7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm2)

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler  500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm2)

aygunhoca.com özel

251)Aşağıdaki ovalardan hangisi delta ovası değildir?

A)Konya Ovası B)Çukurova C)Çarşamba Ovası D)Bafra Ovası


252)Aşağıdaki il-bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Izmir-Ege Bölgesi B)Mersin-Akdeniz Bölgesi C)Samsun-Karadeniz Bölgesi D)Isparta-Ege Bölgesi


253)Aşağıdaki madenlerden hangisi sadece Karadeniz Bölgesi'nde çıkarılır?

A)Linyit B)Petrol C)Manganez D)Taşkömürü


254)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin en büyük bölgesidir?

A) Marmara B)Iç Anadolu C)Doğu

Anadolu D)Karadeniz


255)Aşağıda tarım ürünleri ve en fazla yetiştirildiği bölgeler verilmiştir.Hangisi yanlıştır?

Tarım ürünü Bölge

A)Mısır Karadeniz Bölgesi

B)Ayçiçeği Marmara Bölgesi

C)Tütün Ege Bölgesi

D)Buğday Ege Bölgesi


256)Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A)Tütün-buğday-baklagil B)Susam-muz-narenciye C)Ayçiçeği-şekerpancarı-tahıl D)Zeytin-üzüm-incir


257)Aşağıdakilerden hangisi alan bakımından en büyüktür?

A)Bölge B)Bölüm C)Yöre D)Şehir


258)Uşak,Kula,Demirci,Gördes,Simav'da gelişen benzer ekonomik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?


A)Halıcılık B)Şeker C)Çinicilik D)Kaplıca turizmi


259)Marmara Bölgesi'nde çok çeşitli tarım ürününün yetiştirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A)Topraklarının düzlüklerle kaplı olması C)Ikliminin elverişli olması

B)Nüfus yoğunluğunun fazla olması D)Ulaşım bakımından elverişli olması


260)Aşağıdaki bölümlerden hangisi Marmara Bölgesi'nde yer almaz?

A)Çatalca-Kocaeli B)Ergene C)Yıldız D)Antalya Bölümü


261)Maki hangi iklimin bitki örtüsüdür?

A)Karasal Iklim B)Akdeniz Iklimi C)Karadeniz Iklimi D)Marmara Iklimi


262)Ayçiçeğinin en fazla üretildiği bölgemiz hangisidir?

A)Akdeniz B)Marmara C)Ege D)Iç Anadolu


263)Aşağıdakilerden hangisi bölgelerin ayrılmasında etkili değildir?

A)Yerşekilleri B)Nüfus C)Idari yapı D)Bitki Örtüsü


264)Aşağıdaki dağlardan hangisi Karadeniz Bölgesinde yer alır?

A)Köroğlu Dağları B)Yıldız Dağları C)Uludağ D)Toroslar


265)Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nin özelliklerinden değildir?

A)Anadolu'daki topraklarına Trakya denir. C)Yükseltisi en az olan bölgemizdir.

B)Ikinci küçük bölgemizdir. D)Ulaşım ve sanayisi gelişmiştir.


266)Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Karadeniz Bölgesi'nde yetişmesi daha zordur?

A)Mısır B)Soya fasulyesi C)Buğday D)Pirinç


267)Aşağıdaki petrol rafinerilerinden hangisi Akdeniz Bölgesindedir?

A)Ipraş rafinerisi B)Batman rafinerisi C)Ataş rafinerisi D)Orta Anadolu rafinerisi


268)Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi Ege Bölgesi'ndedir?

A)Seyhan B)Sakarya C)Küçük Menderes D)Yeşilırmak


269)Aşağıda madenler ve çıkarıldıkları yerler eşleştirilmiştir.Yanlış olan şık hangisidir?

A)Susurluk - Bor mineralleri C)Afyon-Mermer

B)Murgul- Bakır D)Alüminyum-Bursa

270)Aşağıdaki yerlerden hangisinde petrol çıkarılmaktadır?

A)Aliağa B)Raman C)Izmit D)Mersin


271)Yurdumuzun en büyük ve en küçük bölgeleri hangi şıkta birlikte verilmiştir?

A)Iç Anadolu-Karadeniz C)Iç Anadolu-Güneydoğu Anadolu

B)Doğu Anadolu-Karadeniz D)Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu


272)Aşağıdaki ovalardan hangisi Marmara Bölgesinde bulunur?

A)Ergene B)Bakırçay C)Gediz D)Çukurova


273)Aşağıdaki il-bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.

A)Konya-Iç Anadolu B)Urfa-Güneydoğu Anadolu C)Van-Doğu Anadolu D)Afyon-Iç Anadolu


274)Yurdumuzun en az engebeli bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Marmara B)Ege C)Akdeniz D)Güneydoğu Anadolu


275)Kışları ılık, yazları serin ve her mevsim yağışlı iklime sahip olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege B)Marmara C)Iç Anadolu D)Karadeniz


276)Aşağıdaki olaylardan hangisi ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir?

A)Inebahtı Deniz Savaşı B)Kırım'fethi C)Mora'nın fethi D)Preveze Deniz Savaşı


277)Aşağıdakilerden hangisi Istanbul'un fethinin sonuçlarındandır?

A)Doğu Roma Imparatorluğu yıkıldı. C)Avrupa birliği bozuldu.

B)Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. D)Baharat yolları ele geçirildi.


278)Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Amasya Antlaşması B)Atina Antlaşması C)Ferhat Paşa Antlaşması D)Edirne Antlaşması


279)Halifelik hangi olayla Osmanlı Devleti'ne geçmiştir?

A)Memlük(Mısır)seferi ile B)Çaldıran seferi ile C)Iran seferi ile D)Istanbul'un fethi ile


280)Aşağıdaki olaylardan hangisi ile Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir?

A)Sırbistan'ın fethi B)Kırım'ın fethi C)Mora'nın

fethi D)Preveze Deniz Savaşı


281)Pusula,barut,matbaa,kağıt gibi buluşlar hangi olayla Avrupa'ya taşınmıştır?

A)Coğrafi keşifler B)Haçlı seferleri C)Rönesans D)Sanayi inkılâbı


282)Maki hangi iklimin bitki örtüsüdür?

A)Akdeniz B)Karadeniz iklimi C)Karasal iklim D)Marmara iklimi


283)Avusturya kralının Osmanlı sadrazamına eşit sayıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Amasya Antlaşması B)Ferhat Paşa Antlaşması C)Istanbul Antlaşması D)Atina Antlaşması


284)Çaycuma kâğıt fabrikası hangi bölgemizdedir?

A)Marmara Bölgesi B)Ege Bölgesi C)Batı Karadeniz Bölümü D)Akdeniz Bölgesi


285)Aşağıdaki dağlardan hangisi Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır?

A)Hasan dağı B)Süphan dağı C)Erciyes dağı D)Melendiz dağı


286)Osmanlılar ile Iran arasında yapılan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Amasya Antlaşması B)Istanbul Antlaşması C)Ferhat Paşa Antlaşması D)Kasr-ı Şirin Antlaşması


287)Aşağıdaki dağlardan hangisi Karadeniz Bölgesi'nde yer almaz?

A)Isfendiyar dağları B)Yıldız dağları C)Köroğlu dağları D)Ilgaz dağları


288)Fatih zamanında Akkoyunlu Devleti'nin yıkıldığı ve Doğu Anadolu'nun güvenliğinin sağlandığı savaş hangisidir?

A)Çaldıran Savaşı B)Mercidabık Savaşı C)Ridaniye Savaşı D)Otlukbeli Savaşı


289)Anadolu'daki Safevi(Iran) tehlikesi yüzünden yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Otlukbeli Savaşı B)Mercidabık Savaşı C)Çaldıran Savaşı D)Ridaniye Savaşı


290)Seracılığın en fazla yapıldığı bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karadeniz B)Akdeniz C)Marmara D)Iç Anadolu

291)Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle topraklarına son kez toprak katmıştır?

A)Ferhat Paşa Antlaşması B)Bucaş Antlaşması C)Vasvar Antlaşması D)Karlofça Antlaşması


292)I.1590 Ferhat Paşa Antlaşması II.1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması Bu iki antlaşma hangi devletle imzalanmıştır?

A)Fransa B)Iran C)Avusturya D)Rusya


293)Aşağıdaki devletlerden hangisine kapitülasyonlar ilk defa sürekli olarak verilmiştir?

A)Fransa B)Venedik C)Ceneviz D)Lehistan


294)Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden değildir?

A)Itfaiye teşkilatının kuruldu. C)Matbaa Osmanlı'ya getirildi.

B)Ilk çiçek aşısı uygulandı. D)Posta teşkilatı oluşturuldu.


295)Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini almıştır?

A)Bükreş Antlaşması B)Edirne Antlaşması C)Paris Antlaşması D)Berlin Antlaşması


296)Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut dönemi yenilik hareketlerinden değildir?

A)Ilk nüfus sayımının yapılması C)Ilk posta teşkilâtının kurulması

B)Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D)Ilk matbaanın kurulması


297)Aşağıdaki isyanların hangisinde Fransız Ihtilâli sonucu ortaya çıkan fikirler etkili olmamıştır?

A)Mora Isyanı B)Sırp Isyanı C)Mısır Isyanı D)Bulgar Isyanı


298)Fransız Ihtilâli'nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisiyle ilk bağımsızlığını kazanan millet kimdir?

A)Yunanlılar B)Araplar C)Bulgarlar D)Sırplar


299)II.Mahmut, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa Isyanı'nı bastıramayınca hangi devletten yardım istemiştir?

A)Fransa B)Rusya C)Avusturya D)Ingiltere


300)III.Selim dönemini sona erdiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Patrona Halil Isyanı B)Ahmet Paşa Isyanı C)Kabakçı Mustafa Isyanı D)Celâli Isyanı


301)Avrupa örnek alınarak yapılan ilk ıslahatlar aşağıdaki dönemlerin hangisinde yapılmıştır?

A)I.Mahmut Devri b)III.Mustafa Devri c)III.Selim Devri d)Lale Devri


302)Avrupa'nın önemli başkentlerinde devamlı elçiliklerin açılması hangi padişah devrinde gerçekleşmiştir?

A)III.Selim B)III.Ahmet C)II.Mahmut D)III.Mustafa


303)Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Amasya Antlaşması B)Nasuh Paşa Antlaşması C)Ferhat Paşa Antlaşması D)Serav Antlaşması


304)Osmanlı'nın duraklama döneminde özellikle ekonomik yapının bozulması ve uzun süren savaşların etkisiyle Anadolu'da çıkan isyanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A)Istanbul Isyanları B)Celâli Isyanları C)Eyalet Isyanları D)Azınlık Isyanları


305)Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma fikrini ilk defa ortaya atan ve sarayın halka açılmasını sağlamak için ilk defa saray dışından evlenen Osmanlı padişahı kimdir?

A)II.Osman B)IV.Murat C)III.Selim D)Köprülü Mehmet Paşa


306)Osmanlı Devleti'nin 18. yy da imzaladığı en kârlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Prut Antlaşması B)Hotin Antlaşması C)Yaş Antlaşması D)Belgrat Antlaşması


307)Gerileme Dönemi'ni bitirip Dağılma Dönemi'ni başlatan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yaş Antlaşması B)Karlofça Antlaşması C)Küçük Kaynarca Antlaşması D)Berlin Antlaşması


308)Osmanlı Devleti ilk defa ne zaman Avrupa'dan borç almıştır?

A)93 Harbi'nde B)Kırım Savaşı'nda C)Nizip Savaşı'nda D)Trablusgarp Savaşı'nda


309)Türk Tarihi'nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teşkilat-ı Esasiye B)Kanun-i Esasi C)Sened-i Ittifak D)II.Meşrutiyet


310)Padişah II.Mahmut yayınladığı bir fermanda :Ben halkımdan Müslümanları camide,Hristiyanları kilisede Yahudileri

de havrada görmek isterim.demiştir. Bu söz aşağıdaki fikir akımlarından hangisiyle bağdaşmaktadır?

A)Osmanlıcılık B)Türkçülük C)Islâmcılık D)Batıcılık


311)Karadeniz Bölgesi tarımda makinalaşmanın en az olduğu bölgemizdir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıllık yağış miktarının fazla olması

B)Yer şekillerinin fazla engebeli olması.

C)Yetiştirilen ürün çeşidinin az olması

D)Tarım yapılan alanların dar olması


312)Endüstri,ticaret ve ulaştırma gibi faaliyetlerin en fazla olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege B)Marmara

C)Akdeniz D)Iç Anadolu


313)Aşağıdakilerden hangisinde verilenler aynı coğrafi bölgemizde yer alır?

A)Yıldız dağları,Ergene Ovası,Çanakkale Boğazı

B)Bafra Ovası,Küre Dağları,Gediz Irmağı

C)Edremit Körfezi,Büyük Menderes Irmağı,Zigana geçidi

D)Çukurova,Orta Toroslar,Yazlıkaya Platosu


314)Marmara Bölgesinin hangi bölümü diğerlerine göre az nüfuslanmıştır?

A)Çatalca-Kocaeli Bölümü B)Yıldız Bölümü

C)Güney Marmara Bölümü D)Ergene Bölümü


315)Karadeniz Bölgesinin en fazla yağış alan bölümü hangisidir?

A)Orta Karadeniz B)Iç Batı Anadolu

C)Batı Karadeniz D)Doğu Karadeniz


316)Bozkır ,maki,orman alanlarının birlikte yer aldığı bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karadeniz B)Doğu Anadolu

C)Marmara D)Iç Anadolu


317)Doğu Karadeniz Bölümünün kıyı kesiminin kıyı kesiminde temel besin maddesi olarak buğdayın yerini niçin mısır almıştır?

A)Mısırın çok amaçlı değerlendirilmesi

B)Yağışların her mevsime yayılması

C)Halkın geleneksel alışkanlıkları

D)Yüzey şekillerinin engebeli olması318)Karstik yer yüzü şekillerinin en fazla görüldüğü bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege B)Akdeniz C)Marmara D)Iç Anadolu


319)Rize dolaylarında turunçgillerin yetiştirilebilmesi o bölgenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A)Yazların serin olması B)Bol yağış alması

C)Toprağın elverişli olması D)Kışların ılık geçmesi


320)Zeytin aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetiştirilmemektedir?

A)Ege B)Akdeniz C)Marmara D)Iç Anadolu


321)Doğu Karadeniz'de yüksek dağlar kıyılara paralel uzanmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumlu etki yapmıştır?

A)Kıyı ve iç kesimler arasında ulaşım

B)Tabii limanların olması

C)Nüfusun dengeli dağılması

D)Kıyıda iklimin ılıman geçmesi


322)Orta Karadeniz bölümünde orman alanları ,Doğu Karadeniz bölümüne göre azdır.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur.?

A)Yıllık yağış miktarının az olması

B)Toprak yapısının farklı olması

C)Kışların sert ve soğuk geçmesi

D)Tarıma ayrılan alanların fazla olması


323)Doğu Karadeniz bölümünden başka bölgeler yapılan göçlerin azalmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A)Sanayi kuruluşlarının sayısının artması

B)Hayvancılığın teşvik edilmesi

C)Halkın balıkçılığa ve deniz ulaşımına yönelmesi

D)Fındık yetiştiriciliğinin yaygınlaşması


324)Marmara bölgesinin hangi bölümünde halk geçimini daha çok hayvancılıktan ve ormancılıktan sağlar?

A)Güney Marmara B)Yıldız

C)Ergene D)Çatalca -Kocaeli


325)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi için söylenemez?

A)Yağış rejimi düzenlidir

B)Dağınık kır yerleşim özelliği görülür

C)Nadasa bırakılan alanlar fazladır

D)Taş kömürü ve bakır önemli yer altı kaynaklarındandır


326)Akdeniz bölgesi ile iç Anadolu arasındaki ulaşım zorlaştıran temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dağların kıyıya paralel uzanması

B)Kış yağışlarının fazla olması

C)Erozyon olayının fazla olması

D)Eğimli alanların akarsular tarafından parçalanması


327)Akdeniz Bölgesinde bulunan şehirlerden hangisinde petrol rafinerisi bulunmaktadır?

A)Iskenderun B)Adana C)Mersin D)Antalya


328)Akdeniz bölgesinde üretilen ürünlerden hangisinin ülke ekonomisine katkısı daha fazladır?

A)Haşhaş B)Yer fıstığı C)Pamuk D)Muz


329)Ege Bölümü ile Iç Batı Anadolu Arasında aşağıdakilerden hangisinin açısından benzerlik görülür?

A)Ekonomik gelişmişlik B)Doğal bitki örtüsü

C)Iklim özelliği D)Akarsular


330)Pirinç ve kendir aşağıdaki hangi bölümdeki halkın geçim kaynakları arsında yer alır?

A)Ege B)Ergene

C)Batı Karadeniz D)Doğu Karadeniz


331)Aşağıdaki bölgelerimizde n hangisinde üretilen sebze ve meyvenin olgunlaşması diğerlerinden önce olur?

A)Marmara B)Karadeniz C)Doğu Anadolu D)Akdeniz


332)Marmara Bölgesindeki ergene bölümünde aşağıda özellikleri verilen tarım ürünlerinden hangisi yetiştirilir?

A)Kışın ılımanlık isteyen

B)Yazın kuraklık ve sıcaklık isteyen

C)Her mevsim yağış isteyen

D)Yazın bol yağış isteyen


333)Ülkemizde orman yangınları en az hangi bölgemize görülür,neden?

A)Akdeniz bölgesi yazlar kurak olduğu için

B)Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı olduğu için

C)Ege Bölgesi dağlar doğu batı doğrultusunda uzandığı için

D)Marmara Bölgesinde kış yağışları fazla olduğu için


334)Akdeniz Bölgesinin hangi yöresinde dağlar denize dik olarak uzanır?

A)Taşeli Yarımadası B)Çukurova yöresi

C)Hatay ve çevresi D)Teke yarımadası


335)Aşağıdaki turistik merkezlerden hangisi başka bir bölgede yer alır?

A)Pamukkale B)Efes C)Bodrum D)Fethiye


336)) Aşağıdaki kentlerin hangisi Karadeniz Bölgesi'nin tek doğal limanı olma özelliğine sahiptir?

A)Zonguldak B)Bartın C)Samsun D)Sinop


337)) Aşağıdaki kentlerin hangisi Orta Karadeniz Bölümü'nde yer almaz ?

A)Çorum B)Tokat C) Kastamonu D)Ünye


338) Doğu Karadeniz Bölümü'nün en önemli yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Krom B)Bakır C)Linyit D)Taş kömürü


339)) Marmara Bölgesi'nin en az nüfuslanmış bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yıldız Bölümü B)Ergene Bölümü C)Çatalca-Kocaeli Bölümü D)Güney Marmara Bölümü


340) Kıyı Ege Bölümü'nde arıcılık faaliyetlerinin önem kazandığı kentimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Izmir B)Aydın C)Muğla D) Şemdinli


341) Aşağıdaki kentlerden hangisi Antalya Bölümü'nde yer almaz?

A)Fethiye B)Manavgat C)Silifke D)Burdur


342) Adana Bölümü'nü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan geçit aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gülek Geçidi B)Zigana Geçidi C)Sertavul Geçidi D) Belen Geçidi


343) Doğu Anadolu Bölgesi'nin aşağıdaki devletlerden hangisi ile sınırı bulunmaz?

A)Ermenistan B)Iran C)Azerbaycan D)Irak


344) Malatya kenti aşağıdaki bölümlerden hangisinde yer alır?

A)Erzurum-Kars B)Yukarı Fırat C)Yukarı Murat-Van D)Hâkkâri


345) Erzurum-Kars Bölümü'nde ekonominin temelini oluşturan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hayvancılık B)Turizm C)Madencilik D)Sanayi


346) Van Gölü oluşumuna göre aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisine girer?

A)Heyelan setti gölü B)Lagün gölü C)Krater gölü D)Volkanik set gölü


347) Türkiye'nin 2. büyük kenti olan Ankara, hangi bölümde yer alır?

A)Yukarı Kızılırmak B)Konya C) Yukarı Sakarya D) Orta Kızılırmak


348) Iç Anadolu Bölgesi'nin en dağlık bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yukarı Sakarya B)Yukarı Kızılırmak C)Konya D)Orta Kızılırmak


349) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik değerini artıran özelliklerden birisi değildir?

A)Dağlık olması B)Boğazlara sahip olması C)Tarımsal ürün çeşitliliği D)Üç tarafının denizlerle çevrili olması


350) Aşağıdakilerden hangisi Istanbul'un fethinin sonuçlarından biri değildir?

A)Doğu Roma Imparatorluğu yıkıldı B)Anadolu-Rumeli toprakları arasındaki engel kalktı C)Derebeyler krallar üzerinde egemenlik kurdu D)Karadeniz Ticaret Yolu Osmanlıların eline geçti


351) Belgrad aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi tarafından fethedilmiştir?

A) Fatih Sultan Mehmet B) 2. Beyazıt C) Kanuni Sultan Süleyman D) Yavuz Sultan Selim


352) Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransızlara kapitülasyonlar ( ayrıcalıklar ) vermesindeki amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa ile ticari ilişkileri geliştirmek B) Fransa ile dostluk kurmak C) Fransızların hukuk sistemini uygulamak D) Hristiyan birliğini parçalamak


353) Amasra kimlerin elinden alınarak Osmanlı egemenliğine girmiştir?

A)Rumların B)Venediklilerin C)Cenevizlilerin D)Isfendiyaroğullarının


354) Lala Mustafa Paşa tarafından 1571 tarihinde fethedilen ada aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rodos B)Kıbrıs C)Limni D)Bozcaada


355) Osmanlılar aşağıdaki savaşların hangisinde yenilmişlerdir?

A)Inebahtı Deniz Savaşı B)Preveze Deniz Savaşı C)Mohaç Meydan Savaşı D)Zigetvar Seferi


356)Toros dağları,Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimleri ile iç kesimleri arasıdaki iklimin değişmesinde etkili olmuştur.Bu durum ,Antalya Bölümünün kesimlerinde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesinde daha çok etkili olmuştur?

A)Pamuk B)Tütün

C)Muz D)Pirinç


357)Ege Bölgesinin kıyı kesiminden iç kısımlara doğru gidildikçe sıcaklık düşer,don olayları ve kar yağışları sıklaşır.

Bu durumun temel nedeni nedir?

A)Dağların Doğu-Batı yönünde uzanması

B)Dağların arasında çöküntü ovalarının yer alması

C)Kıyıdan iç kısımlara gidildikçe yükseltinin artması

D)Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe ormanların azalması


358)Akdeniz bölgesinin genel özellikleri ile ilgili,i bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Dağlar çok geniş yer kaplamaktadır

B)Kıyı ile yaklaşık 700 m kadar olan kesim bozkırdır

C)Taşeli ve Teke platoları ile Toros dağları çok tenha yerlerdir.

D)Dağ sıraları,kıyı ile iç kesim arasında ulaşımı zorlaştırmıştır


359)Antalya Bölümünün kıyı kesimlerinde yetiştirilen tarım ürünleri ile Göller Yöresinde yetiştirilen tarım ürünleri farklıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bitki örtüsünün farklı olması

B)Iklimin farklı olması

C)Göller yöresinin kapalı havza olması

D)Kıyı kesimlerinde turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması


360Aşağıdakilerden hangisi Iç Anadolu ile Çukurova'yı birbirine bağlar?

A)Sertavul Geçidi B)Gülek Boğazı

C)Belen Geçidi D)Kalkanlı Geçidi


361 Doğu Karadeniz Bölümünün kıyı kesimleri, arasında karşılaştırma yapıldığında aşağıdakilerden hangisinde benzerlik görülür?

A)Iklim özelliği

B)Yetiştirilen tarım ürünleri

C)Nüfuslanma ve yerleşme

D)Dağların doğrultusu


362)Trabzon'da Karadeniz iklimi görülürken Gümüşhane'de karasal iklim özelliği görülmektedir?

Bu duruma neden olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Denize yakınlık ve uzaklık

B)Enlem farkı

C)Bitki örtüsü farklılığı

D)Matematik konum


363)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında denize paralel olarak uzanmaktadır?

A)Köroğlu B)Ilgaz

C)Küre D)Samanlı


364)Aşağıdakilerden hangisi tabii bir limandır?

A)Sinop B)Samsun

C)Trabzon D)Giresun


365)Zonguldak ve çevresinin ekonomik yönden gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden hangisi daha az etkili olmuştur?

A)Zengin taş kömürü yataklarının varlığı

B)Demir çelik endüstrisinin gelişmesi

C)Işlek bir limana sahip olması

D)Tarım ürünlerinin çeşitliliği


366)Aşağıdaki illerimizden hangisinde Petrol rafinerisi yoktur?

A)Mersin

B)Izmit

C)Kırıkkale

D)Antalya


367)Karadeniz Bölgesinde aşağıdaki sanayi kollarından hangisi bulunmaz?

A)Şeker

B)Kağıt

C)Petrol-Kimya

D)Demir-çelik368)Aşağıdakilerden hangisi Kalkanlı (Zigana )geçidi sayesinde iç kesim- ler ve Iran'ın kuzeydoğu ticaretinin kendinde toplanmıştır?

A)Rize

B)Trabzon

C)Mersin

D)Izmir


369)Aşağıdaki ovalardan hangisi az nüfuslanmıştır?

A)Adapazarı

B)Konya

C)Çukurova

D)Gediz


370)Aşağıdakilerin hangisi don olayın dan olumsuz etkilenir?

A)Turunçgiller

B)Üzüm

C)Şekerpancarı

D)Ayçiçeği


371)Bir delta ovası olan Çukurova'da pamuk tarımının gelişmesindeki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mevsimlik işçilerin varlığı

B)Dokuma endüstrisinin gelişmesi

C)Ticaret ve ulaşımın gelişmişliği

D)Akdeniz ikliminin hüküm sürmesi


372)Ilkbahar ve yaz mevsimlerin sıcak ve yağışlı geçmesi ,toprağın da nemli olması aşağıdakilerden hangisinin yetiştirilebilmesi için gereklidir?

A)Mısır

B)Tütün

C)Arpa

D)Pamuk


373)Fisko Birlik'in kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şekerpancarı üreticilerine maddi destek sağlamak

B)Fındık üretimini teşvik etmek ve değerlendirmek

C)Turunçgiller üreticileri arasında birlik sağlamak

D)Pamuk üretimini teşvik etmek


374)Karadeniz Bölgesindeki ormanların fazla olmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha fazladır?

A)Toprak çeşidinin

B)Yağışların fazla olması

C)Deniz kıyısında olması

D)Yazları serin geçmesi


375)Gediz nehrinin ağzının Izmir Körfezinin kuzeyine çevrilmesinin nedeni nedir?

A)Kuzeydeki tarım alanlarını daha iyi sulayabilmek

B)Yeni bir delta ovası kazanmak

C)Zamanla büyüyen deltanın Izmir Limanının önünü kapamasını önlemek

D)Gediz'in aşağı kesiminde nehir ulaşımını sağlamak


376)Aşağıdaki sıradağlardan hangisi Kuzey Anadolu sıra Dağlarının Trakya uzantısıdır?

A)Yıldız(Istranca)

B)Sündiken

C)Biga

D)Samanlı


377)Aşağıdaki ovalardan hangisinin adıyla bu ovalardan geçen akarsuların adı aynı değildir?

A)Büyük Menderes

B)Çarşamba

C)Bakırçay

D)Gediz


378)Karadeniz Bölgesinde yer alan akarsuların yıl boyunca taşıdıkları su miktarında önemli değişiklikler olmamasının nedeni nedir?

A)Delta ovalarının olması

B)Her mevsim yağışlı olması

C)Orman alanlarının geniş yer kaplaması

D)Dağların eğiminin fazla olması


379)Aşağıdakilerden hangisi Orta Torosları oluşturan dağlar arasında yer almaz?

A)Bey Dağları B)Aladağlar

C)Tahtalı Dağlar D)Bolkar Dağları


380)Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle yönetimde söz hakkına sahip olmuştur?

A)Meşrutiyet'in Ilanı
B)Cumhuriyet'in Ilanı
C)TBMM'nin Ilanı
D)Islahat Fermanı'nın Ilanı

381)Aşağıdakilerden   hangilerinin tamamı  Karadeniz Bölgesinden elde edilir?
A)Çay –Fındık           B)Mısır- Bakır   C)  Taş kömürü- Çay   D)Tütün –Taş Kömürü

382)Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin özellikleri arasında yer almaz?
A)Asya ve Avrupa’da toprakları vardır
B)Yerşekilleri engebelidir
C)Kuzey Anadolu kırık hattı bölgesinin ortasından geçer
D)Ulaşım gelişmiştir

383)Iç Anadolu bölgesinin en kurak kesimi neresidir?
A)Erciyes ve çevresi    B)Sivas ve çevresi     C)Haymana platosu  D)Tuz gölü çevresi

384)Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında zeytin yetişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz iklimi etkisinde oluşu
B)Karasal iklim
C)Çok sıcak oluşu
D)Dağların açık olması

385)Aşağıdakilerden hangisi Istanbul’un alınışında etkili olmamıştır?
A)Bizanslıların sur kapılarını açık bırakmaları
B)Rumeli Hisarının yaptırılışı
C)Silivri ve Vize kalelerinin alınması
D)Gemilerin karadan yürütülmesi

386)Hangi olay sonucunda  Akdeniz Türk gölü olmuştur?
A)Inebahtı deniz savaşı   B)Mohaç savaşı C)Preveze deniz savaşı  D)Çaldıran savaşı

387)Osmanlıların Kanuni devrinde Avusturya üzerinde sağladığı siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle sona ermiştir?
A)Vasvar  B)Karlofça  C)Zitvatoruk   D)Pasarofça

388)Rönesans ilk defa hangi devlette başlamıştır?
A)Ingiltere   B)Fransa   C)Almanya   D)Italya

389)Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?
A)Köprülü Mehmet Paşa                     B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
C)Amcazade Hüseyin Paşa                  C)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

390)Içki yasağı koydu
-Maliyeyi düzeltmeye çalıştı
-Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalıştı
-Yeniçeriler tarafından öldürüldü
Yukarıda sayılan olaylar hangi Padişah  zamanında yapıldı?
A)II.Murat    B)II.Osman      C)III.Selim      D)IV.Murat

391))Doğu ve iç Anadolu Bölgeleri yaklaşık aynı enlemlerde yer aldığı halde. Doğu Anadolu'da öl¬çülen yıllık yağış tutarı Iç Anadolu'ya göre daha fazladır
Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?
A)   A) Yükseltinin fazlalığı
B)   B)   Yüzölçümün büyüklüğü
C)Güneş ışınlarının geliş açısı
D)Bitki örtüsünün azlığı

392)Sinop Limanı doğal bir liman özelliği göstermesine rağmen yeteri kadar gelişmemiştir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi  en fazla etkili olmuştur?
A)Bölgede sanayi faaliyetlerinin gelişmemesi
B)Tarımsal ürün çeşidinin az olması
C)Iç bölgelerle ulaşımının gelişmemiş olması
D)Nüfus yoğunluğunun az olması

393)Rize dolaylarında turunçgillerin yetiştirebilmesi o yörenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A)Yazları serin olması      B)Bol yağış alması
C)Toprağın elverişli olması   D)Kışların ılık geçmesi

394)Türkiye’nin ilk Demir Çelik Fabrikası hangi şehrimizde açılmıştır?
A)Karabük          B)Ereğli         C) Kırıkkale         D)Iskenderun

395)Bir limanın gerisinde yer alan ve ulaşılabilen alan o limanın hinterlandını oluşturur.
Buna göre aşağıdaki limanlarımızdan hangisinin hinterlandı daha geniştir?
A)Izmir   B)Sinop   C)Trabzon   D)Zonguldak

396)Ülkemizde iklim şartları düşünüldüğünde ormanları en iyi Karadeniz Bölgesinde yetiştirildiği görülmektedir.
Bu durum Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Nemlilik                  B)  Sıcaklık                                                                                                                      C) Yerşekilleri              D) Toprak türü

397)  l.Bakır          ll.krom       lll.demir               lV. Taşkömürü
yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz Bölgesi ilk sırayı  alır?
A) l-ll               B) ll-lll                  C)lll-lV                   D)l-lV

398En az yağış alan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğu Anadolu          B)Ege                       C) Marmara               D)Iç Anadolu

399)Akdeniz Bölgesi ‘nde bulunan aşağıdaki sahillerden hangisinde petrol arıtma tesisi bulunmaktadır?
A) Iskenderun               B) Adana                    C) Antalya               D)Mersin

400)Ege kıyıları çok girintili – çıkıntılıdır. Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağların çok yüksek olması                           C)  Dağların kıyıya paralel uzanması
B) Dağların kıyıya dik uzanması                           D)Deniz suyunun çok tuzlu olması


401)Marmara Bölgesi nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almasına rağmen; Kırklareli. Vize. Saray gibi yerleşim yerlerini içine alan "Yıldız Dağlan Bölûmû'nde nüfus yoğunluğu Türkiye or¬talamasının altındadır.
Bu duruma sebep olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Tarım alanının dar olması
B)Yetiştirilen tarım ürünü çeşidinin fazla olması
C)Işlek yollara uzak olması
D)Arazinin dağlık ve engebeli olması

402)Ege Bölgesi'ndeki akarsular denize döküldükleri yerde delta oluştururlar.
Aşağıdaki akarsu-delta ovası eşleştirmelerin¬den hangisi Ege Bölgesi'nde yer almaz?
A)  B Menderes - Balat Ovası      B)   Bakırçay - Dikili Ova      C)Gediz-Menemen Ovası      D)Göksu - Silifke Ovası

403)Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının biriktirdikleri alivyonlarla oluşan yurdumuzun en büyük ve verimli Delta ovası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çukurova
B)Bafra Ovası
C)Çarşamba Ovası
D)Erzincan Ovası

404)Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında Akdeniz iklimi özellikleri görülmektedir.
Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinin bölgede yetişmesi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Mercimek            B) Zeytin                      C)  Buğday                      D) Antep fıstığı

405)Osmanlı Devletinin Baharat Yolunu ele geçirmesi aşağıdakilerden hangisine son vermesi ile olmuştur?
A)Bizans   B)Memlük   C)Safevi   D)Akkoyunlu

406)Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde 1533 de Avusturya ile yapılan Istanbul Antlaşması ile Avusturya yıllık vergi ödeme yükümlülüğü altına girmiş protokol gereği Avusturya Arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.
Buna göre ulaşılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.
B)Avusturya karşısında ekonomik, siyasi üstünlük sağlanmıştır.
C)Ticaret yollarının denetimi Osmanlının eline geçmiştir.
D)Avusturyanın kapütülasyonlardan yararlanması sağlanmıştır.

407)Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği Rumeli’deki topraklara Türkmenleri yerleştirmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ileride yapılacak fetihler için hazırlık     yapmak    
B) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
C)   C)Buraların Türkleşmesini sağlamak                      
D)   D)Balkanlara fetihler yapmak için

408)Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Istanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.
B) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.
C)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Anadolu Hisarı yaptırılmıştır.
D) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.

409)Aşağıdakilerden hangisi  2. Mahmut Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
A)Ilk Türk anayasası hazırlandı.           C)Ilk nüfus sayımı yapıldı.
B) Posta teşkilatı kuruldu.                     D) Devlet memurları maaşlı duruma getirildi.


410)I-Karadenizin bir Türk gölü haline gelmesi
II-Ipek yolunun Osmanlı devletinin kontrolüne girmesi
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır?
A)Istanbul’ un fethinin      B)Kırımın fethinin  
C)Trabzonun fethinin      D)Mora Yarımadasının fetihinin

411)Aşağıdaki fethedilen yerlerden hangisinin Osmanlı Devleti’ne ticari açıdan fazla çıkar sağladığı söylenemez?
A)Kırım          CIstanbul
B)Sırbistan    D)Kıbrıs

412)Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devlet-lerden hangisine ayrıcalıklar vermiştir? 
A)Venedik                      B)Ingiltere                      C)Rusya                       D)Fransa

413Istanbul’un fethi dünya tarihi açısında değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A)Derebeylik sisteminin yıkılışı hızlandı                B)Osmanlı Devleti Imparatorluğa dönüştü
C)Italya’da Rönesans’ın başlamasına etki etti    D)Ortaçağı sona erdirmesi

414)Pirinç ve Kendir aşağıdaki bölümlerin hangisinde halkın önemli geçim kaynakları arasında yer alır?
A)Batı Karadeniz   B)Yukarı Sakarya   C)Doğu Karadeniz   D)Güney Marmara

415)Yükselme döneminde
-Fatih Sultan Mehmet Kıırımı alarak Ipek yolunu ele geçirmiştir.
-Kanuni, Hint Deniz seferlerinde Portekizlilerle savaşmıştır.
Buna göre Osmanlı Devletinin genel politikasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
A)Fetih politikası sürdürülmüştür.
B)Deniz aşırı seferler yapılmıştır.
C)Sınır komşularının dışında da savaşılmıştır.
D)Baharat Yolu ele geçirilmiştir.

