Oğuz Boyları - 24 Oğuz Türk Boyu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Oğuz Boyları - 24 Oğuz Türk Boyu

Soyumuz, Oğuz Han'dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han'ın Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Hanın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. Işte Atamız Oğuz Hanın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü 24 Oğuz Boyunu meydana getirmiştir. Bütün dünyaya yayılan Oğuzlar, bu 24 boya dayanmaktadır.

Şimdi bu boy adlarının ne anlama geldiklerini ve bu boyların nerede yaşadıklarına bakalım:

Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.

1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şhin. Oğulları:

a) Kayıg/Kayı-Han: Sağlam, berk anlamındadır. Üç kıta ve yedi denize altı yüz yıldan fazla hkim olan Osmanlı süllesi bu boydandır. Kayı Boyundan Ertuğrul Gzi ve her biri birer müstesn şahsiyete ship, çoğu dha, cihangir, kumandan, şir ve sanatkr olan Osmanlı sultanları, Kayı Han neslinin kıymetini göstermeye kfidir.

b) Bayat: Devletli, nameti bol anlamındadır. Maraş ve çevresine hkim olan Dulkadiroğulları, Iranda Kaçarlar, Horasanda Kara Bayatlar, Maku ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır. Dede Korkut kitabını 1480de Hicazda yazan Tebrizli Hasan ve meşhur şir Fuzula bu boydandır.

c) Alka-Bölük/Alka-Evli: Nereye varsa başarı gösterir anlamındadır. Türkiye ve Âzerbaycandaki Alaca, Alacalılar adı taşıyan yerler bu boyun hatırasıdır.

d) Kara-Bölük/Kara-Evli: Kara otağlı (çadırlı) anlamındadır. Karalar ve karalı gibi coğrafa yer adları bunlardan kalmadır.

2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları:

a) Yazgur/Yazır: Çok ülkeye hkim anlamındadır. Ab-Yabgu devrindeki Yenibent Yabguları, Batı Türkistandaki Cend Emirleri, Kara-Daş denilen Horasan Yazırları, Ahıskadan aşağı Kür boyundaki Azgur-Et (Azgur Yurdu) Kalesi, Kürmanç Kürtlerinin Azan Boyu, Toroslardaki Gündüzoğulları Hanedanı bu boydandır.

b) Tokar/Töker/Döğer: Dürüp toplar anlamındadır. Yenikentli Vezir Ayıdur, Harput-Diyarbakır-Mardin hkimleri, Artuklular, Sincar-Siverek, Suruç arasında hkim eski Caber Beyleri, Memluklar devrinde Halep Döğeriyle Hama Döğerleri, bugünkü Mardin-Urfa arasında yirmi dört oymaklı Kürt Döğerleri, Hazar Denizi doğusundaki Saka Boyu Takharlar; Şavşattaki Ören kale, To-Kharis ve Malatyanın Tokharis bucağı, Dağıstandaki Digor ve Kars ve Arpaçay sağındaki Digor kazası bu boydan hatıradır.

c) Totırka/Dodurga/Dödürge: Ülke almak ve hanlık yapmak anlamındadır. Sivas doğusundaki Tödürgeler bu boydandır.

d) Yaparlı: Misk kokulu anlamındadır. Zaza Çarekliler ve misk ticareti yapan Yaparı Oymağı bu boydandır. Yaparı Oymağının Akkoyunlu ve Giraylı camilerinin mihrap duvar harcına bu güzel ıtriyattan kattıklarından hl hoş kokmaktadır. Diyarbakır ve Kırımda hatıraları vardır.

3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları:

a) Avşar/Afşar: Çevik ve vahşa hayvan avına hevesli anlamındadır. Hazistan Beyleri, Konyadaki Karamanoğulları, Irandaki Avşarlı Ndir Şah ve hanedanı, Ürmiye ve Horasan Afşarları bu boydandır.

b) Kızık: Yasakta pek ciddi ve kuvvetli anlamındadır. Gaziantep, Halep ve Ankara çevresindeki Kızıklar, Doğu Gürcistanda ve Şirvan batısındaki ovaya Kızık adını verenler bu boydandır.

c) Beğdili: Ulular gibi aziz anlamındadır. Harezmşahlar, Bozok/Yozgat-Raka/Halep çevresindeki Beğdililer, Kürmanç Badılları bu boydandır.

d) Karkın/Kargın: Taşkın ve doyurucu anlamındadır. Akkoyunlu-Dulkadiroğlu ve Halep-Hatay bölgesindeki Kargunlar, Doğu Anadolu ve Âzerbaycandaki ilkbaharda eriyen karların suları ile kopan sel ve su kabarmasına da Kargın/Korkhun denilmesi bu boyun adındandır.

Üç-Oklar: Iç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.

1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları:

a) Bayundur/Bayındır: Her zaman nametle dolu yer anlamındadır. Akkoyunlular süllesi, Izmirden Âzerbaycandaki Genceye kadar Bayındır adlı yerler bu boydan gelir.

b) Beçene/Beçenek/Peçenek: Iyi çalışkan, gayretli anlamındadır. Karadeniz kuzeyi ile Balkan Yarımadasına göçen ve 1071 Malazgirt ile 1176 Miryokefalon Meydan Muhrebelerinde Bizanslılardan ayrılarak Selçuklular safına geçen Peçenekler, Dicle Kürmançlarının iki ana kolundan güneydeki Beçene Kolu, Ankara-Çukurova Halep bölgelerindeki Türkmen oymaklarından Peçenekler bu boydandır.

c) Çavuldur/Çavındır: Ünlü, şerefli, cavlı anlamındadır. Türkmenistanda Mangışlak Çavuldurları, Çorum çevresindeki Çavuldur ve Anadoludaki Çavdar Türkmen oymakları, Erzurum ve çevresindeki Çoğundur adlı köyler bu boyun adından gelmektedir.

d) Çepni: Düşmanı nerede görse savaşıp hemen çarpan, vuran ve hızlı savaşan anlamındadır. Rize-Sinop arasındaki çok usta demirci Çepniler ve Çebiler, Kırşehir, Manisa-Balıkesir çevresindeki ve Kars ile Van bölgelerinde Türkmen Oymağı Çepniler bulunmaktadır.

2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları:

a) Salgur/Salur: Vardığı yerde kılıç ve çomağı ile iş görür anlamındadır. Kars ve Erzurum hkimi Salur Kazan Han Süllesi, Sivas-Kayseri hükümdarı lim ve şair Kadı Burhneddin Ahmed ve Devleti, Fars Atabegleri, Salgurlular, Horasandaki Teke-Yomurt ve Sarık adlı Türkmenlerin çoğu bu boydandır.

b) Eymür/Imır/Imir: Pek iyi ve zengin anlamındadır. Akkoyunlu, Dulkadirli ve Halep Türkmenleri içindeki Eymürlü/Imirlü oymakları, Çıldır ve Tiflisteki iyi halıcı ve keçeci Terekeme Oymağı bu boydandır.

c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu: Alaca atlı, hayvanları iyi anlamındadır. Yonca kelimesi bu boyun hatırasıdır.

d) Yüregir/Üregir: Daima iyi iş ve düzen kurucu anlamındadır. Orta Toros ve Çukurova Üç-Oklu Türkmenlerinin çoğu, Adanadaki Ramazanoğulları bu boydandır.

3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları:

a) Iğdır/Yiğdir/Iğdir: Yiğitlik, büyüklük anlamındadır. Içelin Bozdoğanlı Oymağı, Anadoluda yüzlerce yer adı bırakan Iğdirler, Iranda büyük Kaşkay-Eli içindeki Iğdirler ve Iğdır adı, bu boyun htırasıdır.

b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz: Herkese tevzu gösterir ve hizmet eder anlamındadır. Dicle Kürtleri ilbeği olup, Hazret-i Peygambere elçi giden (622-623 yılları arasında Medaneye varan), Bogduz-Aman Hanedanı temsilcisi ve Kürmançın iki ana kolundan Bokhlular/Botanlar, Yenikent-Yabgularından onuncu yüzyıldaki Şahmelikin Atabegi Kuzulu, Halep Türkmenlerinden Büğdüzler bu boydandır.

c) Yıva/Iva: Derecesi hepsinden üstün anlamındadır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşh (1072-1092) devrinde Suriye ve Filistini feth eden Atsız Beğ, 12. yüzyılda Hemedn batısında Cebel bölgesi hkimleri Berçemeoğulları, Haçlıları Halep çevresinde yenen Yaruk Beg, Güney-Azerbaycandaki Kaçarlu-Yıva Oymağı bu boydandır. Ankarada çok makbul yuva kavunu bu boyun yerleştiği ve adları ile anılan köylerde yetişir.

d) Kınık: Her yerde aziz, muhterem anlamındadır. Büyük ve Anadolu Selçuklu devletleri, Orta Toroslardaki Üçoklu Türkmenler, Halep-Ankara ve Aydındaki Kınık Oymakları bu boydandır.
ALINTI: Bilgicik.com

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları