Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 6. Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 6. Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Cevapları

6. ÜNITE: ATATÜRK DÖNEMI TÜRK DIŞ POLITIKASI VE ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ

ETKINLIKLER:

1.IKI DÖNEMDE TÜRKIYE

2.DÜŞÜNCEDEN EYLEME GEÇIŞ

3.HATAY

4.DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK

ÖZ DEĞERLENDIRME

1. IKI DÖNEMDE TÜRKIYE

Aşağıdaki boş bırakılan bölümlere Türkiyenin Lozan Antlaşmasından sonraki ve günümüzdeki sınırları ile komşularını belirten haritalar çiziniz. Haritaları farklı renklerdeki kalemlerle boyayınız. Daha sonra aşağıdaki soruları haritalara göre cevaplayınız.

1. Lozan Antlaşmasından sonraki komşularımız ile günümüzdeki komşularımızı karşılaştırınız. Hangi farklıları gördüğünüzü yazınız.

2. Iki harita arasında sınırlarımız arasındaki farklar nelerdir?

3. Günümüzde bağımsız olan ancak Lozan Antlaşmasından sonra henüz bağımsızlığını kazanmamış devletler hangileridir.

2. DÜŞÜNCEDEN EYLEME GEÇIŞ

A. Aşağıda Atatürkün dış siyasete ilişkin sözlere bulunmaktadır. Önce bu sözleri Türk dış siyasetinin hangi esaslarla ilişkin olduğunu yazınız. Daha sonra bu esaslara uygun olarak çözümlenmiş dış politika olaylarına birer örnek yazınız.

B. Aşağıda yer alan dış politikaya ait olaylarda Türkiye hangi devlet ya da devletlerle görüşmeler yapmıştır? Olayların sebep ve sonuçları nelerdir? Türkiye verilen bu olaylardan hangi kazançları elde etmiştir? Tabloda uygu yerlere yazınız?

Olaylar    Taraf Devletler    Sebepler    Sonuçlar    Kazançlar

Musul Sorunu

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Balkan Antantı

Sadabat Paktı

3. HATAY

Aşağıdaki metni okuyunuz, devamındaki soruları cevaplarını arkadaşlarınızla tartışarak yazınız.

*Atatürk sorunu Milletler Cemiyetine götürerek hangi yollarla çözümlemeye tercih etmiştir?

*Atatürkün Hatayı şahsi meselesi olarak görmesinin nedenleri neler olabilir?

*Hataydaki Türkler, Fransızlar hakkında ne düşünüyor olabilir?

*Hatay Halkının bölgede yaşanan olaylar konusunda düşündüğü çözüm yolları nelerdir?

*Metinde Atatürkün Türk dış politikasına yönelik hangi ilkelerini görüyorsunuz? Atatürkün hangi özelliği Hatayın bağımsızlığında etkili olmuştur?

*Atatürkün Hayatın anavatana katılması için yaptıkları olmasaydı Hatay halkının o dönemde ve günümüzde yaşaması muhtemel problemler neler olabilir?

4. DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK

Aşağıda Atatürk hakkında çeşitli sözler ve gazete haberleri verilmiştir. Bu sözleri ve haberleri okuyarak Atatürkün hangi kişilik özelliklerinden bahsedildiğini yazınız.

13 Kasım 1938 tarihli bir gazete haberi

11 Kasım 1938 tarihli bir gazete haberi

16 Kasım 1938 tarihli bir gazete haberi

Asker devlet adamı çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. kendisi Türkiyenin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza o,Türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.€

insan teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O,tetiktir, hazır, cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.€

Atatürkün reformları pek göze çarpıcı olduktan başka, Türkiyeyi ekonomik bakımdan yeniden diriltmek uğrunda ki eseri daha da dikkatli çekicidir. Çok daha önemlisi şudur ki Atatürkün halk enerjisini diriltebilmiştir

herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birden bire harekete geçmek iktidarı, onun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.€

Atatürk öyle bir insandı ki, ne  Istediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi istemez.€ 

1.IKI DÖNEMDE TÜRKIYE

AŞAĞIDA BOŞ BIRAKILAN BÖLÜMLERE TÜRKIYENIN LOZAN ANTLAŞMASINDAN SONRAKI VE GÜNÜMÜZDEKI SINIRLARI ILE KOMŞULARINI BELIRTEN HARITALAR ÇIZINIZ.HARITALARI FARKLI RENKLERDEKI KALEMLERLE BOYAYINIZ.DAHA SONRA AŞAĞIDAKI SORULARI HARITALARA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

LOZAN ANTLAŞMASINDAN SONRA TÜRKIYE

1.Lozan antlaşmasından sonraki komşularımız ile günümüzdeki komşularımızı karşılaştırınız.Hangi farkları gördüğünüzü yazınız.

