XX.Yüzyılın Başında Osmanlı Imparatorluğu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

XX.Yüzyılın Başında Osmanlı Imparatorluğu
II.MEŞRUTIYET :
Osmanlı devletinde iyileştirme çabaları doğrultusunda 1839 'da Tanzimat Fermanı , 1856 'da Islahat Fermanları ilan edilmişti. Tanzimat Fermanıyla Osmanlı Devletine kanun gücü girmiş,halkın can,mal, namus güvenlikleri sağlanmış, Islahat Fermanıyla da Gayrı Müslimlere birtakım haklar verilmişti.
Ancak yapılan bu çalışmalar Osmanlı Devletinin durumunda tamamen bir düzelme sağlayamadığı gibi, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti içine müdahalesini de önleyemedi.Bu ortamda yetişen Osmanlı aydınları Genç Osmanlılar (Jön Türkler) eğer Osmanlı Devletinde Meşrutiyet rejimi ilan edilirse halkın yönetime katılacağını,azınlıklarında yönetime katılarak kendi sorunlarını dile getirdikleri gibi çözümlerini de üreteceklerini, dolayısıyla Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devletine müdahale etmeyeceklerini düşünüyorlardı. Ziya Paşa, Namık Kemal, Prens Sabahattin gibi düşünürlere Osmanlı Devletinde bazı devlet adamları da katılıyorlardı.(Mithat Paşa) 1876 'da I.Meşrutiyet (Kanun-i Esasi - Ilk Anayasa) ilan edildi.

Önemi :

* Osmanlı Devletinde ilk kez rejim değişikliği olmuştur.
* Osmanlı Devletinde ilk kez Anayasal düzen kurulmuştur.
* Osmanlı halkı ilk kez yönetime katılma, seçme ve seçilme haklarına sahip olmuştur.(Erkekler)
* Tüm azınlıklara parlamento'ya katılma hakkı tanındığı için dünya'nın en geniş demokrasi deneyimlerinden birisidir.
* Parlamento Ayan Meclisi ve Millet Meclisi olarak iki meclisten oluşmuştur.
* Padişaha Parlamentoyu kapatma ve fesih etme yetkisi verilmiştir.

1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşını (93 Harbi) bahane eden II.Abdülhamit Meclis-i Mebus an'ı kapatarak, Anayasa'yı yürürlükten kaldırdı. Ülkede Istibdat (Baskı) uygulayarak yönetmeye başladı. Aydınlar bu durum üzerine Meşrutiyet'in yeniden yürürlüğe girmesi amacıyla gizlice mücadele etmeye başladılar. Bu mücadelede merkezi Makedonya'da Selanik bulunan " Ittihat ve Terakki Partisi " en etkili olan kuruluştur. Bu dönemde M.Kemal'de Suriye'de " Vatan ve Hürriyet " adlı bir cemiyet kurduysa da bu cemiyetin Suriye'de etkili olamaması nedeniyle bu cemiyet Ittihat ve Terakki Cemiyetiyle birleşmiştir.

1908 yılında Ingiltere ve Rusya'nın Reval'de görüşmeleri , bu görüşmelerde Ingiltere'nin Rusya'yı Osmanlı Devletine karşı izlediği politika da serbest bırakması üzerine mücadele hızlanmış Makedonya'da Resneli Niyazi adlı subayın isyan etmesiyle II.Abdülhamit Meşrutiyeti II.defa ilan etmek zorunda kalmıştır. (24 Temmuz 1908).

II.Meşrutiyet'le birlikte Ittihat ve Terakki Partisinin karşısına " Ahrar " partisi kurulmuştu. Parti Meşrutiyet rejimine karşı tavır izlemekteydi. Sonuçta Istanbul'da 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) dediğimiz ayaklanma çıktı.

Önemi :

* Osmanlı Devletinde rejime karşı çıkan ilk ayaklanmadır.
* Bu ayaklanmayı merkezi Selanikte bulunan "Hareket ordusu" bastırdı.
* Ordunun komutanı Mahut Şevket Paşa, Kolağası (Kurmay başkanı) M.Kemaldi.

