Karaman Oğulları Haritası

Buğra Dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Anadolu Türk Beylikleri Haritaları

Karaman Oğulları Haritası

Tarih

 
Karamanoğullarının kökeni Güney Azerbaycan'dan Sivas'a göç eden Hoca Saadettin'in oğlu Nur-i Sufi'ye dayanmaktadır. Buradan Alman Şehir devleti'nden boşalan Taşeli Platosuna yerleşmişlerdir. Karamanoğulları Oğuzların Salur ya da Avşar boyundandırlar. Nur-i Sufi'nin oğlu Kerimeddin Karaman Bey 13. yüzyılda buradan başlamak üzere Kilikya bölgesinin büyük bir kısmında güç sahibi olmuş. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından eski adı Germenikapolis (Alman Şehir Devleti) olan Ermenek merkezli bu beyliği bölgenin beyi olarak atamıştır.
Karaman Bey; Tüm Türkleri tek çatı altında toplamayı gaye edinerek Babai'lik Tarikatını kurmuştur. Bu Tarikat Şiilik ile Sunnilik arasında her ikisine de taviz veren yer yer Türk inanışları ile donatılmıştır. Bazı inanışlar ve değerler Sunnilerce bid'at olarak Kabul edilmiştir. Babailik Mezhebi; Sunniler ve Şiilerce kabul görmemiştir.
Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlediği dönemde Karamanoğulları bir Osmanlı Şehri olan Beyşehir'i ele geçirmişti bunu üzerine Osmanlılar, Konya'ya ilerlemişti. Bunun üzerine İki beylik arasında bir antlaşma imzalanmış ve bu antlaşma II. Bayezid yönetimine kadar geçerli olmuştur.
1403 yılında Timur'un Anadolu seferi sırasında Timur'a bağlılığını sunan beyliğin yönetimi bizzat Timur tarafından II. Sultanzâde Nâsıreddin Mehmed Bey 'e verilmiştir. Bu Durum Büyük Timur İmparatorluğu ile savaş halinde olan Osmanlı Sultanlığı ile Karamanoğulları arasındaki güç mücadelesini Karamanoğulları lehine çevirmiş ve beylik Osmanlı himayesindeki toprakları ele geçirmeye başlamışlardı. Bursa'yı kuşatan bu beylik şehir ele geçirememiş ancak,Osmanlıların başkenti olan bu şehri yağmalamışlardır.
1443-1444 yılları arasında yapılan Varna Savaşı esnasında Karamanoğlu İbrahim Bey, Ankara ve Kütahya'yı ele geçirmişler Varna Savaşı'ndan zaferle dönen II. Murat Karamanoğullarına sefer düzenlemiştir. Beylik 1487 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Beylik, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra halk arasında yaşamaya devam etmiş, Karaman Beylerinin Torunları; Kış aylarında Karaman Başyayla ilçesi Yeniceköy mevkiinde, Yazları ise Üzümlü Davdas köyü'nde bulunan saraylarında 1900 lü yıllara kadar gelenek ve göreneklerini devam ettirmişlerdir.
Osmanlı Devleti bu beyliği hükmen elegeçirmiş olsa da beylik faaliyetleri saygınlığı ve Babailik inançları devam etmiştir. Yer yer Aleviliğe benzeyen bu inançlarından dolayı Osmanlı Devletinin göndermiş olduğu din görevlileri, kadılar başa çıkamamış Muhammed Kudsi Bozkiri Hazretleri vasıtasıyla Babailik inanışını son bulmuştur.