Sovyetler Birliği yerinde Ermenistan ve Gürcistan ile sınırlarımız vardı,on iki ada günümüzde Yunanistanın fakat o zamanlar Italyanınmış.

2.Iki harita arasında sınırlarımız arasındaki farklar nelerdir?

Sınırlarımız iki haritadada aynı fakat komşularımız değişik.

3.Günümüzde bağımsız olan ancak Lozan Antlaşmasından sonra henüz bağımsızlığını kazanamamış devletler hangileridir?

Azerbayca, Ermenistan ve Gürcistan devletleri.

2.DÜŞÜNCEDEN EYLEME GEÇIŞ

A.Aşağıda Atatürkün dış siyasete ilişkin sözleri bulunmaktadır.Önce bu sözlerin Türk dış siyasetinin hangi esasları ile il işkili olduğunu yazınız.Daha sonra bu esaslara uygun olarak çözümlenmiş dış politika olaylarına birer örnek yazınız.

Dış siyaset,iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zorunluluğundadır;yani iç kuruluşun kaldıramayacağı genişlikte olmamalıdır.Yoksa hayali dış siyasetler peşinde dolaşanlar,dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler.

Bu Türk dış politikasının gerçekçi esasıyla ilişkilidir.

Türkiyenin güvenliğini amaçlayan,hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış doğrultusu,bizim daima ilkemiz olacaktır

Bu Türk dış politikasının barışçı esasıyla ilişkilidir.

Türk ulusu iki köklü nitelikle uluslar arası ilişkilerde  kendini göstermektedir.Bunlardan biri ulusumuzun kendini savunmak için sarsılmaz bir kararla saygı duyulmaya değer bir güçte olması,diğeri,ulusumuzun dostluklarına ve antlaşmalarına,durum ne olursa olsun,değişmez bir bağlılıkla uyacağına inanılmasıdır.

Bu Türk dış politikasının bağımsızlıkesasıyla ilişkilidir.

Takip olunması akla uygun olan siyaset milletin doğal kabiliyet ve ihtiyacına uygun olanıdır.Bizim için ne Islam birliği ve ne de Turanizm mantıki bir siyasi prensip olamaz inancındayım.

Bu Türk dış politikasının  hukuka bağlılıkesasıyla ilişkilidir.

B:Aşağıda yer alan dış politikaya   ait olaylarda Türkiye hangi devlet ya da devletlerle görüşmeler  yapmıştır?Olayların sebep ve sonuçları nelerdir? Türkiye verilen bu olaylardan hangi kazançları elde etmiştir?Tabloda uygun yerlere yazınız.

MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESI

Taraf Devletler

Türkiye,Bulgaristan,

Yunanistan,Fransa,Ingiltere

Japonya,Romanya,Sovyetler

Birliği,Yugoslavya

Sebebler

TÜRKIYE BOĞAZLARI KORUMA GÜCÜNÜN AZLIĞINDAN ŞIKAYET EDEREK TÜRKIYENIN TALEBI ÜZERINE TOPLANMIŞTIR.    BOĞAZLARIN SAVUNULMASI TÜRKIYEYE BIRAKILDI

Sonuçlar

Türkiyedeki egemenlik

Kazançlar

Kısıtlaması kalktı

3.HATAY

.Bu dönemde Fransızlarla,konuyla ilgili çeşitli anlaşmalar imzalandıysada,Suriyelilerle de Hatayın kendilerine bağlanması için çalışıyorlardı.Nitekim Fransa Ankara antlaşmasına aykırı olarak Iskenderunu Suriyeliler de Hatayın kendilerine bağlanması için çalışıyorlardı.Nitekim Fransa Ankara Antlaşmasına aykırı olarak IskenderunU Suriyeye devredince Atatürk bu yöreye Hatayadını vererek Milletler Cemiyetine götürdü.Atatürkün bu konudaki beyanatındaki bir cümlesi çok çarpıcıdır:

.Dünyanın bu durumda böyle bir meselenin Türkiye ile Fransa arasında silahlı mücadeleye dönüşmesi katiyen olası değildir.Fakat ben bunu da hesaba kattım.Ve kararımı vermiş bulunuyorum.Şayet ufukta bu yolda binde bir ihtimal belirse yani Fransa ile çatışmak gerekse Türkiyenin reisliğinden ve hatta meclis zalığından çekileceğim ve bir fert olarak bana ilhak edecek birkaç arkadaşla Hataya girerek mücadeleye devam edeceğim.

Atatürk sorunu Milletler Cemiyetine götürerek hangi yollarla çözümlemeyi tercih etmiştir?

Atatürkün Hatayı şahsi meselesi olarak görmesinin nedenleri neler olabilir?

Fransızlar,taahhütlerini yerine getirmedikleri gibi Hatay Türkünü baskı altına  alarak  onların   faaliyetlerini  engellemeye çalışıyorlardı.Buna rağmen  bölgenin vatansever ahalisi  anavatana katılacakları günü  sabırsızlıkla beklemekteydi.Türkiye deki inkılaplar bölgedeki ahali tarafından hemen benimseniyordu.Nitekim şapka inkılabından  sonra bölgede yapılan olumsuz  propagandaya

Türkler buraya gelirse size şapka giydirecekler.şeklindeki sözlere karşılık olarak,bir ihtiyar Türkün Oğul,oğul onlar buraya gelsin  de ben başıma işkembe bile geçirir gezerim.şeklindeki cevabı  ilgi  çekicidir.

Hataydaki Türkler,Fransızlar hakkında ne düşünüyor olabilirler?

Hatay halkının bölgede yaşanan olaylar konusunda düşündüğü çözüm yolları nelerdir?

Atatürkün,yine 1937deki Cumhuriyet Bayramında Fransız Büyükelçisine söylediği şu sözler son derece önemlidir:

Ben toprak büyütme meraklısı değilim.Barışı bozma gibi bir alışkanlığımda yok.Ancak muhedeye dayanan  hukukumuzun isteyicisiyim.Yani  Hataya ayrı bir varlık hükmü içeren anlaşmayı alamazsam edemem.Meclis kürsüsünden milletime söz verdim.Hatayı alacağım. Milletim benim dediğime inanır.Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam.Ben şimdiye kadar yenilmedim.Yenilirsem bir dakika yaşayamam.Bunu bilerek sözümü mutlaka yerine getireceğimi düşünerek benim dostluğumu bildiriniz ve lütfen doğrulayınız.

Metinde Atatürkün Türk dış politikasına yönelik hangi ilkelerini görüyorsunuz?Atatürkün hangi özelliği Hatayın bağımsızlığında etkili olmuştur?

Atatürkün,Hatayın anavatana katılması için yaptıkları olmasaydı Hatay halkının o dönemde ve günümüzde yaşaması muhtemel problemler neler olabilirdi?

4.DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK

Aşağıda Atatürk hakkında çeşitli sözler ve gazete haberleri verilmiştir.Bu sözleri ve haberleri okuyarak  Atatürkün hangi kişilik özelliklerinden bahsedildiğini yazınız.

Asker-devlet  adamı,çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.Kendisi,Türkiyenin,dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır.Keza O,Türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden,kendine  güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

Insanı teslim alıcı fevkalde önderlik kuvveti vardır.O,tetiktir,hazır cevaptır,dikkati çekecek kadar zekidir.

Atatürkün reformları pek göze çarpıcı olduktan başka,Türkiyeyi ekonomik bakımdan yeniden diriltmek uğrundaki eseri daha da dikkat çekicidir.Çok daha önemlisi şudur ki,Atatürk,halk enerjisini diretebilmiştir.

Herhangi bir olayı deriniyle anlamak,çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı,onun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.

Atatürk öyle bir insandır ki,hayali değildir.Istediğini bilir,bildiğini yapar,yapamayacağı bir şeyi de istemez.

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır. ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Tc Inkılap Tarihi SBS hazırlık Genel Tekrar Konu Testleri ve Cevapları