SONUÇLARI :

* Hareket ordusu isyanı bastırdı, Istanbul'da düzen yeniden sağlandı.
* II.Abdülhamit ayaklanmayı bastırmadığı, hatta ayaklanmada rolü olduğu gerekçesiyle tahttan indirilerek yerine V.Mehmet Reşad tahta geçirildi.
* Anayasa'da bazı demokratik değişiklikler yapılarak, Padişahın yetkileri sınırlandırıldı.
* Karışıklıklar tam olarak önlenemedi.
* Osmanlı Devletinin iç karışıklıklarından yararlanan Avusturya Bosna-Hersek'i kendi sınırları içine aldı. Bulgar Beyliği 1908 de bağımsızlığını ilan etti. Girit'te ayaklanma çıktı.

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

Nedenleri :

* Italya'nın sömürge arayışı.
* Trablusgarp'ın savunmasının zayıf olması.
* Italya'ya yakın oluşu.

M.Kemal Derne ve Tobruk'ta başarılı. Destek yetersizliği ve Balkan Savaşlarının çıkması. Italya Rodos ve Oniki adayı işgal etti.

Sonuç :
Uşi Antlaşması :
Trablusgarp ve Bingazi Italya' ya verildi.
Oniki ada Balkan Savaşları sonuna kadar (Güvenlik gerekçesiyle) Italya'da kalacaktı.Ancak Italya adaları geri vermedi. II.Dünya savaşında yenilmesiyle de Adalar Yunanistan'a geçti.

Önemi: Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetti.

BALKAN SAVAŞLARI
Sebep: Rusya'nın Panislavist politikası ve sıcak denizlere inme düşüncesi doğrultusunda Balkan Devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması.

AÇIKLAMA: Ingiltere, Osmanlı-Almanya yakınlaşmasından rahatsızlık duyuyordu. Çünkü Almanya hem Avrupa'nın güçlü bir devleti hem de Ingiltere'nin sömürgelerine göz diken bir tavırda idi. Ingiltere Almanya tehlikesine karşı daha zayıf durumda olan Rusya'yı kullanmaya karar verdi.
1908 yılında Estonya'nın başkenti Reval'de yapılan görüşmelerden sonra Ingiltere Rusya'yı Balkan ve Osmanlı politikasında serbest bıraktı. Yani Rusya boğazları ele geçirebilecek, Ingiltere buna ses çıkarmayacaktı. Fırsatı değerlendiren Ruslar Balkan Devletlerini Osmanlı Devletine karşı kışkırttılar.

I. BALKAN SAVAŞI

Savaşın başlaması: Rusların kışkırtmasıyla Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine savaş açtılar.

Osmanlı Ordusunun bir bölümü savaştan önce terhis edilmişti. Bu duruma bir de subaylar arasındaki siyasi çekişmeler eklenince Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi.

Makedonya, Batı Trakya, Edirne ve Kırklareli işgal edildi. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

Balkanlarda Osmanlıdan ayrılarak bağımsız olan son devlet ARNAVUTLUK'tur.

Sonuç: Balkanların yeni haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplandı.(1912) Londra Konferansında Osmanlı devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklarını kaybetti. (Makedonya, Batı Trakya, Edirne, Kırklareli). Ayrıca Bozcada ve Gökçeada dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a geçti.

II. BALKAN SAVAŞI:

Nedeni: I.Balkan savaşında en çok toprağı Bulgaristan almıştı. Bu durumdan memnun olmayan Yunanistan, Sırbıstan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a savaş açtılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti'de savaşa girerek Edirne ve Kırklareli'yi Bulgarlardan geri aldı.

NOT: I.Balkan Savaşı Osmanlı Devletine karşı, II. Balkan Savaşı ise Bulgaristan'a karşı yapılmıştır.

SONUÇ: Osmanlı Devleti Bulgaristan ile ISTANBUL, Yunanistan ile ATINA Anlaşmalarını imzaladı.(1913)

NOT: Istanbul ve Atina Antlaşmalarında Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Türklere “Azınlık”statüsü verildi.

NOT: Balkan Savaşlarından sonra Talat, Cemal ve Enver Paşaların devlet idaresindeki etkinliği arttı.(Üç Paşa Devri)

Balkan Savaşları Sonucu Yapılan Antlaşmalar:
Londra Antlaşması (1913) (Osmanlı Devleti-Balkanlı Devletler)

Istanbul Antlaşması (1913) (Osmanlı Devleti-Bulgaristan)

Atina Antlaşması ( 1913) ( Osmanlı Devleti-Yunanistan)

Bükreş Antlaşması ( 1913 ) ( Balkanlı devletler kendi arasında)


Balkan Savaşlarıyla Osmanlı Devletinin Kaybettiği yerler:

* Ege Adaları
* Batı Trakya
* Tüm Makedonya
* Arnavutluk


I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)
1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı o tarihe kadar insanlığın görmediği en büyük, en felaketli, en kanlı savaş olmuştur.

Birinci Dünya Savaşının Nedenleri:
Sanayi Inkılabı (Devrimi) ile Avrupa'da hızla sanayileşme başladı. Bu durum sanayileşen ülkeler için üretecekleri mallar için hammadde ve ürettikleri malları satabilmeleri için pazar ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. Yani Sanayi Devrimi ile birlikte Dünya'da hızlı bir Sömürgeleşme mücadelesi başlamıştı. XX.yüzyıl başlarında Avrupa'da en fazla sömürgeye Ingiltere sahipti. Özellikle deniz üstü egemenliğiyle Ingiltere çok sayıda sömürgeye sahip olmuştu. Bu nedenle Ingiltere için "Üzerinde Güneş batmayan Imparatorluk " denilmiştir. Fransa'da çok sayıda sömürgeye sahip ülkelerden birisiydi. Rus Çarlığı ise Polonya ve Baltık denizi kıyılarından Mançu Denizi'ne kadar uzanan ülkelere sahip olmuş ancak sıcak denizlere inmek ,özellikle Akdeniz'e inebilmek için ;Boğazlara ve Basra Körfezine sahip olma peşinde politika izlemekteydi. Bu nedenle özellikle Balkanlar'da kendisi gibi Slav Irkı'ndan olanları destekliyor Sırbistan'ın sınırlarını genişletmesi ve Balkanlarda Avusturya-Macaristan Imparatorluğunun etkisini azaltmak ve Osmanlı imparatorluğunu parçalayarak boğazlara sahip olmak istiyordu. Almanya siyasal birliğini geç kurduğundan dolayı (1870) sömürgeleşme mücadelesine geç başlamıştı. Gelişen sanayisi için hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama politikası izlemeye başlamıştı. Italya'da siyasal birliğini geç kurduğundan dolayı (1871) sömürge mücadelesine geç başlamıştır. Bu durum özellikle geniş sömürge ağına sahip Ingiltere ve Fransa'yı Ekonomik ve Siyasal açıdan rahatsız etmiştir.

Balkanlarda ise Rusya'nın Sırbistan'ı desteklemesiyle toprak bütünlüğü tehlikeye düşen Avusturya-Macaristan Imparatorluğu Almanya ile ilişkileri geliştirmeye başlamıştır. Fransa savaşta kaptırmış olduğu Alsas-Loraine (Kömür yataklarına sahipti) bölgesini Almanya'dan geri alabilmek için fırsat kollamaktaydı. Böylece Avrupa'da Ingiltere ve Fransa'ya karşı Almanya-Italya işbirliği, Balkanlar'da ise Sırbistan'ı destekleyen Rusya'ya karşı, Almanya - Avusturya-Macaristan Imparatorluğu işbirliği oluştu.

Almanya, Italya ve Avusturya -Macaristan Imparatorluğundan oluşan bu guruba Üçlü Ittifak (Bağlaşma) devletleri denilir. Bu guruba karşı da Ingiltere-Rusya ve Fransa bir dayanışma gurubu oluşturdular. Bu guruba da Üçlü Itilaf (Anlaşma) devletleri denilir.

Bağlaşma gurubunda bulunan Italya, Anlaşma devletlerinin kendisine gizli anlaşmalarla Anadolu'dan toprak vaat etmesiyle Anlaşma devletleri gurubuna geçmiştir. Bağlaşma bloğuna Osmanlı Devleti ve Çanakkale savaşları sonrası Bulgaristan katılmıştır. Anlaşma bloğuna ise Japonya, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Romanya gibi devletler katıldılar.

Savaşın Nedenleri
Devletlerarası Ekonomik ve Siyasi mücadele. (Özellikle Almanya ve Ingiltere arasında)(Savaşın Temel sebebi)

Fransa'nın Alsas-Loraine bölgesini Almanya'dan geri almak istemesi

Rusya'nın Balkanlarda izlediği Panislavizm politikası; Sırbistan'ı desteklemesi sonucu bu devletin sınırlarını genişletme isteği; Bu durumun ise Avusturya-Macaristan Imparatorluğunun toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürmesi.

Avusturya-Macaristan Imparatorluğu Veliahtının Saray-Bosna'da bir Sırplı tarafından öldürülmesi. (Görünür neden: Savaşın başlama nedeni).

Osmanlı Imparatorluğunun Savaşa giriş Nedeni:

* Kaybettiği toprakları geri alma isteği.
* Enver Paşanın Alman hayranlığı ve savaşı kesinlikle Almanya'nın kazanacağını düşünmesi.


Almanya'nın Osmanlıları kendi yanında savaşa katma isteğinin sebepleri:

* Osmanlı Ülkesinin Coğrafi konumundan (Jeopolitik ve Stratejik) yararlanmak.
* Boğazlarda hakimiyet kurarak Rusya ve Ingiltere'ye karşı avantaj yakalamak.
* Yakındoğu ve Önasya Petrol bölgelerine sahip olmak.
* Osmanlı Padişahının Halife sıfatından yararlanmak. (Özellikle Ingiltere'nin Müslüman sömürgelerinde etkili olabilmek)
* Rus gücünü Osmanlı gücüyle dengelemek.


Osmanlı Imparatorluğu'nun Savaşa Girişi ile:

* Savaş geniş bir alana yayılarak yeni savaş cepheleri açılmıştır.
* Almanya'nın yükü ve üzerindeki baskı hafiflemiştir.

Savaş Cepheleri:

Çanakkale Cephesi:
Nedenleri:


* Ingiltere ve Fransa'nın müttefikleri olan Rusya'ya yardım ulaştırmak istemeleri.
* Istanbul ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak istemeleri.
* Balkanlı Devletleri kendi taraflarında savaşa katmak istemeleri.
* Balkanlar üzerinden Almanya'ya yeni bir savaş cephesi açmak istemeleri.

Sonuçları:

* Savaş uzadı. (2 yıl)
* Uzayan savaş Ingiliz ve Fransız ekonomilerine zarar verdi.
* Ingiltere sömürgelerinde prestij kaybına uğradı.
* Rusya yardım alamadığından dolayı Ekonomik ve Sosyal bunalıma girdi. Bunun sonucunda Çarlık Rusya'sı yıkılarak Bolşevikler Iktidara geldiler.(1917). (Rejim değişikliği)
* Rusya I.Dünya savaşından çekildi.
* M.Kemal 'in başarılı olması, kendisine güvenilmesine ve Milli Mücadele önderi kabul edilmesine temel oluşturdu.
* Bulgaristan Ittifak bloğu yanında savaşa katıldı.

Kanal Cephesi (Süveyş Kanalı - Mısır): Ingiltere'nin orta ve Uzakdoğu bağlantılarını kesmek amacıyla Almanya'nın isteğiyle açıldı.

Kafkas (Doğu) Cephesi: Bakü Petrol bölgesini ele geçirmek ve Orta asya Türk topluluklarına ulaşmak amacıyla açıldı. Özellikle hava şartları yüzünden Sarıkamış Harekatı başarısız oldu.

Suriye Filistin Arabistan Cepheleri:
Ingilizler ve Araplarla savaşıldı.
* Arapların Halifeyi dinlemedikleri görülerek Ümmetçilik anlayışının geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir. (Milliyetçilik etkili olmuştur)

Romanya, Galiçya, Makedonya Cepheleri: Müttefik Bulgar ve Avusturya için savaşılmıştır.

* Irak, Kanal, Kafkas, Çanakkale, Filistin Cepheleri ana cephelerdir.
* Hicaz, Iran, Makedonya, Galiçya, Romanya,Yemen cepheleri ikinci cephelerdir.

SAVAŞI SONA ERDIREN ANTLAŞMALAR:
Versay Ant. (28 Haz.1919) Itilaf Dev.-Almanya
Ağır koşullardan dolayı II.Dünya savaşına ortam hazırlamıştır.

