Türklerin Müslüman Araplarla Ilk Temasları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Türklerin Müslüman Araplarla Ilk Temasları

Türklerin, Müslüman olmaları Türk ve Islam tarihinde olduğu kadar Dünya tarihi açısından da büyük bir olaydır. Türkler bu yeni dini, Islam devletini siyasi hakimiyetinde kalarak değil, uzun bir tanıma devresinden sonra kabul etmişlerdir.

Türkler ile Müslümanlar arasındaki ilk temaslar hiç şüphesiz 642'de yapılan Nihavend savaşından sonra Iran'ın fethinin tamamlanması ile başlamıştır. Ancak bu tarihten önce de birbirinden çok uzak ülkelerde yaşayan Türkler ile Araplar, Sasani Imparatorluğu'nun aracılığı ile birbirini az da olsa tanıma imkanını bulmuşlardır. Cahiliye devri Arap şairlerinden bazılarının şiirlerinde Türklerin askeri yönleri ve kahramanlıkları üzerinde durulması dikkati çekilmektedir.

Diğer taraftan Hz. Muhammed'e atfedilen birçok Hadis'de yine Türklerin askeri yönü üzerinde durulmaktadır. "Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayınız". "Benim doğuda Türk adını verdiğim askerlerim vardır". Misallerini daha da çoğaltabileceğimiz bu mealdeki Hadislerin doğruluk derecesi çok kuvvetlidir. Ayrıca Müslümanların Hendek savaşına hazırlanırken Hz. Muhammed'in Türk çadırında (Kubbet el-Türkiye) oturduğu rivayet edilmektedir. Müslüm ise Peygamber'in Türk çadırında ibadete çekildiğini belirtmektedir. Meşhur Arap müellifi el-Cahiz, Feza'il el-Etrak adlı eserinde Türklerin askeri kabiliyetlerini ısrarla belirtmektedir. Bütün bunlara göre Arapların Türkleri tanımaları başlangıçta askeri sahalarda olmuş ve bu Arap edebiyatında kendini göstermiştir.

Halife Ömer zamanında (634-644) yapılan fetihler neticesinde Müslümanlar, Horasan ve bilhassa Maveraünnehr ile Kafkaslar'da Türkler ile karşı karşıya gelmişlerdir. Halife Mu'aviye'nin Horasan valisi Ubeydullah b. Ziyad 674 tarihinde Iran ile Turan arasında hudut olan Ceyhun Nehrini geçerek muhtelif Türk beyliklerinin hüküm sürdüğü Maveraünnehr'in önemli şehirlerinden Buhara'yı kuşattı. Şehrin Türk asıllı melikesi Kabac Hatun ile anlaşma yaptıktan sonra oradan aldığı iki bin Türk askeri ile geri döndü.

Göktürk Devletinin zayıflaması üzerine ortaya çıkan bağımsız Türk beyliklerini hakim olduğu Maveraünnehr'in fethi Kuteybe b. Müslim'in Horasan valiliği sırasında (705-715) kısmen gerçekleşmişti. Fakat Kuteybe'den sonra Maveraünnehr'de Emevilerin nüfuzu zayıflamağa başladı. Bir taraftan Arap kabileleri arasındaki rekabetin yeniden başlaması ve valilerin kötü idaresi, diğer taraftan Maveraünnehr'deki Türk beyliklerinin müşterek düşmana karşı birleşmeleri ve aynı zamanda bu sıralarda güçlü bir devlet olan Türgiş Kağanlığı tarafından desteklenmeleri bu cephedeki başarısızlıklara zemin hazırlamıştır.aygunhoca.com

Kafkaslar'da Halife Ömer zamanında başlayan ve fasılalarla devam eden kanlı mücadelelerde her iki taraf toprak kazanma bakımından başarılı olamamıştır. Bu cephede Müslümanların kazandığı en önemli zafer 737 yılında Azerbaycan ve Ermeniye valisi Mervan b. Muhammed'in Hazar başkenti Itil'i kuşatması ve Hazar hakanının müslümanlığı kabul etmek zorunda kalması ile neticelenen seferdir.

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları