Osmanlı Resmi Kıyafet Örnekleri Resimleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Resimlerle Şanlı Tarihimiz

Osmanlı Resmi Kıyafet Örnekleri

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

Resmi Büyütmek için Üzerine TIKLAYINIZ

 

Akçakoca Bey
Ilk Kumandanlardan
Sultan Osman
Osmanlı Devleti Kurucusu
Konur Alp

Ilk Kumandanlardan

Alay Başçavuşu
Sadaret Alayında Inzibata Memur
Çavuşbaşı
Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)
Beylikçi
Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri
Amedi
Dış Işleri Özel Kalemi Amiri
Büyük Tezkereci
Bakanlık Özel Kalemi Amiri
Babıali Tercümanı
Sadrazamla Elçiler Arasında Tercümanlık Eden

Avrupalı Sefir
Avrupalı bir Elçi Tipi

Reisülküttab
Dış Işleri Bakanı

Buhara Sefiri
Buharalı Elçi

Iç Ağası
Sadaret Dairesinin Iç Hizmetlerine Memur

Baş Çavuş
Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen Üçüncü Amir

Kul Kahyası
Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen Ikinci Amir

Kapıcı Başı
Saray Kapıcılarının Subayı

Orta Çavuşu
Baş Çavuşun Yardımcısı

Baş Cuhadar
Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

Dersvekili
Şeyhülislam Namına Ders Okutan

Şeyhülislam
Ulema Sınıfının Başı ve Müftü

Vekayici
Resmi Tarih Yazarı (Vakanüvis)

Başçuhadar
Sadrazamın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

Defterdar
Maliye Bakanı

Defter Emini
Devlet Arazi Kayıt Defterlerinin Muhafızı

Nişancı
Devlet Bakanı

Darbhane Emini
Darbhanenin Amiri

Baş Çuhadar
Padişahın Atının Sağ Tarafında Yürüyen Muhafız

Silahtarağa
Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

Peyk
Padişahın Seyahatlerinde Önde Giden Yaya Haberci

Solak
Padişahın Seyahatlerinde Merasim Kıtası Eri

Baş Muhzir
Sadaret Dairesi Muhafızı

Mekke Kadısı
Mekke Baş Hakimi

Rumeli Kazaskeri
Rumelideki Kadıların Amiri

Nakib-ül-eşraf
Peygamber Soyundan Olanların Başı

Istanbul Kadısı
Istanbul Baş Hakimi

Baş Teşrifatçı
Protokol Amiri

Devlet Kethüdası
Başbakan Yardımcısı ve Iç Işleri Bakanı

Teşrifatçı
Protokol Amiri

Hilâ'at Giyen Memurlar
Mükafaten Hususi Elbise Giydirilen Memurlar

Cellad
Idam Hükümlerini Infaza Memur

Celladbaşı
Celladların Amiri

Subaşı
Şehrin Inzibat Amiri

Asesbaşı
Yeniçeri Ocağı Inzibat Amiri

Böcek Başı
Gizli Polis Amiri

Cebehane Karakullukçusu
Cephane Muhafızı

Cebehane Çorbacısı
Cephane Subayı

Bostancı
Saray Muhafızı

Satır
Tören Kıtası Eri

Çırak Esnaf
Esnaf Çırağı

Usta
Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı

Kalyoncu
Yelkenli Gemi Efradından

Tulumbacı
Yeniçeri Ocağında Etfaiye Eri

Müjdeci Başı
Hac Kafilesinin Mekkeye Vardığı Haberini Getiren

Serdengeçti Ağası
Gönüllü Fedailer Amiri

Saraç Başı
Has Ahır Saraçlarının Amiri

Salı Usta
Kapıkulu Süvarilerinin Istanbulâ'daki Işlerini Takibe Memur

Cebeci Kahyası

Konaklayan Yolcular
NAKŞI, Topkapı Sarayı Kitaplığı, Albüm H2148,s,8a 17Yüzyılın Ikinci Yarısı,

17 Yüzyılın Ilk Yıllarında Osmanlı Resmiâ'nin en önemli temsilcisi olan NAKŞIâ'nin kent görünümlerini,
mimari siluetleri içeren resimlerinden başlayarak Osmanlı Resmiâ'nde, Batı resminin ayırt edici yanı
olan üç boyutluluk kendisini göstermeye başlamıştır Resimlerde mekan derinliği ve kütlelerin perspektif
görünüşleri üzerine ilk arkaik denemeler görülür

Istanbulâ'da Bir Sokak
Tuval Üzerine Yağlıboya, Fausto ZONORA,

Sultan II Abdülhamidâ'in Sarayıâ'nda Ressam-ı Hazret-i Şehriyari ünvanı ile eser üreten
ZONARO Saray ve Sultanâ'a karşı hizmetini II Abdülhamidâ'in tahttan indirilmesine kadar 11
yıl sürdürmüş, 1910 yılında Istanbulâ'dan ayrılarak Italyaâ'ya dönmüştür ZONARO Saray Başressamı
olmasının dışında bazı önemli sanatçılarımıza özel dersler vererek ve 1883â'te açılan Sanayi-i Nefiseâ'de
öğretmenlik yaparak çağdaş Türk Resmiâ'ne de önemli katkılarda bulunmuştur II Abdülhamid
ZONAROâ'ya özel bir ilgi göstermiş, Akaretlerâ'de özel bir bina tahsis etmiştir Üç katlı olan bu
yapının üst katı Padişah tarafından parasal destekle tam donanımlı bir atelye haline getirilmiş,
diğer kısımlar da sürekli bir sergi mekanı olarak sanatçının ailesiyle birlikte kullanımına da açık
olmak üzere verilmiştir Istanbulâ'da kaldığı 10 yılı aşkın süre içinde bini aşkın resim yaptığı bilinen
sanatçı daha çok toplumun sosyo-kültürel dokularını resmetmeyi tercih etmiştir

Yıldız Sarayı Bahçesi
Giritli HÜSEYIN, (detay) 65x81cm, ADR ve HM Koleksiyonu,

Bir kısım Oryantalist Ressamlar yaptıkları resimlerde
Fotoğraftan yararlanmışlardır Fotoğraf 19 Yüzyılın Ortalarından itibaren bir kısım Türk Ressamıâ'nın
da yararlandığı bir vasıta olmuştur Giritli HÜSEYIN (1873-?) ve Tevfik BEŞIKTAŞ (1871-1914)
çoğunlukla Saray Fotoğrafçılarıâ'nın çektikleri fotoğraflardan yararlanarak resim yapan
diğer foto yorumcu Sanatçılardandır

Kariye Camii
Tevfik BEŞIKTAŞ, (detay) Tuval Üzerine Yağlıboya, 76x81cm, ADR ve HM Koleksiyonu,

Tevfik BEŞIKTAŞ (1871-1914) Arkaik Perspektif denemeleri ve Mimari Kompozisyonları ile dikkati çeker

Galata Köprüsü
Mustafa Nuri PAŞA, Tuval Üzerine Yağlıboya, 90x117cm, Türkiye Iş Bankası Koleksiyonu,

Mustafa Nuri PAŞA, günün modern eğitim programlarının uygulandığı askeri okullardan mezun olan
Asker Ressamlar dönemlerindeki Reformist bilinçlenmenin kültür ve sanat alanındaki hedeflerini temsil
eden ressamlar arasında yer almaktadır

Haremde Goethe
Abdülmecid EFENDI, Tuval Üzerine Yağlıboya, 132x173cm, ADR ve HM Koleksiyonu,

Resmi anlamda asker olmamakla birlikte bu çerçevede ele alınan 32Osmanlı Padişahı Abdülazizâ'in
oğlu Abdülmecid EFENDI (1868-1944), günümüzde Oryantalist olarak değerlendirilmesine karşın,
onun sanatındaki bu yöndeki bir eğilim son derece sınırlı ayıklanmış bir Oryantalizmdir Sanatçı figüratif
resme özel bir önem vermiştir Sanayi-i Nefise Mektebiâ'nin ilk açıldığı yıllarda bir problem gibi
ortaya konan insan figürünün betimlenmesini tek ya da çok figürlü kompozisyonlarla aşmıştır
Abdülmecid EFENDI, II Abdülhamidâ'in Tahttan Indirilişi, IIMahmudâ'un Şehzadeliği,
Yavuz Selim ve Tarih Dersi/Nasihat gibi resimleriyle günün koşullarına göre sosyo-politik
tavrını ortaya koyan bir sanatçı olmuştur.

Ayrıca Bakınız

Şahi Topu Resimleri

Osmanlı Resmi Kıyafet Örnekleri Resimleri

Ferman ve Berât örnekleri

Truva Atı Trojen Horse

Istanbul'un Fethi Resimleri

Ulubatlı Hasan

Ayasofya

Eyfel Kulesi Eiffel

Tarihi Videolar

Tarihi Resimler

Istiklal Gazetesi

Coğrafi Resimler