Sen Jermen Ant. (10 Eylül 1919) It.Dev.-Avusturya
Avust.-Mac. Imp.parçalandı.
Avusturya, Macaristan, Yugoslavya kuruldu.

Nöyyi Ant. (27 Kasım 1919) It.Dev.-Bulgaristan.
Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya'ya toprak verdi.

Trianon Ant. (4 Haz.1920) It.Dev.-Macaristan.

Sevr Antlaşması (10 Ağus.1920) It.Dev.-Osmanlı Dev.
Uygulanamayan tek antlaşma.


I.Dünya Savaşı sonunda;

* Osmanlı Imparatorluğu, Avusturya-Macaristan Imparatorluğu, Çarlık Rusya'sı ve Alman Imparatorlukları yıkıldılar.
* Çok Uluslu Devletler parçalandı.
* Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya Devletleri kuruldu.
* Rusya (Komünizm), Almanya (Nazizm), Italya (Faşizm), Türkiy (Cumhuriyet) rejim değişikliklerine uğradılar.

BIRINCI DÜNYA SAVAŞI SONUNDA OSMANLI IMPARATORLUÄžUNUN DURUMU

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE UYGULAMASI (30 EKIM 1918)


Imzalanmasının Nedenleri:

* Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi. (Trakya ve Istanbul'un güvenliğini tehlikeye düşürmüştü.)
* Almanya ve Avusturya-Macaristan Imparatorluğunun ateşkes önerisinde bulunması (4 Ekim 1918)
* Anlaşma devletlerinin kuvvet ve Malzeme üstünlüğü.
* Peş peşe savaşlara giren Anadolu'nun savaş gücünün tükenmesi.
* Wilson prensiplerinin "çoğunluğu Türk olan yerlerin Osmanlı egemenliğine bırakılacağı" hükmüne umutlanılması.
* Tamamen yok olmaktansa, antlaşma yapılmasının uygun görülmesi.

Not: Savaşı yenilgiyle kapatan Bulgaristan'da Kral ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Avusturya ve Almanya'da Cumhuriyet ilan edilerek rejim değişikliği oldu. Osmanlı Imparatorluğunda milli mücadele sonucu rejim değişikliği olmuştur.

I.Dünya savaşı, yenik bitiren Ittifak devletlerinin rejimlerini etkilemiştir.

Antlaşma Ahmet Izzet Paşa kabinesinin Bahriye Nazırı Rauf Orbay başkanlığında bir heyet ile Anlaşma devletleri adına Ingiliz amirali Calthorp arasında Limni adasının Mondros Limanında Agamemnon adlı bir zırhlıda imzalandı.

A-Siyasal Hükümler:
Boğazlar derhal açılacak ve Istihkamları Itilaf devletleri tarafından işgal edilecekti.

(Ünlü 7.Madde) Bu madde ile itilaf devletleri 30 Ekim 1918 den sonraki işgallerinin hukuksal dayanağını oluşturmuşlardır*.Osmanlı Devletinin tüm egemenlik haklarını sınırlayıcı niteliktedir.* Anadolu'nun tamamen işgal edilebileceği anlamı taşımaktadır.

Doğu Anadolu'da altı vilayette karışıklık çıkarsa ( Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Bitlis, Elazığ ) işgal edebileceklerdi.* Bu maddeyle bu bölgede Ermeni Devleti kurma hazırlığı söz konusudur.aygunhoca.com

Tüm haberleşme ve Ulaşım gereçleri Anlaşma devletlerinin dolaysız denetimi altına alınacaktı.(Geniş kapsamlı bir işgal girişimi) * Bu hükümler Osmanlı Devletinin Siyasal bağımsızlığını yok etmeye yöneliktir.

B- Askeri Hükümler:
Güvenliğin sağlanması için gerekli olan askerden fazlası hemen terhis edilecek (Ordu dağıtılacak)
Silah ve Cephane teslim edilecek
Tersane ve Donanmaya el konulacak
Anadolu dışındaki çarpışmış olan birlikler derhal teslim olacaklar
Savaşta alınan esirler geri verilecek, Türklerden esir düşenler geri verilmeyecek.
Boğaz Istihkamları Itilaf devletlerine verilecek (Işgal edilecek)

* Askeri hükümler savunma gücünü ortadan kaldırmayı dolayısıyla işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

C-Ekonomik Hükümler:
Demiryolları ve Limanlar Itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak
Bütün yeraltı kaynakları Itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak.

* Mondros ateşkes antlaşması hükümlerinin Osmanlı Devletini Siyasi, Askeri ve Ekonomik açıdan fiilen bitirdiğini söyleyebiliriz

UYGULAMASI
Madde hükümleri uygulanmaya başladı.

Anlaşma Devletleri donanması 13 Kasım 1918 de Istanbul Limanına demirledi.(Her an işgale hazır)

Çanakkale ve Istanbul boğazları işgal edildi.

Ingilizler Musul, Urfa, Antep, Maraş'ı işgal ettiler (Sonra Musul hariç Fransa'ya verildi)

Samsun, Merzifon Ingilizlerin denetimine verildi.

Fransızlar Adana ve yöresini (Çukurova Bölgesi)

Italyanlar Antalya ve Konya çevrelerini işgal ettiler. (Işgaller 7.maddeye dayanmaktadır.)

* Işgal bölgeleri gizli antlaşmalarla önceden belirlenmişti.

Osmanlı hükümeti ateşkes hükümlerini yerine getirdi.

Ittihat ve Terakki düşmanlığı başladı.

Ahmet Izzet Paşa Kabinesi yerine Tevfik paşa kabinesi yerine Damat Ferit Kabinesi (10 Mart 1919) getirildi.

Osmanlı Parlamentosu padişah tarafından dağıtıldı.

OSMANLI IMPARATORLUÄžUNUN GIZLI PAYLAŞILMA TASARILARI
Seykıs-Pico Ant.(1916) ( Ingiltere-Fransa-Rusya ): Antlaşmayla Ingiltere'ye, Ürdün ve Irak'ın koruyuculuğu; Fransa'ya, Mersin'den Mardin'e-Sivas'a uzanan Çukurova bölgesi, Iskenderun-Hatay'dan başlayan güneye bölge, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin koruyuculuğu; Rusya'ya,
Doğu Anadolu ve Boğazlar.
Not: Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Boğazlarda ortak bir yönetim, Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurma düşüncesi ortaya çıkmıştır.

Mac-Mahon Ant. (1916) (Ingiliz valisi(Mac-Mahon)-Hicaz Emiri (Hüseyin)) : Araplar Osmanlı devletine karşı ayaklanırsa Araplara bağımsızlık verilecektir.

Saint Jean De Maurıenne Ant.(1917) (Ing.-Fr.-Italya) : Italya'yı kendi yanlarına çekmek için Italya'ya Ege-Iç Ege bölgeleri ile Kuzeyde Konya'ya doğuda Mersin'e kadar uzanan Akdeniz kesimi vaadi.

WILSON ILKELERI (1918)
A.B.D.başkanı Wilson'un savaş sonunda yayınladığı 14 maddelik Ilkeler.

* Savaş sonunda yenenler yenilenlerden toprak almayacaklar (Manda ve Himaye uygulamalarına yol açtı.)
* Devletler kendi aralarında gizli antlaşmalar yapmayacaklar
* Devletlerarası sorunları çözmek için Uluslararası bir teşkilat kurulacak (Cemiyet-i Akvam) * Birleşmiş Milletlerin temeli atıldı.
* Devletler kendi güvenlikleri kadar silah üretecekler . * Ilk silahsızlanma önerisi.
* Osmanlı azınlıkları kendi geleceklerini kendileri belirlemeli, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde egemenlik hakkı Osmanlılara bırakılmalı.
* Boğazlar bütün dünya ticaretine açık olmalı. aygunhoca.com

PARIS BARIŞ KONFERANSI (18 Ocak 1919)
Galiplerin savaş sonucu görüşecekleri konular için toplanması.
Osmanlı Imparatorluğunun paylaşılma görüşmeleri.

Sonuçları:

* Imzalanacak antlaşmaların esasları belirlenmiştir.(Versay, Sen-Jermen, Nöyyi)
* Izmir ve çevresi Italya'dan alınıp Yunanistan'a verilmiştir. (Bunun temel sebebi Ingiltere'nin Ege bölgesinde Italya gibi güçlü bir devletin bulunmasını istememesidir. Gerekçe olarak Izmir ve çevresinde Rum Nüfusun çoğunluğu (Sahte Belgeler) gösterilerek Wilson Ilkelerine dayandırılmıştır.) * Ege bölgesinin Italya'dan alınıp Yunanistan'a verilmesi, Itilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlamasına, Italya'nın Anadolu konusunda yandaşı devletlerden kopmaya başlamasına yol açacaktır.

IZMIR'IN IŞGALI (15 MAYIS 1919)
Türklerin batı Anadolu'da Hristiyanları katletmek üzere oldukları propagandasıyla 7.maddeye dayanılarak Izmir Işgal edildi. Osmanlı Hükümeti işgale kayıtsız kaldı.

* Tehlike'nin büyüklüğü anlaşılarak Milli Bilincin uyanmasını sağladı.
* Işgallere karşı Silahlı çetelerin kurulmaya başlanması Ilk kez Kuva-i Milliye yi ortaya çıkarmıştır.
* Işgal sonrasında Amerikalı Amiral Bristol Raporu hazırlandı. Not: Milli mücadeleyi haklı bulan ilk Uluslararası belgedir.

A- ZARARLI CEMIYETLER:
a- Azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler.
b- Türkler tarafından kurulan

a- Azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler:
Mavri Mira: Eski Bizans Imp.sınırlarına ulaşabilmek için (Megalo Idea) çalışıyordu. Rumlar tarafından kurulmuştur.

Rum Kızılhaç ve Göçmenler Derneği
Yunan Komitesi ve Trakya komitesi
Etnik-i Eterya: Bir taraftan Mavri Mira ile işbirliği yaparken diğer taraftan Samsun -Trabzon ve yöresinde kurulmak istenen Rum Pontus Devleti için Rum Pontus Cemiyetini desteklemiştir. Rumlar (Yunanlılar) kurmuştur.

Hınçak ve Taşnak Cemiyeti: Bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için çalışmıştır.

Alyans Israilit: Yahudiler tarafından kurulmuştur.

b- Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler:
Sulh ve Selamet i Osmaniye Fırkası: Ülkenin kurtuluşu için padişah ve halifenin buyruklarına uymak gerektiği görüşünü savunmuştur.

Teali i Islam Cemiyeti: Ülkenin kurtuluşunun Halife'de olduğu görüşü.

Kürt Teali Cemiyeti: Bağımsız bir Kürt Devleti kurmak amacıyla çalışmıştır.

Ingiliz Muhipleri Cemiyeti: Ülkenin kurtuluşunun Ingiltere Himayesine girmekle mümkün olduğu düşüncesini savunmuştur. (Ingiliz Mandacılığı)

Hürriyet ve Itilaf Partisi: Zararlı cemiyetlerle işbirliği yaptı.

Wilson Prensipleri Cemiyeti: Osmanlı aydınları tarafından Amerikan Mandacılığını kabul etmek amacıyla kurulmuştur.
* Cemiyetlerin birleştiği tek nokta Milli Mücadeleyi boğmaktır.

B- MILLI (YARARLI CEMIYETLER)
Trakya Paşaeli Cemiyeti: Trakya'nın Yunanlılara geçmesini engellemek amacıyla kurulmuştur.

Izmir Müdafa-i Hukuk u Osmaniye Cemiyeti: Izmir ' in Yunanlılara verilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. (Reddi Ilhak Cemiyeti)

Trabzon Muhafazai Hukuk u Milliye Cemiyeti: Trabzon ve çevresinde kurulmak istenen Rum Pontus Devletine karşı kurulmuştur.

Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve yöresinin işgal edilmesine karşı olarak kurulmuştur.

Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk u Milliye Cemiyeti: Doğu Anadolu'nun işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur.

Milli Kongre: "Kuva-i Milliye " deyimini kullanan ilk siyasi kuruluştur.

Özellikleri:

* Milli Cemiyetlerin kurulmasının temelinde Türklerin bağımsız kalmak amacı yatmaktadır.
* Milli cemiyetler bölgesel nitelik taşırlar.
* Işgallere engel olmak amacıyla önce propaganda amacı taşımışlar, daha sonra da Silahlı Mücadele izlemişlerdir.

 

Ayrıca Bakınız