416)Karadeniz Bölgesi’nde ormanlar deniz  seviyesinden  başlayarak  2000 m  kadar  ulaşır.Daha  yükseklerde ise  orman  yerini dağ  çayırına  bırakmıştır.
Bu durumun  en  önemli  nedeni  aşağıdakilerden  hangisi   olabilir?
A)Bölgede  yağışın  çok  olması.
B)Bölgenin  orman  olması.
C)Bölgenin  fazla eğimli  olması.
D)Belli  yükseklikten sonra yağışÂ  ve  sıcaklığın  azalmışÂ  olması.

417)Aşağıda  Karadeniz  Bölgesi’nde yer  alan  bir  yerleşim  birimi   ile burada önemli  ölçüde  yetiştirilen  bir tarım  ürünü  eleştirilmiştir. Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?
A)Rize-Çay
B)Trabzon-Buğday
C)Ordu-Fındık
D)Samsun-Tütün

418)Aşağıdaki yer altı zenginliklerinden hangisi  yurdumuzun  yalnızca  Karadeniz  Bölgesinden  çıkarılmaktadır?
A-Bakır                        B-TaşÂ  kömürü
C-Demir                       D-Krom

419)I-Ergene  Ovası
II-Balıkesir  Ovası
III-Bursa  Ovası
IV-Bolu  Ovası
Yukarıdaki  ovaların hangisi  Marmara Bölgesi’ndeki  ovalardan  değildir?
A-I                  B-II                     C-III                      D-IV

420)Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nin özelliklerinden değildir?
A)Asya ve Avrupa’da  toprağı olan  tek bölgemizdir.
B)Nüfusu en az olan bölgemizdir.
C) Ulaşım ağının en gelişmiş olduğu bölgemizdir.
D) Türkiye’de en çok zeytin yetiştirilen bölgemizdir.

421)Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında bölgenin ekonomik koşulları büyük ölçüde değişecektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden olamaz?   
A)Türkiye’nin elektrik üretimi artacaktır.
B)Tarlalar giderek meraya dönüşecektir.
C)Nadasa duyulan gereksinim azalacaktır.
D)Endüstri bitkileri tarımı yaygınlaştıracaktır.

422)Aşağıdakilerden hangisi Iç Anadolu Bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yeri açısından ilk sırada yer almaz?
A)Buğday  ve arpa üretiminde
B)Küçükbaş hayvan beslenmesinde
C)Enerji üretiminde
D)Şeker pancarı üretiminde

423)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Imparatorluğu Yükselme döneminde  gerçekleşen bir olay değildir?
A)Karadeniz ve Akdeniz’in bu dönemde Türk gölü haline getirilmesi
B)Ilk kez başka devletlere ticari ayrıcalıklar tanınması
C)Osmanlıların ilk kez Avrupa’ya geçmesi
D)Halifelik ünvanının alınması ile Imparatorluğun  teokratik bir özellik kazanması

424) Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisi Osmanlı Devleti açısından olumlu bir şekilde sonuçlanmamıştır?
A)Preveze Deniz Savaşı
B)Mohaç Savaşı
C)I. Viyana Kuşatması
D)Rodos seferi

425)I- Akdeniz limanları önemini kaybetti.
II- Edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanında gelişmeler oldu.
III- Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı.
Yukarıda verilen gelişmeler Yeni Çağ’da sırasıyla hangi olayların sonucunda ortaya çıktı?
A)Coğrafi keşifler-Rönesans-Reform
B)Rönesans-Reform- Coğrafi keşifler
C)Reform- Rönesans- Coğrafi keşifler
D)Coğrafi keşifler- Reform-Rönesans

426)Aşağıdakilerden hangisi Köprülüler Dönemi’ndeki gelişmelerden değildir?
A)Avusturya ile Vasvar Antlaşmasının yapılması
B)Girit adasının alınması
C)Gereksiz harcamaların kısılarak bütçe açığının kapatılması
D)Rusya’nın büyümesi için gerekli yardımın yapılmas

427)* Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları’ndan en kârlı çıkan ülkedir?
A)Arnavutluk.        B)Yunanistan.
C)Bulgaristan.       D)Romanya.

428)* Trablusgarb ve Bingazi Italya’ya bırakıldı.
-   On Iki Ada geçici olarak Italya’ya verildi.
Yukarıdaki gelişmeler, hangi savaşın sonuçlarındandır?
A)Kırım Savaşı.                B)93 Harbi.
C)Trablusgarb Savaşı.    D)I. Balkan Savaşı.

429)I. Ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
II. Ilk resmi gazete çıkarıldı.
III. Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu.
IV. Kara Mühendishanesi oluşturuldu.
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmud döneminde olmuştur?
A)I ve II   B)I ve III   C)II ve III   D)III ve IV

430)* Karadeniz’in tarafsız hale getirilmesi,
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisinde olması.
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A)Berlin.   B)Paris.   C)Edirne.   D)Yaş.

431) Osmanlı Devleti  ile Rusya arasında 1877-78 yılları arasında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sona eren savaşın sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
A)Prut Antlaşması.                B)Londra Antlaşması.
C)Ayastefanos Antlaşması. D)Karlofça Antlaşması.

432)Aşağıdakilerin hangisi, Balkan Savaşları sırasındaki karışıklıktan faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir?
A)Arnavutluk.        B)Yunanistan.
C)Bulgaristan.       D)Romanya.

433)Aşağıdakilerin hangisi, I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan değildir?
A)Sen Jermen. B)Triyanon.
C)Bükreş.          D)Versay.

434)I.Ahmed döneminde ,şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmeleri uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerin hangisidir?
A)Mali yetersizlikler.
B)Taht kavgalarına son vermek.
C)Ülkedeki iç isyanlara son vermek.
D)Şehzadelerin gittikleri sancaklarda bağımsızlıklarını ilan etmeleri.

435)II. Viyana kuşatmasından sonra Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturduğu Kutsal Ittifak’ta aşağıdaki devletlerin hangisi yoktur?
A)Avusturya. B)Lehistan. C)Rusya. D)Ingiltere.

436)Balkan Savaşlarının aşağıdaki sebeplerinden hangisi, bu savaşların başlamasında diğerlerinden daha çok etkili olmuştur?
A)Fransız Ihtilâli sonucunda yayılan milliyetçilik akımı.
B)Balkan devletlerinin topraklarını genişletmek istemeleri.
C)Balkan devletlerinin ittifak kurmaları.
D)Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Balkan devletlerini kışkırtmaları.

437)Fransız devriminin getirdiği milliyetçilik düşüncesi aşağıda verilen gelişmelerin hangisine neden oldu ?

A)Din ve devlet işlerinin ayrılmasına
B)Demokrasi yönetimlerinin kurulmasına
C)Her milletin kendi ulusal devletini kurmasına
D)Imparatorlukların güçlenmesine

438)Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden önce oldu ?
A)Buhar gücünün sanayide kullanılması
B)Coğrafi keşiflerin başlaması
C)Ingilterenin sömürgeler elde etmesi
D)Alman ve Italyan birliklerinin kurulması

439)Bir devletin, kendi sınırları dışındaki topraklarda egemenlik kurması, o toprakların yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olarak ekonomik ve siyasi çıkarlar elde etmesine ne ad verilir ?
A)Sanayi inkılabı
B)Inkılap veya devrim
C)Kapitülasyon
D)Sömürgecilik

440)Rusya'nın XVIII. yüzyıldan itibaren sıcak denizlere ulaşmak ve dünya ticaretinden pay almak istemesi hangi devlet ile uzun süre savaşmasına neden oldu ?

A)Osmanlı Devleti
B)Ingiltere
C)Almanya
D)Ispanya

441)Trablusgarp savaşının sonunda hangi antlaşma imzalandı ?
A)Londra Antlaşması
B)Atina Antlaşması
C)Uşi Antlaşması
D)Istanbul Antlaşması

442)Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra olmuştur ?

A)I.Meşrutiyetin ilanı
B)Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması
C)Islahat Fermanı'nın yayınlanması
D)31 Mart Olayı

443)Fransız ihtilali'nin olmasında aşağıdaki olayların hangisi etkili olmuştur ?
A)Alman birliğinin kurulması
B)ABD'nin demokrasi ile yönetilmesi
C)Sömürgecilik hareketlerinin gelişmesi
D)Buhar gücünün bulunması

444)Aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisi diğerlerinden sonra sömürgeciliğe başlamıştır?
A)Fransa
B)Ingiltere
C)Italya
D)Hollanda

445)Sömürgecilik hareketleri sonunda Avustralya kıtası, Kuzey Amerika, Hindistan hangi devletin sömürgesi oldu ?

A)Ingiltere
B)ABD
C)Fransa
D)Ispanya

446) Aşağıda verilen devletlerden hangisini I. Dünya Savaşı öncesindeki Avrupa haritasında göremeyiz ?

A)Almanya
B)Avusturya Macaristan
C)Çekoslovakya
D)Sırbistan

447)Aşağıdaki yerlerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilmiştir?
A)Mora                   B)Sırbistan               C)Rodos                    D)Mısır

448)Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
A)Avusturya           B)Almanya              C)Italya                      D)Fransa

449)Osmanlı Devleti ile Iran arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
A)Kasr-ı Şirin Antlaşması
B)Ferhat Paşa Antlaşması
C)Nasuh Paşa Antlaşması
D)Amasya Antlaşması

449)Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?
A)Prut Antlaşması
B)Küçük Kaynarca Antlaşması
C)Istanbul Antlaşması
D)Berlin Antlaşması

450)Ergene Bölümünde en fazla üretilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A)Üzüm               B)Zeytin             C)Ayçiçeği             D)Fındık

451)Aşağıdaki eşlemelerden hangisi doğrudur?
A)Yeşilırmak – Çarşamba Ovası
B)Kızılırmak – Çarşamba Ovası
C)Ceyhan – Amik Ovası
D)Küçük Menderes – Çukurova

452)Karstik yeryüzü şekli en çok hangi bölgemizde görülür?
A)Ege Bölgesi
B)Karadeniz Bölgesi
C)Akdeniz Bölgesi
D)Marmara Bölgesi

453)Aşağıdakilerden hangisi Ege denizine dökülür?
A)Bakırçay      B)Asi             C)Çoruh          D)Seyhan

454)Osmalı Devletinin Avrupa’daki üstünlüğü hangi antlaşma ile sona ermiştir?
A)Küçük Kaynarca Antlaşması
B)Karlofça Antlaşması
C)Zitvatorok Antlaşması
D)Prut Antlaşması

455Fransız Devriminin getirdiği fikirlerden hangisi Osmanlı Devletini en fazla etkilemiştir?
A)Demokrasi
B)Eşitlik
C)Milliyetçilik
D)Laiklik

456)Aşağıdaki savaşların hangisi ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış oldu?
A) Yassiçemen    B) Malazgirt  
C) Pasinler           D) Miryakefalon

457)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden  biri değildir?
A) Çaka Beyliği           B) Danişmentliler         
C) Saltuklular               D) Aydınogulları Beyliği

458) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin Türk tarihindeki  önemlerinden sayılamaz?

A) Anadolu’nun Türkleşmesini ve Islamlaşmasını sağladılar.
B) Anadolu’yu, yaptıkları eserler, kurdukları şehirlerle bayındır hale getirdiler
C) Türk-Islam kültürünü yaydılar.
D) Anadolu’yu  sömürgeleştirdiler.

459) Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından kurulmuştur?
A) Selçuk Bey                 B) Tuğrul Bey
C) Süleyman Sah            D) Alparslan

460)Aşağıdakilerden hangisi Miryokefalon Savasının önemidir?
A) Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı anlaşılmıştır.
B) Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
C) Bizans’la ilk savaştır.
D) Başkent Iznik’ten Konya’ya taşınmıştır.

461)11. ve 12. yüzyıllarda Avrupalı Hıristiyan devletlerin, Türklerin ilerleyişini durdurmak, Kudüs’ü Müslümanların elinden geri almak ve Islam dünyasının zenginliklerine sahip olmak amaçlarıyla Türk ve Islam ülkeleri üzerine yaptığı saldırılara ne ad verilir?
A) Cihat                        B) Deniz Seferleri   
C) Haçlı Seferleri         D) Akıncı Seferleri

462)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu beyliklerinin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?
A) Türkmenlerin Anadolu’ya boylar halinde yerleşmesi
B) Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflaması
C) Anadolu Selçukluları üzerinde Moğol baskısının artması
D) Haçlı Seferlerinin başlaması

463)Tarihte ilk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alâeddin Keykubat        B) Çaka Bey
C) Umur Bey                       D) Mete Han              

464Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sonuçlarından değildir?
A) Avrupa’da krallıklar güç kazandı.
B) Papaya ve kiliseye duyulan güven azaldı.
C) Akdeniz limanları gelişti. Doğu ve Bati ticareti canlandı.
D) Osmanlılar ekonomik yönden büyük kazanç sağladı.

465)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden değildir?
A) Saltuklular               B) Saruhanogullari       
C) Aydınogulları            D) Osmanoğulları

466)Aşağıdakilerden hangisi  Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi ünlü düşünür ve edebiyatçılarından değildir?
A) Mevlâna Celâleddîn Rumî       B) Hacı BektaşÃ® Veli   
C) Yunus Emre                              D) Hacı Bayram Veli

467)Moğollar ile  Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1243 yılında olmuştur, sonucunda Anadolu’da Moğol baskısı artmış ve beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bütün bunlar neyin sonucunda olmuştur?
A) Malazgirt savası           B) Miryakefalon savası     
C) Kösedağ savası           D) Dandanakan savası 

468)Haçlı Seferleri’nin dini nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Türklerin; Anadolu, Suriye ve Filistin topraklarından çıkarılmak istenmesi
B) Kudüs ve çevresindeki kutsal yerlerin Müslümanlardan alınmak  istenmesi
C) Bizans’ın, Anadolu’daki topraklarının Türklerin eline geçmesini, Avrupalıların kendileri için tehlike görmeleri
D) Türklerin Avrupa’daki  ilerleyişlerinin durdurulmak istenmesi

469) Genel nüfus sayımları  ile ülkede yasayan insanlar ve nitelikleri belirlenir.
Aşağıdakilerden hangisi, genel nüfus sayımları ile belirlenecek konulardan değildir?
A) Ülkede yasayan insanların sayısı               
B) Ülkedeki nüfus dağılımı
C) Nüfusun yas ve cinsiyet durumu                  
D) Ülkedeki okulların sayısı

470)Türkiye’de nüfus sayımlarının sonuçları, aşağıda verilen kurumların hangisinde değerlendirilir?
A) Türk Standartları Enstitüsü’nde       
B) Devlet Istatistik Enstitüsü’nde
C) Basbakanlik’ta                            
D) Aile Planlama Teşkilatı’nda

471) Bir ülkede nüfus artısına doğumların ölümlerden fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.
Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin              
B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması
C) Köyden kente yapılan göçlerin
D) Çocuk ölümlerinin azalması


472) Kentlerimiz nüfuslarına göre;
* Küçük kentler (nüfusu 10–25 bin arasında olanlar)
* Orta büyüklükteki kentler( nüfusları 25–100 bin arasında olanlar)
* Büyük kentler ( nüfusları 100–500 bin arasında olanlar)
* Çok büyük kentler ( nüfusları 500 binden fazla olanlar)
Yukarıda verilen bilgilere göre Sinop hangi kent grubuna girer?
A) orta          B) küçük         C) büyük        D) çok büyük

473)Çukurova, verimli topraklar üzerinde geniş tarım alanları bulunan ve yıl içinde birden fazla ürün alınmasını sağlayan geniş bir ovadır.
Çukurova’da yaz mevsimlerinde nüfus çok artmaktadır.
Buna göre, nüfus artısında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olur?
A) Yaz aylarında turizmin hareketlenmesi
B) Inşaat etkinliklerinin yaz mevsiminde hızlanması
C) Tarım kesiminde mevsimlik isçiye gereksinim duyulması
D) Bölgede endüstri kuruluşlarının şayisinin artması

474) Iletişim, duygu, düşünce ve isteklerin yazılı veya sözlü olarak aktarılmasıdır. Iletişim için farklı araçlar kullanılabilir.
Aşağıdakilerden hangisinde işitsel, görsel ve yazılı araçlar birlikte verilmiştir?
A) kitap, konferans,demeç 
B) münazara, resim,ses bantları
C) grafik, slayt, film şeridi
D) radyo, TV, kitap

475)Insanlar; üzerinde yasadıkları, yurt edindikleri topraklardan kolay ayrılamazlar. Kuraklık, doğal afetler, diş baskılar gibi güçlükler, toplumların yeni yerleşim yerleri aramalarına yol açmıştır.
Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir?
A) Insanların göç etme nedenleri     
B)Yerleşik yasama nasıl geçildiği
C)Toplumsal gelişmelerin insanları nasıl değiştirdiği
D)Insanların güçlüklerle mücadelesi

476) Yeniçağda “laik devlet” anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
A) Coğrafi Keşifler    B) Rönesans                C) Reform            D) Haçlı Seferleri

477) Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri değildir?
A)Açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılmas
B) Ticaret yollarının el değiştirmesi
C) Pusulanın geliştirilmesi
D) Matbaa ile yeni bilgilerin yaygınlaşması

478)Yeniçeri Ocağını ortadan kaldıran padişah hangisidir?
A) II. Mahmut            B) I. Süleyman              C) III. Selim          D) I. Abdülhamit

479)Fransız Ihtilalinin Osmanlı üzerindeki en büyük etkisi nedir?
A) Eşitlik                    B) Özgürlük                   C) Demokrasi        D) Milliyetçilik

480)Osmanlı Devleti aşağıdaki dönemlerden hangisinde batı tarzında yeniliklere başlamıştır?
A) Lale Devri              B) III. Selim Devri        C) Tanzimat Devri D) Meşrutiyet Devri

481)Nizam-ı Cedit Ordusu hangi padişah zamanında kurulmuştur?
A) I. Mahmut              B) II. Mahmut                C) II. Selim             D) III. Selim

482)Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlıları Müslüman Devletlerle yaptığı savaşlardan biri değildir?
A) Otlukbeli               B) Ridaniye                     C) Niğbolu              D)Mercidabık

483)Kanuni Sulta Süleyman Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisiyle antlaşma imzalamıştır?
A) Almanya                B) Fransa                          C) Avusturya         D) Ispanya

484)Osmanlı Devletinin Baharat Yolu’nu ele geçirmesi aşağıdaki devletlerden hangisine son vermesiyle olmuştur?
A) Bizans                   B)Safevi                         C) Memlük                D) Akkoyunlu

485)Türkiye’nin ilk Demir – Çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştır?
A) Karabük                B) Iskenderun                C) Ereğli                    D) Sivas

486)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde en çok üretilmez?

A)Çay                          B)Mısır                               C)Fındık                              D)Pamuk

487)Aşağıdaki Akarsulardan hangisi kaynağını dışarıda alır?

A)Ergene                     B)Meriç                               C)Sakarya                          D)Susurluk

488)Aşağıdaki yerlerden hangisi daha az nüfuslanmıştır?

A)Gediz Ovası             B)Menteşe Yöresi               C)Aydın Ovası                  D)Menderes Ovası

489)Cumhuriyet Döneminde ilk şeker fabrikası hangi ilimizde kurulmuştur?

A)Aydın                       B)Bursa                        C)Uşak                          D)Muğla

490Aşağıdaki geçitlerden hangisi Iskendorun Körfezini Amik Ovasına bağlar?

A)Belen Geçidi             B)Sertavul Geçidi               C)Çubuk Geçidi                D)Gülek Geçidi

491) Akdeniz hangi savaşın sonunda bir Türk Gölü haline gelmiştir?

A)Inebahtı Savaşı          B)Rodos’un Fethi               C)Preveze Zaferi               D)Ridaniye Savaşı

492)Bugünkü Türkiye-Iran sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle büyük ölçüde çizilmiştir?

A)Amasya Antlaşması   B)Istanbul Antlaşması       C)Kasr-ı Şirin Antlaşması  D)Prut Savaşı

493)“Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Divan Kaldırıldı. Bakanlar Kurulu oluşturuldu.Memurlara fes giydirildi.”
Yukarıdaki yenilikler, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?

A)II. Mahmut                B)IV. Murat                         C)V. Mehmet                  D)III. Selim

494)Amasra, Trabzon hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır?

A)Fatih                    B)Yavuz                       C)Kanuni                     D)II. Murat


495)Aşağıdakilerden hangisi reform hareketleri sonucunda Avrupa da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?
A) Ortodoksluk    B) Anglikanizm   C) Protestanlık   D)Kalvenizm

496)Sanayi inkılabı sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme yaşanmıştır?
A) Teknoloji   B) Şehirleşme   C) Laiklik   D Sömürgecilik

497)Osmanlı Devletinin Girit Adasını kuşatması aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşların başlamasına neden olmuştur?
A) Avusturya    B) Venedik   C) Lehistan   D) Almanya

498)Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Padolya Arazisini topraklarına katmıştır?
A) Bucaş Antlaşması      B) Vasvar Antlaşması
C) Hotin Antlaşması      D) Serav Antlaşması

499)17.yy sadrazamlarından biri olan Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahat faaliyetlerinde bulunmuştur?
A) Eğitim      B) Maliye   C) Askeriye      D) Hukuk

500)Osmanlı Devleti 17.yy boyunca pek çok Avrupa Devletiyle savaşmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi bunlar arasında yer almaz?
A) Lehistan   B) Fransa   C) Avusturya   D) Venedik

aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri