir C)Denizli D)Kahramanmaraş


124)Hangisinin ekonomik durumu daha iyidir?
A)Karabük B)Erzurum C)Tunceli D)Kocaeli125)Trabzon kim tarafından alınmıştır?
A)Fatih B)Kanuni C)Yavuz D)I2.Beyazıd126)Çay hangi bölgede yetişir?
A)Doğu Karadeniz B)Batı Karadeniz C)Orta Karadeniz D)Marmara

127)Yeniçağda “laik devlet” anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
A) Coğrafi Keşifler B) Rönesans C) Reform D) Haçlı Seferleri

128) Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri değildir?
A)Açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması
B) Ticaret yollarının el değiştirmesi
C) Pusulanın geliştirilmesi
D) Matbaa ile yeni bilgilerin yaygınlaşması

129) Yeniçeri Ocağını ortadan kaldıran padişah hangisidir?
A) 2. Mahmut B) 1. Süleyman C) 3. Selim D) 1. Abdülhamit

130) Fransız Ihtilalinin Osmanlı üzerindeki en büyük etkisi nedir?
A) Eşitlik B) Özgürlük C) Demokrasi D) Milliyetçilik

131) Osmanlı Devleti aşağıdaki dönemlerden hangisinde batı tarzında yeniliklere başlamıştır?
A) Lale Devri B) III. Selim Devri C) Tanzimat Devri D) Meşrutiyet Devri

132) Nizam-ı Cedit Ordusu hangi padişah zamanında kurulmuştur?
A) I. Mahmut B) II. Mahmut C) II. Selim D) III. Selim

133) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlıları Müslüman Devletlerle yaptığı savaşlardan biri değildir?
A) Otlukbeli B) Ridaniye C) Niğbolu D)Mercidabık

134) Kanuni Sulta Süleyman Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisiyle antlaşma imzalamıştır?
A) Almanya B) Fransa C) Avusturya D) Ispanya

135) Osmanlı Devletinin Baharat Yolu’nu ele geçirmesi aşağıdaki devletlerden hangisine son vermesiyle olmuştur?
A) Bizans B)Safevi C) Memlük D) Akkoyunlu

136) Türkiye’nin ilk Demir – Çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştır?
A) Karabük B) Iskenderun C) Ereğli D) Sivas

137) Aşağıdakilerden hangisi reform hareketleri sonucunda Avrupa da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?
A) Ortodoksluk B) Anglikanizm C) Protestanlık D)Kalvenizm

138) Sanayi inkılabı sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme yaşanmıştır?
A) Teknoloji B) Şehirleşme C) Laiklik D) Sömürgecilik

139) Osmanlı Devletinin Girit Adasını kuşatması aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşların başlamasına neden olmuştur?
A) Avusturya B) Venedik C) Lehistan D) Almanya

140) Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Padolya Arazisini topraklarına katmıştır?
A) Bucaş Antlaşması B) Vasvar Antlaşması
C) Hotin Antlaşması D) Serav Antlaşması

141) 17.yy sadrazamlarından biri olan Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahat faaliyetlerinde bulunmuştur?
A) Eğitim B) Maliye C) Askeriye D) Hukuk

142) Osmanlı Devleti 17.yy boyunca pek çok Avrupa Devletiyle savaşmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi bunlar arasında yer almaz?
A) Lehistan B) Fransa C) Avusturya D) Venedik

143) Ümit Burnunu bulan kimdir?
A) Vasko dö Gama B) Bartelmi Diyas C) Macellan D) Del Kane

144) Bugün kullanılan modern matbaanın ilk örneğini icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kopernik B) Jan Gutenberg C) Jan Jak Russo D) Alber Dürer

145) Rönesans hareketleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
A) Almanya B) Ingiltere C) Ispanya D) Italya

146)Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı düşünürleri arasında yar almaz?
A) Newton B) Galik C) Kopernik D) Del Kane

147)Coğrafi Bölgeler belirlenirken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz.?
A)Doğal özellikler B)Rüzgarın hızı
C)Nüfusun dağılımı D)Sanayi

148)Coğrafi özellikleri bakımından kendine özgü örünüşü olan, bölüme daha küçük alanlara ne denir?
A)Yöre B)Coğrafi Bölge C)Bölüm D)Ekonomi


149)Karadeniz Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımın en rahat sağlandığı bölüm hangisidir.?
A)Karadeniz Bölgesi B)Batı Karadeniz
C)Orta Karadeniz      D)Doğu Karadeniz


150)Karadeniz bölgesi hangi madenler ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunur.?
A)Taşkömürü-Demir B)Demir-Bakır
C)Bakır-Taşkömürü  D)Linyit-Krom

151)Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin özellikleri arasında yer almaz?
A)Asya ve Avrupa’da toprakları vardır
B)Yerşekilleri engebelidir
C)Kuzey Anadolu kırık hattı bölgesinin ortasından geçer
D)Ulaşım gelişmiştir

152)Iç Anadolu bölgesinin en kurak kesimi neresidir?
A)Erciyes ve çevresi B)Sivas ve çevresi C)Haymana platosu D)Tuz gölü çevresi

153)Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında zeytin yetişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz iklimi etkisinde oluşu
B)Karasal iklim
C)Çok sıcak oluşu
D)Dağların açık olması

154)Aşağıdakilerden hangisi Istanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
D)Gemilerin karadan yürütülmesi

155)Hangi olay sonucunda Akdeniz Türk gölü olmuştur?
A)Inebahtı deniz savaşı B)Mohaç savaşı C)Preveze deniz savaşı D)Çaldıran savaşı

156)Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
A)Vasvar B)Karlofça C)Zitvatoruk D)Pasarofça


157)Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?
A)Köprülü Mehmet Paşa B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
C)Amcazade Hüseyin Paşa D)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

158)Içki yasağı koydu
-Maliyeyi düzeltmeye çalıştı
-Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalıştı
-Yeniçeriler tarafından öldürüldü
Yukarıda sayılan olaylar hangi Padişah zamanında yapıldı?
A)II.Murat B)II.Osman C)III.Selim D)IV.Murat

159)Doğu ve iç Anadolu Bölgeleri yaklaşık aynı enlemlerde yer aldığı halde. Doğu Anadolu'da öl¬çülen yıllık yağış tutarı Iç Anadolu'ya göre daha fazladır
Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?
A) Yükseltinin fazlalığı
B)Yüzölçümün büyüklüğü
C)Güneş ışınlarının geliş açısı
D)Bitki örtüsünün azlığı 

160)Sinop Limanı doğal bir liman özelliği göstermesine rağmen yeteri kadar gelişmemiştir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?
A)Bölgede sanayi faaliyetlerinin gelişmemesi
B)Tarımsal ürün çeşidinin az olması
C)Iç bölgelerle ulaşımının gelişmemiş olması
D)Nüfus yoğunluğunun az olması

161)Rize dolaylarında turunçgillerin yetiştirebilmesi o yörenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A)Yazları serin olması B)Bol yağış alması
C)Toprağın elverişli olması D)Kışların ılık geçmesi

162)Türkiye’nin ilk Demir Çelik Fabrikası hangi şehrimizde açılmıştır?
A)Karabük B)Ereğli C)Kırıkkale D)Iskenderun

163)Bir limanın gerisinde yer alan ve ulaşılabilen alan o limanın hinterlandını oluşturur.
Buna göre aşağıdaki limanlarımızdan hangisinin hinterlandı daha geniştir?
A)Izmir B)Sinop C)Trabzon D)Zonguldak

164)Ülkemizde iklim şartları düşünüldüğünde ormanları en iyi Karadeniz Bölgesinde yetiştirildiği görülmektedir.
Bu durum Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Nemlilik B) Sıcaklık C) Yerşekilleri D) Toprak türü

165)En az yağış alan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğu Anadolu B)Ege C) Marmara D)Iç Anadolu

166)Akdeniz Bölgesi ‘nde bulunan aşağıdaki sahillerden hangisinde petrol arıtma tesisi bulunmaktadır?
A) Iskenderun B) Adana C) Antalya D)Mersin

167)Ege kıyıları çok girintili – çıkıntılıdır. Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağların çok yüksek olması C) Dağların kıyıya paralel uzanması
B) Dağların kıyıya dik uzanması D) Deniz suyunun çok tuzlu olması

168)Marmara Bölgesi nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almasına rağmen; Kırklareli. Vize. Saray gibi yerleşim yerlerini içine alan "Yıldız Dağlan Bölûmû'nde nüfus yoğunluğu Türkiye or¬talamasının altındadır.
Bu duruma sebep olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Tarım alanının dar olması
B)Yetiştirilen tarım ürünü çeşidinin fazla olması
C)Işlek yollara uzak olması
D)Arazinin dağlık ve engebeli olması

169)Ege Bölgesi'ndeki akarsular denize döküldükleri yerde delta oluştururlar.
Aşağıdaki akarsu-delta ovası eşleştirmelerin¬den hangisi Ege Bölgesi'nde yer almaz?
A) B Menderes - Balat Ovası B) Bakırçay - Diki!: Ova C)Gediz - Menemen Ovas: D)Göksu - Silifke Ovası

170)Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının biriktirdikleri alivyonlarla oluşan yurdumuzun en büyük ve verimli Delta ovası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çukurova
B)Bafra Ovası
C)Çarşamba Ovası
D)Erzincan Ovası

171) Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir.
Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinin bölgede yetişmesi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Mercimek B) Zeytin C) Buğday D) Antep fıstığı

172)Osmanlı Devletinin Baharat Yolunu ele geçirmesi aşağıdakilerden hangisine son vermesi ile olmuştur?
A)Bizans B)Memlük C)Safevi D)Akkoyunlu

173)Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde 1533 de Avusturya ile yapılan Istanbul Antlaşması ile Avusturya yıllık vergi ödeme yükümlülüğü altına girmiş protokol gereği Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
Buna göre ulaşılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.
B)Avusturya karşısında ekonomik, siyasi üstünlük sağlanmıştır.
C)Ticaret yollarının denetimi Osmanlının eline geçmiştir.
D)Avusturyanın kapütülasyonlardan yararlanması sağlanmıştır.

174)Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği Rumeli’deki topraklara Türkmenleri yerleştirmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ileride yapılacak fetihler için hazırlık yapmak
B) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
C)Buraların Türkleşmesini sağlamak
D)Balkanlara fetihler yapmak için

175)Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Istanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.
B) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.
C)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Anadolu Hisarı yaptırılmıştır.
D) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.


176)Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
A)Ilk Türk anayasası hazırlandı. C) Ilk nüfus sayımı yapıldı.
B)Posta teşkilatı kuruldu. D) Devlet memurları maaşlı duruma getirildi.


177)1-Karadenizin bir Türk gölü haline gelmesi
2-Ipek yolunun Osmanlı devletininkontrolüne girmesi         
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır?
A)Istanbul’ un fethinin B)Kırımın fethinin
C)Trabzonun fethinin D)Mora Yarımadasının fetihinin

178)Aşağıdaki fethedilen yerlerden hangisinin Osmanlı Devleti’ne ticari açıdan fazla çıkar sağladığı söylenemez?
A)Kırım C)Istanbul
B)Sırbistan D)Kıbrıs

179)Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devlet-lerden hangisine ayrıcalıklar vermiştir?
A)Venedik B)Ingiltere C)Rusya D)Fransa

180)Istanbul’un fethi dünya tarihi açısında değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A)Derebeylik sisteminin yıkılışı hızlandı B)Osmanlı Devleti Imparatorluğa dönüştü
C)Italya’da Rönesans’ın başlamasına etki etti D)Ortaçağı sona erdirmesi

181)Pirinç ve Kendir aşağıdaki bölümlerin hangisinde halkın önemli geçim kaynakları arasında yer alır?
A)Batı Karadeniz B)Yukarı Sakarya C)Doğu Karadeniz D)Güney Marmara

182)Yükselme döneminde
-Fatih Sultan Mehmet Kıırımı alarak Ipek yolunu ele geçirmiştir.
-Kanuni, Hint Deniz seferlerinde Portekizlilerle savaşmıştır.
Buna göre Osmanlı Devletinin genel politikasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
A)Fetih politikası sürdürülmüştür.
B)Deniz aşırı seferler yapılmıştır.
C)Sınır komşularının dışında da savaşılmıştır.
D)Baharat Yolu ele geçirilmiştir.

183)Karadeniz Bölgesi’nde ormanlar deniz seviyesinden başlayarak 2000 m kadar ulaşır.Daha yükseklerde ise orman yerini dağ çayırına bırakmıştır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Bölgede yağışın çok olması.
B)Bölgenin orman olması.
C)Bölgenin fazla eğimli olması.
D)Belli yükseklikten sonra yağış ve sıcaklığın azalmış olması.

184)Aşağıda Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir yerleşim birimi ile burada önemli ölçüde yetiştirilen bir tarım ürünü eleştirilmiştir. Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?
A)Rize-Çay
B)Trabzon-Buğday
C)Ordu-Fındık
D)Samsun-Tütün

185)Aşağıdaki yer altı zenginliklerinden hangisi yurdumuzun yalnızca Karadeniz Bölgesinden çıkarılmaktadır?
A)Bakır B)Taş kömürü
C)Demir D)Krom

186)1-Ergene Ovası
2-Balıkesir Ovası
3-Bursa Ovası
4-Bolu Ovası
Yukarıdaki ovaların hangisi Marmara Bölgesi’ndeki ovalardan değildir?
A)1  B)2  C)3  D)4

187)Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nin özelliklerinden değildir?
A)Asya ve Avrupa’da toprağı olan tek bölgemizdir.
B)Nüfusu en az olan bölgemizdir.
C) Ulaşım ağının en gelişmiş olduğu bölgemizdir.
D) Türkiye’de en çok zeytin yetiştirilen bölgemizdir


188) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında bölgenin ekonomik koşulları büyük ölçüde değişecektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden olamaz?
A) Türkiye’nin elektrik üretimi artacaktır.
B) Tarlalar giderek meraya dönüşecektir.
C) Nadasa duyulan gereksinim azalacaktır.
D) Endüstri bitkileri tarımı yaygınlaştıracaktır.

189)Aşağıdakilerden hangisi Iç Anadolu Bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yeri açısından ilk sırada yer almaz?
A) Buğday ve arpa üretiminde
B) Küçükbaş hayvan beslenmesinde
C) Enerji üretiminde
D) Şeker pancarı üretiminde

190) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Imparatorluğu Yükselme döneminde gerçekleşen bir olay değildir?
A) Karadeniz ve Akdeniz’in bu dönemde Türk gölü haline getirilmesi
B) Ilk kez başka devletlere ticari ayrıcalıklar tanınması
C) Osmanlıların ilk kez Avrupa’ya geçmesi
D) Halifelik ünvanının alınması ile Imparatorluğun teokratik bir özellik kazanması

191) Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisi Osmanlı Devleti açısından olumlu bir şekilde sonuçlanmamıştır?
A) Preveze Deniz Savaşı
B) Mohaç Savaşı
C) 1. Viyana Kuşatması
D) Rodos seferi

192) 1- Akdeniz limanları önemini kaybetti.
2- Edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanında gelişmeler oldu.
3- Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı.
Yukarıda verilen gelişmeler Yeni Çağ’da sırasıyla hangi olayların sonucunda ortaya çıktı?
A) Coğrafi keşifler-Rönesans-Reform
B) Rönesans-Reform- Coğrafi keşifler
C) Reform- Rönesans- Coğrafi keşifler
D) Coğrafi keşifler- Reform-Rönesans

193) Aşağıdakilerden hangisi Köprülüler Dönemi’ndeki gelişmelerden değildir?
A) Avusturya ile Vasvar Antlaşmasının yapılması
B) Girit adasının alınması
C) Gereksiz harcamaların kısılarak bütçe açığının kapatılması
D) Rusya’nın büyümesi için gerekli yardımın yapılmas


194)* Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları’ndan en kârlı çıkan ülkedir?
A)Arnavutluk B)Yunanistan
C)Bulgaristan D)Romanya

195* Trablusgarb ve Bingazi Italya’ya bırakıldı.
- On Iki Ada geçici olarak Italya’ya verildi.
Yukarıdaki gelişmeler, hangi savaşın sonuçlarındandır?
A)Kırım Savaşı B)93 Harbi
C)Trablusgarb Savaşı D)1. Balkan Savaşı

196) 1. Ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
2. Ilk resmi gazete çıkarıldı.
3. Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu.
4. Kara Mühendishanesi oluşturuldu.
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmud döneminde olmuştur?
A-1   B-2  C-3   D-4

197)* Karadeniz’in tarafsız hale getirilmesi,
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisinde olması.
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A)Berlin B)Paris C)Edirne  D)Yaş

198) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1877-78 yılları arasında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sona eren savaşın sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
A)Prut Antlaşması  B)Londra Antlaşması
C)Ayastefanos Antlaşması  D)Karlofça Antlaşması

199) Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları sırasındaki karışıklıktan faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir?
A)Arnavutluk B)Yunanistan
C)Bulgaristan D)Romanya

200) Aşağıdakilerin hangisi, I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan değildir?
A)Sen Jermen B)Triyanon
C)BükreşÂ  D)Versay

201) Fransız devriminin getirdiği milliyetçilik düşüncesi aşağıda verilen gelişmelerin hangisine neden oldu ?

A)Din ve devlet işlerinin ayrılmasına
B)Demokrasi yönetimlerinin kurulmasına
C)Her milletin kendi ulusal devletini kurmasına
D)Imparatorlukların güçlenmesine

202) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden önce oldu ?
A)Buhar gücünün sanayide kullanılması
B)Coğrafi keşiflerin başlaması
C)Ingilterenin sömürgeler elde etmesi
D)Alman ve Italyan birliklerinin kurulması

203) Bir devletin, kendi sınırları dışındaki topraklarda egemenlik kurması, o toprakların yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olarak ekonomik ve siyasi çıkarlar elde etmesine ne ad verilir ?

A)Sanayi inkılabı
B)Inkılap veya devrim
C)Kapitülasyon
D)Sömürgecilik

204) Rusya'nın XVIII. yüzyıldan itibaren sıcak denizlere ulaşmak ve dünya ticaretinden pay almak istemesi hangi devlet ile uzun süre savaşmasına neden oldu ?

A)Osmanlı Devleti
B)Ingiltere
C)Almanya
D)Ispanya

205) Trablusgarp savaşının sonunda hangi antlaşma imzalandı?

A)Londra Antlaşması
B)Atina Antlaşması
C)Uşi Antlaşması
D)Istanbul Antlaşması

206) Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra olmuştur ?

A)I.Meşrutiyetin ilanı
B)Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması
C)Islahat Fermanı'nın yayınlanması
D)31 Mart Olayı

207) Fransız ihtilali'nin olmasında aşağıdaki olayların hangisi etkili olmuştur?

A)Alman birliğinin kurulması
B)ABD'nin demokrasi ile yönetilmesi
C)Sömürgecilik hareketlerinin gelişmesi
D)Buhar gücünün bulunması

208) Aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisi diğerlerinden sonra sömürgeciliğe başlamıştır?

A)Fransa
B)Ingiltere
C)Italya
D)Hollanda

209) Sömürgecilik hareketleri sonunda Avustralya kıtası, Kuzey Amerika, Hindistan hangi devletin sömürgesi oldu ?

A)Ingiltere
B)ABD
C)Fransa
D)Ispanya

210) Aşağıda verilen devletlerden hangisini I. Dünya Savaşı öncesindeki Avrupa haritasında göremeyiz ?

A)Almanya
B)Avusturya Macaristan
C)Çekoslovakya
D)Sırbistan

211) Aşağıdaki yerlerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilmiştir?
A)Mora B)Sırbistan C)Rodos D)Mısır

212)Osmanlı Devleti ile Iran arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
A) Kasr-ı Şirin Antlaşması
B) Ferhat Paşa Antlaşması
C) Nasuh Paşa Antlaşması
D) Amasya Antlaşması

213) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
A) Prut Antlaşması
B) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Istanbul Antlaşması
D) Berlin Antlaşması

214) Ergene Bölümünde en fazla üretilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A)Üzüm B)Zeytin C)Ayçiçeği D)Fındık

215) Aşağıdaki eşlemelerden hangisi doğrudur?
A) Yeşilırmak – Çarşamba Ovası
B) Kızılırmak – Çarşamba Ovası
C) Ceyhan – Amik Ovası
D) Küçük Menderes – Çukurova

216) Karstik yeryüzü şekli en çok hangi bölgemizde görülür?
A) Ege Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) Marmara Bölgesi

217) Aşağıdakilerden hangisi Ege denizine dökülür?
A)Bakırçay B)Asi C)Çoruh D)Seyhan

218) Osmalı Devletinin Avrupa’daki üstünlüğü hangi antlaşma ile sona ermiştir?
A) Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Karlofça Antlaşması
C) Zitvatorok Antlaşması
D) Prut Antlaşması

219) Fransız Devriminin getirdiği fikirlerden hangisi Osmanlı Devletini en fazla etkilemiştir?
A) Demokrasi
B) Eşitlik
C) Milliyetçilik
D) Laiklik

220)Pirinç ve Kendir aşağıdaki bölümlerin hangisinde halkın önemli geçim kaynakları arasında yer alır?
A)Batı Karadeniz B)Yukarı Sakarya C)Doğu Karadeniz D)Güney Marmara

221)Yükselme döneminde
-Fatih Sultan Mehmet Kıırımı alarak Ipek yolunu ele geçirmiştir.
-Kanuni, Hint Deniz seferlerinde Portekizlilerle savaşmıştır.
Buna göre Osmanlı Devletinin genel politikasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
A)Fetih politikası sürdürülmüştür.
B)Deniz aşırı seferler yapılmıştır.
C)Sınır komşularının dışında da savaşılmıştır.
D)Baharat Yolu ele geçirilmiştir.

222)Lale Devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle sona ermiştir?
A) Patrona Halil Isyanı
B) Kabakçı Mustafa Isyanı
C) Napolyon’un Mısır’ı işgali
D) Iç isyanlar

223) 17. yüzyılda askeri alanda yenilik yapmak isterken yeniçeriler tarafında öldürülen padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) IV. Murat B) III. Mehmet C) II. Osman D) I. Mahmut

224) Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez halkı Müslüman olan bir yeri kaybetmiştir. Bu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır B) Kırım C) Belgrad D) Cezayir

225) Bugünkü Türk-Iran sınırının yaklaşık olarak çizildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kerden Antlaşması
B) Ferhat Paşa Antlaşması
C) Istanbul Antlaşması
D) Kasr-ı Şirin Antlaşması

226) Aşağıdakilerden hangisi 17. yy.’da yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Kapitülasyonların olumsuz etkileri
B) Avrupa’daki yeniliklerin takip edilememesi
C) Islahatların kişilere bağlı kalması
D) Köklü ve kalıcı tedbirlerin alınamaması

227) Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde yapılan yeniliklerden biridir?
A) Istihkam Okulu’nun açılması
B) Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
C) Deniz Mühendishanesinin açılması
D) Yalova’da kağıt fabrikasının kurulması

228) Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
A) Matbaanın kurulması
B) Itfaiye teşkilatının kurulması
C) Çini ve kumaş fabrikalarının açılması
D) Kara Mühendishanesinin açılması

229) Balkanlardaki Slavları kendi idaresi altında toplamak amacıyla Panislavizm propagandası yapan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya B) Ingiltere C) Rusya D) Lehistan

230) Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerin hangisiyle birlikte kabul edilmiştir?
A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı C) I.Meşrutiyet D) II. Meşrutiyet

231)Osmanlı Devleti'nde matbaanın geç kullanılması
1-Okuma-yazma oranı
2-Kültürel gelişme
3-Devlete Bağlılık
durumularında hangileri üzerinde olumsuz etki yapmıştır?

A)3     B)1,2
C)1,3  D)2,3

232)233)Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?

A) Kendini tanımak                                  B) Empati kurabilmek

C) Spor yapmak                                      D) Etkili dinlemek

234) Millî Mücadelede halkın işgal altında olmasından dolayı iletişim oldukça güçleşmiştir.

Aşağıdaki iletişim kurumlarından hangisi o döneme damgasını vurmuştur?

A) TRT                                                       B) Anadolu Ajansı

C) Istanbul Radyosu                                 D) Resmî Gazete

235)Gazete, dergi televizyon gibi iletişim araçlarının tümüne………denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

A) Basın araçları                                        B) Kitle iletişim araçları

C) Yayın araçları                                        D) Yayın evleri

236)Insanlarla olumlu iletişim kurabilmek için;

I.   Ne söylemek istediğimize karar vermeli

II.  Karşımızdaki kişinin ne istediğini öğrenmeli

III. Sürekli konuşmalı

IV. Iletişim sonunda kişi, kendi düşüncesini kabul ettirmeli

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I                                                   B) Yalnız IV

C) I ve III                                                     D) III ve IV


237)Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki Irade-i Milliye’dir. Gazete, 4 Eylül 1919’da

yayınlanmaya başlamıştır. Millî Mücadele yıllarında ulusal şahlanışın ülküsünü dile

getirmiştir. Gazete, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinden sonra Sivas’ta kalmış,

yayınını orada sürdürmüştür.

Yukarıda verilen bilgilerde, Irade-i Milliye Gazetesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?

A) Kim tarafından çıkartıldığına

B) Hangi yıllarda yayınına son verildiğine

C) Üzerinde durduğu konulara

D) Yayına nerede devam edildiğine


238)Anayasaya göre;

- Basın hürdür, sansür edilemez.

- Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

- Kimsenin konutuna dokunulamaz.

Anayasanın yukarıda verilen maddeleri dikkate alınarak hangisi söylenemez?

A) Basının, sınırsız yetkilere sahip olduğu

B) Kişilerin çeşitli haklarının olduğu

C) Aile hayatının yasalarca korunduğu

D) Basının haber yapma hürriyetinin olduğu


239)Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, hak ve özgürlüklerini rahatlıkla

savunabilen bir kişinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenemez?

A) Bir soruna yönelik fikir üretebilmesi

B) Kendi çıkarlarını, toplumun çıkarlarından önde tutması

C) Hoşgörülü ve iletişime açık olması

D) Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyması


241)Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki

sorunlara gerektiği gibi çözüm üretmesi ve özgürce seçim yapması anlamına gelir.

Aşağıdaki verilen örneklerden hangisi bu ifadeye ters düşer?

A) Seçimlere katılan Ali Bey, istediği partiye oy verebilir.

B) Sevgi Hanım istediği dine inanabilir.

C) Insan haklarına önem veren Furkan Bey, insan hakları ile ilgili gösteri yapabilir.

D) Kameraman Ilhan Bey, her türlü olayı özgürce görüntüleyebilir.


242)Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkının

ihlal edildiğini gösterir?

A) Dokunulmazlık               

B) Özel hayatın gizliliği

C) Düşünceyi açıklama                

D) Güvenlik hakkı

243)Turizm faaliyetlerine bağlı olarak Türkiye’de nüfusun bazı illerde veya ilçelerde

yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak bu yoğunlaşma bazen mevsimlik olabilir. Örneğin,

Antalya’nın yaz mevsimindeki nüfusu ile kış mevsimindeki nüfusu arasında belirgin

farklar görülmektedir.

Buna göre, aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde Antalya’ya benzer bir

durum olduğu söylenemez?

A) Bodrum                                                  B) Kuşadası

C) Fethiye                                                   D) Ankara

244)Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?

A) Kent nüfusunu belirlemek           

B) Nüfusun cinsiyet oranını belirlemek

C) Nüfusun yaş oranını belirlemek   

D) Suç işleyenleri tespit etmek


245) Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu ve sağlık

hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkılar sağlar.

Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden

hangisinin etkisi yoktur?

A) Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler   

B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması

C) Köyden kente yapılan göçler                 

D) Çocuk ölümlerinin azalması


246)Ülkemizin herhangi bir yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve

kasabalara yerleşmesine iç göç denir.

Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında

aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması

B) Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması

C) Ülkede nüfus yoğunluğunun artması

D) Kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına bağlı olarak çevre kirliliğinin artması


247)Türkiye’de hızlı nüfus artışı, iç göçlerin en önemli nedeni olarak gösterilebilir. Çünkü

özellikle kırsal kesimde hızla artan nüfusu, tarım kaynakları beslemeye

yetmemektedir. Bu nedenle insanlar ister istemez büyük şehirlere göç etmek

zorunda kalmaktadırlar.

Buna göre, kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı nedeniyle büyük şehirlere göç veren

illere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

A) Tunceli                B) Sivas          C) Gümüşhane             D) Gaziantep

248) Bir bölgenin yeraltı kaynakları bakımından zengin olması ve o bölgede bu yer altı

kaynağının işletilmesi, bu yöreye nüfusu çeken önemli etkenler arasında

gösterilebilir.

Buna göre, Türkiye’de yer alan aşağıdaki merkezlerden hangisi yeraltı kaynakları

yönünden zengin olmasına bağlı olarak nüfus çeken bir yer konumundadır?

A) Batman                                                  B) Trabzon

C) Ankara                                                   D) Mersin


249)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu yörelerden biri değildir?

A) Doğu Karadeniz kıyıları

B) Çukurova yöresi

C) Çatalca-Kocaeli Bölümü

D) Hakkari yöresi


250)Istanbul ve Izmir’de doğum oranları Türkiye ortalamasının altındadır. Ancak nüfus ve

nüfus yoğunluğu en fazla olan illerdir. Bu durumun temel nedeni olarak

aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Bebek ölüm oranlarının az olması

B) Yoğun olarak göç almaları

C) Gelen turist sayısının fazla olması

D) Yer şekillerinin düz olması

aygunhoca.com özel

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri