Anadolu ve Mezopotomya Uygarlıkları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

HITITLER:

* M.I 2000 yıllarında Anadolu'ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.

* Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır.

* Hititliler Suriye'yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet

arasında Kadeş Antlaşması imzalandı.

* Kadeş Antlaşması (M.I 1280) Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır.

* Hitit Devleti M.I 1200 yılında Anadolu'ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.

FRIGYALILAR:

* M.I 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara ,Eskişehir ,Afyon dolaylarında devlet kurdular.

* Devletin başkenti Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion şehridir.

* Frigyalılar krallarına Midas ünvanı verirlerdi.

* Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır.

* Frigyalılar M.I 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadolu'ya gelen Lidyalılar tarafından yıkılmıştır.

LIDYALILAR:

* Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.

* Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır.

* Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli yakınlarındadır.)

* Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efes'ten başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yaptırmıştır.

* Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk kez parayı icad ettiler.

* Lidyalılar M.I 547 yılında Anadolu'yu işgal eden Persler tarafından yıkıldılar.

URARTULAR:

* M.I 900 yılında Doğu Anadolu'da kuruldu.

* Başkenti Tuşpa ( Van) şehridir.

* Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.

* Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır. Van ovasını sulamak için yaptıkları su kanalları günümüzde bile kullanılmaktadır.

* Urartu Devleti M.I 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.

IYONYALILAR:

* M.I 1200 yıllarında Yunanistan'dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu.

* Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

* En önemli Iyon şehirleri Izmir, Efes, Milet, Foça'dır.

* Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur.

* Iyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla Lidyalıların,Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.

ILK ÇAÄž'DA ANADOLU'DA KURULAN DEVLETLERDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

DEVLET YÖNETIMI:

* Ilk Çağ'da Anadolu'da kurulan bütün devletler krallıkla yönetiliyordu.

* Hititler'de kraliçelerde geniş yetkilere sahipti.

* Hititler'de Tavananna ünvanı verilen ana kraliçe, kral olmadığı zaman devleti kral adına yönetirdi.

* Hititler'de Pankuş adı verilen meclis vardı.Bu mecliste önemli devlet meseleleri görüşülürdü.Bu meclis gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılardı.Hatta mahkum bile edebilirdi.

* Iyonlarda şehir devletleri yönetimi önce krallar sonra soylular, daha sonra demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.

DIN VE INANIŞ:

* Ilk Çağ'da Anadolu'da kurulan devletlerin hepside çok tanrılı dine inanıyorlardı.(Politeizm)

* Hititler'de tanrı sayısı çok fazla olduğundan Hititlerin ülkesine “Bin Tanrı Ili” denirdi.

* Inanışlarına göre tanrılar aynen insanlara benzer ve insanlar gibi yaşardı.

* Frigyalılar tarımla uğraştıklarından bu durum dinlerine de yansımıştır.Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı olan Kibela'dır.

* Lidyalılar Iyonlardan etkilenerek onların tanrılarına tapmışlardır.

* Lidyalılar, Artemis, Zeus, Apollo gibi pek çok Yunan tanrısını Iyonlardan alarak kendi tanrıları haline getirmişlerdir.

* Ilk Çağ uygarlıklarından bazıları öldükten sonra dirilmeye inanırlardı.Bundan dolayı mezarlarını kayaları oyarak oda şeklinde yaparlar ve içlerine çeşitli eşyalar koyarlardı.

* Tanrılara kurban keserler ve tanrılarına yiyecek ve içecek sunarlardı.

SOSYAL VE EKONOMIK HAYAT:

* Anadolu'da kurulan Ilk Çağ medeniyetlerinde insanlar eşit hak ve özgürlüklere sahip değillerdi.

* Ülke sosyal sınıflara ayrılmış durumdaydı. Hititler'de Kral ve ailesi, soylular, rahipler, askerler ve köleler olmak üzere sınıflar vardı.Bu sınıfların ayrı ayrı hakları vardı. Kölelerin ise hemen hemen hiçbir hakkı yoktu.

* Hititler'de sınıflar arası ilişkiler kanunlarla belirlenmişti. Mal sahibi olma, miras, evlenme, boşanma kanunlarla belirtilmişti.

* Frigyalılar tarıma önem verdikleri için sert kanunlar koymuşlardır.Sabanını kıran öküzünü öldürene ölüm cezası vermişlerdir.

* Lidyalılar kara ticaretine önem vermişler ve Kral Giges Ege kıyılarından başlayan ve Mezopotamya'ya kadar uzanan “Kral Yolu'nu” yapmışlardır.Böylece ticaret canlanmıştır.

* Lidyalılar parayı tarihte ilk defa icat ettiler.

* Iyonyalılar deniz ticaretinde ileri gittiler ve Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurdular.

YAZI, DIL, EDEBIYAT BILIM VE SANAT:

* Hititler ve Urartular çivi yazısı ve resim yazısı ( hiyeroglif) kullanmışlardır.

* Lidyalılar,Iyonyalılar ve Frigyalılar ise Fenikeliler'den aldıkları alfabeyi kullandılar.

* Hititler Mezopotamya medeniyetlerinin destanlarını tercüme edip kullanmışlardır.

* Hititler tarih yazıcılığına önem vermişler ve Anal adı verilen yıllıklar yazmışlar ve bir yıl içinde meydana gelen olaylar tarafsız olarak yazılıp tanrılara sunulmuştur.

* Anadolu'da bilim ve sanatın gelişmesinde Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının etkisi görülür.

* Iyonya'da bilim ve sanat çok gelişmiştir.Bunun sebebi deniz ticaretiyle uğraşmaları uygarlıkların kesiştiği yerde olması bilimin zengin kişilerce desteklenmesi Ön Asya'dan gelen yolların bitiş yerinde olması bilimin gelişmesini sağlamıştır.

* Tales,Diyojen, Pisagor,Heredot,Homeros gibi bilim adamları Iyonya'da yaşamışlardır.

ÇEVRE UYGARLIKLAR VE ANADOLU'YA ETKILERI

* Ilk Çağ'da Anadolu'yu en fazla etkileyen uygarlık merkezi Mezopotamya olmuştur.

* Mezopotamya iki nehir arası demek olup Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye denir.

* Ilk Çağ'da Mezopotamya'da kurulan devletler; Sümerler, Babilliler, Asurlular ve Akadlardır.

SÜMERLER:

* Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.I 3500'de Orta Asya'dan gelerek Mezopotamya'da devlet kurmuşlardır.

* Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.

* Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.I 3200

* Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.

* Ilk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.

* Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.

* Sümerler Mezopotamya'da kurulan Akadlar tarafından son verilmiştir.

BABILLER:

* Aşağı Mezopotamya'da kurulmuştur.

* Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır. Kral Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır. ( Hammurabi Kanunları diye bilinir)

* Babil, dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil'in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.

* Babilliler M.I 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.

ASURLULAR:

* Yukarı Mezopotamya'da kurulmuştur. Ninova şehri başkenttir.

* Asurlular ticaretle uğraşmışlardır. Anadolu, Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.

* Asurlular ticaret amacıyla Anadolu'ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.

* Asurlular M.I 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.

AKADLAR:

* M.I 2300 lü yıllarda Arabistan'dan gelerek Mezopotamya'da devlet kurdular.

* Akadlar; Elam, Asur, Doğu Anadolu ve Akdeniz'i fethederek imparatorluk kurdular.

* M.I 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.

ANADOLU'YU ETKILEYEN DIÄžER UYGARLIKLAR

* Iran'da hüküm süren Persler M.I 6.yüzyılda Anadolu'ya gelerek 200 yıl hüküm sürdüler.

* M.I 7.yüzyılda kurulan Makedonya Devleti'nin kralı olan Büyük Iskender Asya seferine çıkarak Anadolu Mısır, Suriye, Iran ve Hindistan'ı ele geçirmiş ve sefer dönüşü ölünce ülke küçük krallıklara bölünmüştür.Bunlardan biriside Batı Anadolu'daki Bergama krallığıdır.Bergama krallığı zamanında bilim ve kültür önem kazanmıştır. Parşömen (Bergamon) kağıdı icat edilmiş ve bilgiler kalıcı hale getirilmiştir.

* M.I 753'te Italya'da kurulan Roma Imparatorluğu M.I 60 ‘lı yıllarda sınırlarını hızla genişletmiş ve Anadolu,Mısır,Suriye ve Kuzey Afrika'yı ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Anadolu'da Roma dönemine ait mimari eserler vardır.Bunlar; Istanbul'da Bozdoğan kemeri ve Çemberlitaş, Ankara'da ise Ogüst Mabedi (Tapınağı) ve Roma Hamamıdır.

* Roma Imparatorluğu M.S 395 yılında Batı Roma ve Doğu Roma ( Bizans Imparatorluğu) olmak üzere ikiye ayrıldı.Doğu Roma'dan (Bizans'tan ) günümüze pek çok mimari eser kalmıştır bunların en önemlisi Istanbul'daki Ayasofya , Yerebatan Sarnıcıdır.

* Doğu Akdeniz kıyılarında denizcilikle uğraşan Fenikeliler buldukları 22 harflik alfabeleriyle Anadolu'yu ve Dünyayı etkileyerek katkıda bulunmuşlardır.

* Mısır uygarlığı ise kullandıkları resim yazısı(Hiyeroglif), güneş yılı esaslı takvim ile tıp, matematik, astronomi alanlarında dünya medeniyetine katkıda bulunmuşlardır.

turkcebilgi.com

Ayrıca Bakınız

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Babil Krallığı Hitit Devlet Haritalarıi mö 2000

ilk Yerleşim Yerleri Haritaları

Hititler Frigyalılar Lidyalılar Urartular Iyonlar Haritası

Mezopotomya Uygarlıklari Haritasi

Asur Imparatorluğu Haritası

Babil Krallığı Hitit Devleti Haritası Mö 2000

ilkçağda Önasya haritası(mö3-1. bin)

Sümer Asur Akad Elam Babil Haritası

Eski Mısır Haritası

Uzaydan Bile Görünen Tek Türk

Sümer Yazısı

Piramitler Mısır Piramitleri

Kpss Tarih

Tarih Konular

Hititler Haritası

Frigler Haritası