Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 7. Ünite 2. Dünya Savaşı ve Sonrası Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 7. Ünite 2. Dünya Savaşı ve  Sonrası Cevapları

7. ÜNITE: ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKIYE: IKINCI DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI


ETKINLIKLER
PERFORMANS GÖREVI
1.IKINCI DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKIYE
2.NASIL BIR DEMOKRASI?
3.INSAN HAKLARI VE DEMOKRASI
4.BIZ DE IMZALADIK
5.SOÄžUK SAVAŞ YILLARINDA TÜRKIYE
6.NEREDEN NEREYE?
7.IKINCI DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA
8.OLINPIYATLAR VE TÜRKIYE
9.RESIMLERLE ÖÄžRENIYORUM
10.ONLAR BIZIM IÇIN
11.TÜRKIYE VE TEHDITLER
12.SSCBDEN SONRA
13.KÖRFEZ SAVAŞLARI
14.ENERJI KAYNAKLARI
15.KAYNAKLARIMIZ
16.AVRUPA BIRLIÄžI GÜNCESI
ÖZ DEĞERLENDIRME
1.IKINCI DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKIYE

 

1. Aşağıda 1. sütunda verilen Ikinci Dünya Savaşıyla ilgili olay ve olguları 2. sütundaki ifadelerle eşleştiriniz.

1. Sütun

A. ABDnin Japonyaya atom bombası atması ( Savaşın süreci)

B. Türkiyeye savaşa katılması konusunda baskı yapılması    (Savaşın süreci)

C. Versay Antlaşmasının Almanya için getirdiği olumsuzluklar  ( Savaşın sebebi )

D. Türkiyenin denge siyaseti izlemesi  (Savaşın süreci)

E. ABD, Ingiltere, SSCB devlet başkanlarının dünyanın durumunu Görüşmek üzerine toplanmaları (Savaşın sonucu  )

G. Almanya ve Japonyanın mağlup olması (Savaşın sonucu )

2. Yukarıda verilen Ikinci Dünya Savaşı ile ilgili gelişmelerden hangileri Türkiyeyi daha çok etkilemiştir? Neden?

3. Türkiye, savaşın başında savaşa dâhil olsaydı, savaşın Türkiyeye etkileri nasıl olurdu? Düşüncelerinizi yazınız.

2. NASIL BIR DEMOKRASI

Aşağıdaki boşluklara demokrasinin gereklerini birer cümle ile ifade ediniz. Şekil altında yer alan soruları cevaplayınız.

1. Demokratik hayatın gerçekleşmesi ile çok partili siyasi hayat arasındaki ilişki nedir?

2.Milli iradenin tam olarak sağlanması için seçimler nasıl olmalıdır?

3. Aşağıdaki durumları demokratik hayat açısından sakıncalarını boşluklara yazınız.

Parlamentonun kapatılması

Basın kontrol altında bulunması

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması

3. INSAN HAKLARI VE DEMOKRASININ GELIŞIMI

1. Türkiyede Ikinci Dünya Savaşından sonra insan hak ve özgürlükleri alanında meydana gelen gelişmeleri araştırınız. Bu gelişmelerden seçtiğiniz üç örneği ve demokratik anlayışın gelişim sürecinin etkilerini aşağıdaki boşluklara yazınız. Etkinliğinizi yaparken öncelikle ders kitabınızın konuyla ilgili bölümlerinden faydalanınız. Sonra ansiklopedi, internet vb. kaynakları kullanınız. Büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz.

Insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi ilgili örnekler    Demokrasinin gelişim sürecine etkisi

2. Duyarlı bir birey ve toplum olarak insan haklarının gelişimiyle ilgili neler yapabiliriz?

A. Birey olarak

B. Toplum olarak

4. BIZ DE IMZALADIK

Aşağıda verilen Avrupa Insan Hakları Görüşmesine ait maddeleri okuyunuz. Soruları bu maddeleri göz önünde bulundurarak cevaplayınız.

1. Demokrasinin bir toplumda var olabilmesi için bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri neden önemlidir?

2. Demokrasinin olmadığı toplumlarda bireylerin karşılaşabileceği sorunlar neler olabilir?

3. 20 Mart 1950de Romada imzalanan Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi, 3 Eylül 1952de yürürlüğe girdi. Türkiye bu sözleşmeyi 18 Mayıs 1954tarihinde imzaladı. Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinde düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik yukarıdaki maddeleri göz önünde bulundurulursa Türkiyede bu özgürlüğün demokrasinin gelişim sürecine etkileri hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

5. SOĞUK SAVAŞ YILLARINDA TÜRKIYE

A. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Tabloyu dikkate alarak Soğuk Savaş yıllarında Türkiyenin ABDnin yanında yer almasını değerlendiriniz.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiyenin Koreye asker göndermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

2. NATOya üye olması Türkiyeyi nasıl etkilemiştir?

6. NEREDEN NEREYE?

Aşağıdaki Cumhuriyetimizin ilk yıllardan günümüze çeşitli alanlardaki gelişmelere ait fotoğrafları görmektesiniz. Geçmişe ve günümüze ait fotoğrafları inceleyerek aralarındaki farkları altındaki boşluğa yazınız.

7. IKINCI DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA

AŞAĞIDA 19502000 yılları arsında nüfus, sağlık, eğitim, ekonomi/iş gücü alanlarına yönelik tablolar verilmiştir.

1. Yukarıdaki tabloya bakarak 19502008 yılları arsında Türkiyedeki nüfus grafiğini çiziniz.

2. Türkiyedeki nüfus artışına etki eden faktörler hakkında tahminlerinizi kısaca yazınız.

SAĞLIK

1.Yukarıda, Türkiyede 1950- 2000 yılları arasında sağlık alnındaki bir gelişmenin tablosu verilmiştir. Tabloya bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

*Hekim başına düşen nüfusun en fazla olduğu yıllar

*Hekim başına düşen nüfusun en az olduğu yıllar

*1960 ve daha sonraki yıllarda hekim başına düşen nüfusun azalmasının sebepleri hakkındaki tahminlerinizi yazınız.

EĞITIM

1. Okuma- yazma oranı genel olarak nasıl bir değişim göstermektedir?

2. Okuma-yazma oranında en fazla değişim hangi dönemde olmuştur?

3. Ülkemizde eğitimin çağdaş düzeye gelmesi için neler yapılmalıdır? Açıklayınız.

EKONOMI/IŞ GÜCÜ

1. Yukarıdaki tablo göz önüne alındığında Türkiyede tarım alanındaki faaliyetlerde çalışanlar hakkında yıllara göre nasıl bir değişim gözlenmektedir?

2. Yukarıdaki tablo göz önüne alındığında Türkiyede sanayi alanında çalışanlar hakkında yıllara göre nasıl bir değişim gözlenmektedir?

3. Yukarıdaki tabloyu göz önünde bulundurduğunuzda Türkiyede hizmet sektöründe çalışanlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

4. Yukarıdaki tabloyu kullanarak Türkiyede tarın, sanayi ve hizmet alanlarında çalışanlar ile ilgili bir grafik çiziniz.

8. OLIMPIYATLAR VE TÜRKIYE

Aşağıda 1948, 1960 ve 2004 yıllarına ait olimpiyat oyunlarının genel durumu hakkında bilgiler ve katılımcılarla ilgili sayısal veriler verilmiştir. Bunları göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ikinci Dünya Savaşından sonra Türkiyenin spor alanında yaptığı yatırımlar sonucunu yukarıdaki tabloları inceleyerek değerlendiriniz.

2. 1948, 1960 ve2004 yılı olimpiyat oyunlarını göz önünde bulundurduğunuzda bayan sporcu sayısının yıllara göre dağılımında ne gibi değişiklikler göze çarpmaktadır? Bu durumun sebebi nedir?

3. Aşağıdaki sözünü dikkate alarak Atatürkün spora bakış açısını değerlendiriniz.

9. RESIMLE ÖĞRENIYORUZ

1. Derste öğrendiklerinizi ve çeşitli kaynakları kullanarak Ikinci Savaşından sonra Türkiyede meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik değişmeleri değerlendiriniz. Değerlendirdiklerinizi yaparken sayfadaki afişleri de göz önünde bulundurunuz.

a) Yukarıdaki afişlere baktığınızda eğitim hakkının toplumu ve bireyi ilgilendiren hangi yönünden bahsedilmiştir?

b) Cumhuriyetle birlikte eğitim hayatındaki yenilik ve gelişmelerin, Ikinci Dünya Savaşından sonra Türkiyedeki toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelere etkisine olmuştur?

2. Aşağıda 1945 ve 2007 yıllarına ait nüfus sayımı ile ilgili fotoğraf ve karikatür verilmiştir. Bunlara bakarak Türkiyedeki nüfus sayım sistemindeki değişimlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

3. Aşağıdaki film afişini inceleyiniz. Filmin çekildiği dönemin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısını da göz önünde bulundurarak içeriğini tahmin ediniz.

10. ONLAR BIZIM IÇIN VAR

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğrafların altına TSKnin hangi görev alanı ile ilişkili olduğunu yazınız. Bir fotoğraf altına birden fazla görev alanı yazabilirsiniz.

11.TÜRKIYE VE TEHDITLER

1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditle nelerdir?

b) Bu tehditlere karşı duyarlı bir vatandaş olarak neler yapabilirsiniz?

2. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 10 Aralık 1889 tarihli bir belgeye gör

a) Metinde bahsi geçen bazı ermeni memur ve tüccarlar neden böyle bir mektup yazmış olabilir?

b) 1915 Olaylarıyla ilgili olarak yukarıdaki belgeden hangi sonuçlara ulaşılabilir?

c) Yukarıdaki örnekten yola çıkarak geçmişte yaşanan bir olayın incelenmesinde belgelerin önemi hakkında neler söylenebilir?

12. SSCBDEN SONRA

1. Aşağıdaki haritada SSCBnin dağılmasından sonra ortaya çıkan ülkelerinde yer aldığı harita verilmiştir. Bu ülkelerin isimlerini atlastan yararlanarak haritaya yazınız.

2. SSCBnin dağılmasının dünya etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

3. SSCBnin dağılmasın ülkemize etkilerini kısaca yazınız.

4. Türkiye ve Rusya Federasyonu dışındaki devletler, Orta Asya Türk cumhuriyetiyle neden ilgilenmektedir? Düşüncelerinizi yazınız.

13. KÖRFEZ SAVAŞLAR

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Birinci Körfez Savaşı Irakla Kuveyt arasında rağmen başka hangi ülkeler savaştan etkilenmiştir.

2. Körfez Savaşlarının Türkiyeye

a. askeri etkiler nelerdir 

b. ekonomik etkiler nelerdir?

c. toplumsal etkileri nelerdir?

d. siyasi etkileri nelerdir?

14. ENERJI KAYNAKLARI

Türkiyenin yakın çevresinde bulunan ve aşağıda adları verilen ülkeleri haritaya yerleştiriniz. Bu ülkelerin enerji kaynaklarını araştırarak harita üzerine kaynaklarının isimlerini yazınız.

15. KAYNAKLARIMIZ.

1. Ülkemiz yeraltı ve üstü kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Aşağıda ülkemizin rezervleri açısından önem taşıyan bazı kaynaklarımız verilmiştir. Boş bırakılan yerlere, bunların kulanım alanları ve sizce başka hangi alanlarda kullanabileceğinizi yazın.

Bu zenginlikleri kullanabilecekleri alanlarla ilgili bölümü doldururken hayal gücünüzü kullanınız.

Yeraltı zenginlikleri    Sıkça kullanılan alanlar    Kullanılabileceğini tahmin ettiğimiz başka alanlar

Bor

Boraks

Toryum

Krom

Petrol

2. Dünyadaki su kaynakları giderek azalmaktadır. Türkiyede su kaynaklarını verimli kullanma ve artırma konusunda neler yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi yazınız.

16. AVRUPA BIRLİĞİ GÜNCESI

Yukarıdaki tarihlere bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiyenin Avrupa birliğine üye olma girişimleri ve bu süreç hakkında neler düşünüyorsunuz?

2. Ekonomik bir birlik olarak kurulan ABnin genişleterek siyasi bir birlik haline dönüşmesinin sebepleri neler olabilir?

1.bizde imzaladık

Madde 9

Düşünce, vicdan özgürlüğüne

1.Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ille tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dini veya inancını açılamak özgürlüğünü de içerir.

MADDE 10.

Ifade özgürlüğü

1.herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin mühadelesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir.

1.demokrasinin bir toplumda var olabilmesi için bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri neden önemlidir?

2.demokrasinin olmadığı toplumlarda bireylerin karşılaşabileceği sorunlar neler olabilir?

3.20 Mart 1950de Roma2da imzalanan Avrupa insan hakları sözleşmesi,3 Eylül 1952de yürürlüğe girdi. Türkiye bu sözleşmeyi 18 Mayıs 1954 tarihinde imzaladı. Avrupa insan hakları sözleşmesinin düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik yukarıdaki maddeleri göz önünde bulundurulursa Türkiyede bu özgürlüğün demokrasinin gelişim sürecine etkileri hakkındaki düşüncelerini yazınız.

2.Türkiye ve tehditler

1.ülkemizin birlikl bütünlüğüne yönelik tehditler nelerdir?

2.bu tehditlere karşı bir vatandaş olarak neler yapabiliriz?

3.başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 10 aralık 1889 tarihli bir belgeye göre;

Bir kısım Ermenilerce ortaya çıkartılmaya çalışan anarşik olayların Ermenilerin büyük çoğunluğu tarafından desteklenmediğine     ve kendilerinin eskiden olduğu gibi Osmanlı Devletinin sadık bir topluluğu olmaya devam edeceklerine dair bazı ermeni memur ve tüccarlar mektup göndermiştir.

A)Metinde bahsi geçen ermeni memur ve tüccarlar neden böyle bir mektup yazmış olabilir?

B)1915 olaylarıyla ilgili yukarıdaki belgeden gangi sonuçlara ulaşabilir?

c)yukarıdaki örnekten yola çıkarak geçmişte yaşanan bir olayın incelemesinde belgelerin önemli hakkında neler söylenebilir?

3.körfez savaşları

1.Birinci Körfez savaşı ırakla Kuveyt arasında olmasına rağmen başka hangi ülkeler savaştan etkilenmişlerdir?

2.körfez savaşlarının Türkiye ye

a)askeri etkileri nelerdir?

b)ekonomik etkileri nelerdir?

c)toplumsal etkileri nelerdir?

d)siyasi etkileri nelerdir

Sayfa 100

1) Yaşama Hakkı - Seçme ve seçilme hakkı - çocuk hakları

2) Gençlerin milliyetçiliği benimseyerek büyümeleri gerektiği , bunun sebebinin de onların yarının yetişkin bireyleri olacağını anlatıyor

3)Sırayla

Yasalarla haklarım güvence altındadır Örneğin; Çocuk Hakları

Kişi hak ve hürriyetlerim güvence altındadır Örneğin;Okula gitmek

Verdiğim kararlarda kimseye hesap vermek zorunda değilim

Istediğim ülkeye, bölgeye yerleşebilirim , seyahat edebilirim

Hangi dinden olduğumu rahatça söyleyebiliyorum

Görüş ve fikirlerimi rahatça belirtiyorum

Istediğim bilim dalıyla ilgilenebiliyorum

Okula gidiyorum

Istemediğim söyleşmeleri imzalamam

Hak ve hürriyetlerim güvence altında olmadığında gerekli yerlere bu durumu bildiririm Örneğin;Aldığım top patlak ve aldığım yer bu topu değiştirmiyorsa dilekçe yazarım

 

4)Başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırlarına girdiğim zaman

5)Insanları eşit kılma

sayfa 101 cevapları

kişi hak ve ödevleri

haklar

yaşama,düşünme ve ifade,özel hayatın gizliliği,kişi dokunulmazlığı,seyehat ve yerleşme

ödevler

askerlik yapma,kanunlara uyma

sosyal ve ekonomik hak ve ödevler

haklar

konut dokunulmazlığı,çalışma,eğitim, sağlık,grev yapma,sendika kurma

ödevler

vergi erme,kanunlara uyma

siyasi haklar ve ödevler

haklar

seçme ve seçilme,dilekçe

ödevler

oy kullanma,kanunlara uyma

sayfa 102

Madde 17 - Herkes, yasama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz

Madde 20 - Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz

Adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz

Madde 22 - Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir Haberleşmenin gizliliği esastır.

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğe dokunulamaz

Istisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir

Madde 23 - Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir

Yerleşme hürriyeti, suç işlemesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık ödevi ada ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz

Madde 24- Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerinde kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır

Madde 27 - Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir

Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 inci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz

Bu madde hükme yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildi

Madde 33 - Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir

Dernek kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye başvurur

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir

Madde 36 - Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak süratiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahipti

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınama

Madde 42 - Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir

Madde 48 - Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir Özel teşebbüsler kurmak serbesttir

Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır

Madde 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır

sayfa 105

1 cevabı:  milli mücadele döneminde Türk milletinin yoksullularla mücadele etmiştir

2 cevabı:  Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele dönemi de milli birlik ve beraberliği sağlamak için

3 cevabı:  bir ülkede milli birlik ve beraberliğin sağlanamamış olması o ülkede dayanışmanın olmadığına demokrasinin yapılmaması gibi sorunlara yol açar

sayfa 106

Milliyetçilik Ilkesi;

Atatürk Ilkeleri arasında son derece önemli bir ilke olan milliyetçilik, akilcilik, gerçekçilik, barışçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle bütünleşen ve bu ilkelerle çelişen yorumlara kapalı bir ilkedir

Slogan;

milliyetçi olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur

devleti devlet yapan milliyetçiliğidir

Milli Birlik ve Beraberlik;

Milli birlik ve beraberliki, Türk Inkılabının temel ilkelerinden biridir Milliyetçilikle, milli egemenlikle ve milli bağımsızlıkla çok yakından ilgilidir

Atatürklün toplayıcı ve birleştirici, kaynaştırıcı milliyetçilik anlayışı, milli birlik ve beraberlik olarak ifadesini bulur

Slogan bulamadım

Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur Millet varlığını korumak için bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmaları, bir milletin en yenilmez silâhı ve korunma vasıtasıdır Bu sebeple, Türk milletinin idaresinde ve korunmasında, milli birlik, milli duygu, milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir

Atatürkün yukarıdaki sözünden yola çıkarak günümüzde milli birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız

sayfa 107 cevapları

1 soru

a-1-7-roman rakamıyla bir

2 soru

d-4-roman rakamıyla iki

3 soru

b-2-3-6-roman rakamıyla altı

4 soru

b-2-3-roman rakamıyla altı

5 soru

2-3-4-6-9-roman rakamıyla iki,dört,altı

6 soru

c-12-8-roman rakamıyla beş

SAYFA 109

1.    bolum:

1 = inkılap=  kavramların hepsi

2= din ve vicdan hürriyeti=  tekke ve zaviyelerin kapatılması.

3= çağdaşlık=  kılık kıyafet, Türk medeni kanunu,tevhidi - i tedrisat , tekke ve zaviyeler...

4= akılcılık ve bilimsellik=  tekke ve zaviyelerin kapatılması, tevhidi i tedrisat kanunu...

2. bolum:

eşitlik=  kadınların da oy kullanması. evlenme boşanma hakkına sahip olmaları vs.. gibi.

din ve vicdan özgürlüğü=  belki örnek sayılmaz ama dinde zorlama yoktur. herkes istediği dini seçmekte özgürdür.

çağdaşlık=  günümüzde medreseler kapatılıp çağdaş eğitim veren okullar açılmıştır. şapka, kılık kıyafet kanunu vb. kanunlar çıkarılmıştır.

her alanda aklın ve bilimin üstünlüğü=  bilim adamlarının çalışmalarına önem verilmiştir. çağdaşlaşmada akıl ve bilim ön planda tutulmuştur. vs.

sayfa 116

cumhuriyetçilik=  demokrasinin gelmesi

milliyetçilik=  milli birlik ve beraberlik

halkçılık=  üstünlük ortadan kalkmıştır eşitlik sağlanmıştır

devletçilik= ekonomik,sosyal ve kültürel değerlerin devlet eli ile yapılmas

laiklik=  din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması

2. NASIL BiR DEMOKRASi?

Aşağıdaki boşluklara demokrasinin gereklerini birer cümle ile ifade ediniz. Şekil altında yer alan soruları cevaplayınız.

1. Demokratik hayatın gerçekleşmesi ile çok partili siyasi hayat arasındaki ilişki nedir?

Demokratik hayata geçince çok partili siyasi hayatada geçilmiş oldu.

2. Millİ iradenin tam olarak sağlanması için seçimler nasıl olmalıdır?

Baskı altında kalmadan kişinin sadece kendi iradesiyle seçim yapılması lağzım

3. Aşağıdaki durumların demokratik hayat açısından sakıncalarını boşluklara yazınız.

Temel  hak ve özgürlüklerin  sınırlandırılması:   EŞITSIZLIK VE ADELETSIZLIK OLUR.

130

3. iNSAN HAKLARI VE DEMOKRASiNiN GELIŞIMI

1. Türkiyede ikinci Dünya Savaşından sonra insan hak ve özgürlükleri alanında meydana gelen gelişmeleri araştırınız. Bu gelişmelerden seçtiğiniz üç örneği ve demokratik anlayışın gelişim sürecine etkilerini aşağıdaki boflluklara yazınız. Etkinliğinizi yaparken öncelikle ders kitabınızın konuyla ilgili bölümlerinden faydalanınız. Sonra ansiklopedi, internet vb. kaynakları kullanınız. Büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz.

Insan Hak ve Özgürlüklerinin Gelişimiyle ilgili Örnekler

Demokrasinin Gelişim Sürecine Etkisi

KADINLARA SEÇME VE SEÇILME HAKKI TANINMAS

BU SAYEDE KADIN VE ERKEK EŞITLIĞI SAĞLANMIŞTIR.KADINLARDA DEMOKROSIDEN FAYDALANMIŞTIR.

A

TBMMNIN AÇILMASI

MILLETIN BIR MECLISI OLUCAK VE BÖYLECE DEMOKRATIK BIR BIÇIMDE ÜLKE YÖNETILECEK.

B

YENI YASALARIN YÜRÜRLÜĞE GIRMES

HAKLAR YASAYLA KORUNACAK.

2. Duyarlı bir birey ve toplum olarak insan haklarının gelişimiyle ilgili neler yapabiliriz?

Insan haklarına saygılı olarak yeni nesillerinde bizi örnek almasını sağlayabiliriz.

4.BiZ DE iMZALADIK

Aşağıda verilen Avrupa Insan Hakları Sözleşmesine ait maddeleri okuyunuz. Soruları bu maddeleri göz önünde bulundurarak cevaplayınız.

Madde 9

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

1. Herkes düflünce, vicdan ve din özgürlü¤üne sahiptir. Bu hak, din veya inanç de¤ifltirme özgürlü¤ü ile tek baflına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancın açklama özgürlüünü de içerir.

Madde 10 Ifade özgürlüğü

1. Herkes görüfllerini açklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi   söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlü¤ünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema iflletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir.

1.Demokrasinin bir toplumda var olabilmesi için bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri neden önemlidir?

ÇÜNKÜ DEMOKROSI ZATEN ÖZGÜRLÜK DEMEKTIR BAŞKASININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYARAK DEMOKROSIYI ELDE EDEMEYIZ.

2.Demokrasinin olmadan toplumlarda bireylerin karflaflabileceği sorunlar neler olabilir?

SAĞLIK,EĞITIM,EKONOMI KISACASI HER ALANDA SORUN YAŞARLAR.

3.20 Mart 1950de Romada imzalanan Avrupa ¹nsan Haklar Sözleflmesi, 3 Eylül 1952de yürürlüğe girdi.

Türkiye bu sözleflmeyi 18 Mays 1954 tarihinde imzalad. Avrupa nsan Haklar Sözleflmesinin düflünce ve ifade

özgürlü¤üne yönelik yukardaki maddeleri göz önünde bulundurulursa Türkiyede bu özgürlü¤ün demokrasinin

geliflim sürecine etkileri hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

TÜRKIYEDEKI DEMOKROSININ GELIŞMESINDE BU ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETKISI ÇOK BÜYÜK.

5. SOĞUK SAVAŞI YILLARINDA TÜRKIYE

A. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

ABD    SSCB

Siyasi    Hükümetlerin seçimle ifl baflna geldi¤i demokrasi uygulanmaktayd.    Devletin idaresi ve tüm birimleri   tek   partinin kontrolündeydi.

Ekonomik    Serbest piyasa ekonomisi benimsenmifl ve özel sektör ön plana çıkmıfltı.    Ekonomi tümüyle devletin kontrolü altındaydı.

Tabloyu dikkate alarak Soğuk Savaş yıllarında Türkiyenin ABDnin yanında yer almasını değerlendiriniz.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiyenin Koreye asker göndermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

2. NATOya üye olması Türkiyeyi nasıl etkilemiş olabilir?

6. NEREDEN NEREYE?

Aşağıda Cumhuriyetimizin ilk yıllarından günümüze çeşitli alanlardaki gelişmelere ait fotoğrafları görmektesiniz. Geçmişle ve günümüze ait fotoğrafları inceleyerek aralarındaki farkları altlarındaki boşluğa yazınız.

Sayfa:134

7. IKINCI DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA

Aşağıda 1950-2000 yılları arasında nüfus, sağlık, eğitim, ekonomi/iş gücü alanlarına yönelik tablolar

verilmiştir.

fl    NÜFUS

1950    1960    1970    1980    1990    2000    2008

21.000.000    28.000.000    36.000.000    45.000.000    57.000.000    68.000.000    71.517.100

(Rakamlar yaklaşık değerler verilmiştir.)    Kaynak: TܹK

1. Yukarıdaki tabloya bakarak 1950-2008 yılları arasında Türkiyedeki nüfus grafiğini çiziniz.

Nüfus (milyon)

70    -

60    -

50    -

40    -

30    -

20    -

10    -

Yıllar

1950   1960 1970 1980 1990   2000

2. Türkiyedeki nüfus artışlarına etki eden faktörler hakkında tahminlerinizi kısaca yazınız.

SAĞLIK

YIL    1950    1960    1970    1980    1990    2000    2006

Hekim baflına düflen nüfus    6.936    3.379    2.572    1.642    1.115    834    637

Kaynak: TÜIK 1. Yukarıda, Türkiyede 1950-2000 yılları arasında sağlık alanındaki bir gelişmenin tablosu verilmiştir. Tabloya bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

*    Hekim başına düşen nüfusun en fazla olduğu yıllar

*    Hekim başına düşen nüfusun en az olduğu yıllar

*   1960 ve daha sonraki yıllarda hekim başına düşen nüfusun azalmasının sebepleri hakkındaki tahminlerinizi yazınız.

Sayfa:135

EĞITIM

Kaynak: DİE, 2000.

1 ve 2. soruları yandaki grafi¤e göre cevaplayınız.

1Okuma-yazma oranı genel olarak nasıl bir değişim

göstermektedir?

2Okuma-yazma oranında en fazla değişim hangi

dönemde olmuştur?

3. Ülkemizde eğitimin çağdaş düzeye gelmesi için neler yapılmaktadır? Açıklayınız.

EKONOMi/ GÜCÜ

 

istihdamın (iş gücünün) ekonomik    YIL    1950    1960    1970    1980    1990    2000    2008

 

TARIM    %85    %75    %64    %54    %48    %35    %25

faaliyetlere

göre

dağılımı    SANAYI    %6    %8    %11    %14    %16    %18    %20

 

HIZMET SEKTÖRÜ    %9    %17    %24    %31    %37    %47    %50

Kaynak:TÜIK

1.    Yukarıdaki tablo göz önüne alındığında Türkiyede tarım alanındaki faaliyetlerde çalışanlar hakkında  yıllara göre nasıl bir değişim gözlenmektedir?

2.    Yukarıdaki tablo göz önüne alındığında Türkiyede sanayi alanında çalışanlar hakkında yıllara göre nasıl bir değişim gözlenmektedir?

3.    Yukarıdaki tabloyu göz önünde bulundurduğunuzda Türkiyede hizmet sektöründe çalışanlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

4.    Yukarıdaki  tabloyu kullanarak Türkiyede tarım, sanayi ve hizmet alanlarında çalışanlar ile ilgili bir grafik çiziniz. (Grafiğinizde, her bir alan için farklı bir renk kullanınız.)

%

Sektörlere göre çalışanlar

8. OLiMPiYATLAR VE TÜRKiYE

, 14. Londra Olimpiyat Oyunları (1948),

Ikinci Dünya Savaşı sonrası ilk olimpiyat 27 Temmuz-14 Ağustos 1948 tarihlerinde ingilterenin baflkenti Londrada yapıldı. ikinci Dünya Savaşına neden olan Almanya, italya ve Japonya olimpiyatlara alınmadı. Türkiye, futbol, atletizm, binicilik, bisiklet, eskrim, serbest güreş, greko-romen güreş dallarında yarıştı. Millî futbol takımımız beşinci oldu. Ülkelerin madalya sıralamasında Türkiye 7. sırada yer almıştır.  Bu madalyalar ile Türkiye sesini, dünya spor çevrelerine de duyurdu.

Afla¤ıda 1948, 1960 ve 2004 yıllarına ait olimpiyat oyunlarının genel durumu hakkında bilgiler ve katılımcılarla ilgili sayısal veriler verilmifltir. Bunları göz önünde bulundurarak aşağıdaki sorular cevaplayınız.

Katılan Ülke Sayısı    Katılan Sporcu Sayısı    Türkiyeden Katılan Sporcu Sayısı    Kazanılan

Madalya

sayısı

Bayan    Bay    Bayan    Bay    12

59         390    3714    1       66

17. Roma Olimpiyat Oyunları (1960)

25 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında Italyanın başkenti Romada düzenlenmiştir. 83 ülkeden 611i bayan, toplam 5338 sporcu katıldı. Türkiye, atletizm, binicilik, güreş, yelkencilik, yüzme ve futbol dallarında 55 sporcuyla yarıştı. Ülkemiz, yedi altın ve iki gümüş madalya ile olimpiyat altıncısı oldu.

Katılan Ülke Sayısı    Katılan Sporcu Sayısı    Türkiyeden Katılan Sporcu Sayısı    Kazanılan

Madalya

sayısı

Bayan    Bay    Bayan    Bay    9

83    611    4727    3    52    J

128. Atina Olimpiyat Oyunları  (2004)

Katılan Ülke Sayısı    Katılan Sporcu Sayısı    Türkiyeden Katılan Sporcu Sayısı    Kazanılan

Madalya

sayısı

Bayan    Bay    Bayan    Bay    10

201    4309    6259    21    45

Olimpiyat oyunları, 13-29 Ağustos 2004 tarihlerinde Yunanistanın başkenti Atinada yapıldı. Türkiye, atcılık, atletizm, boks, güreş, judo, halter, okçuluk, tekvando yüzme, yelken dallarında yarıştı. Ülkelerin madalya sıralamasında Türkiye 22. sırada yer almıştır.

1.Ikinci Dünya Savaşndan sonra Türkiyenin spor alanında yaptığı yatırımların sonucunu yukarıdaki tabloları inceleyerek değerlendiriniz.

2.1948, 1960 ve 2004 yılı olimpiyat oyunlarını göz önünde bulundurduğunuzda bayan sporcu sayısının yıllara göre dağılımında ne gibi değişiklikler göze çarpmaktadır? Bu durumun sebebi ne olabilir?

3. Aşağıdaki sözünü dikkate alarak Atatürkün spora bakış açısını değerlendiriniz.

Türk sporculuğu, uluslararası alanda layık olduğu yerini alacaktır. O zaman Türk sporculuğu memleket ve millet yaşamında etkili olduğu kadar, biraz da uygarlık ve belki de benim tahminimden fazla bir uygarlık belirtisi olacaktır. (Utkan Kocatürk, Atatürkün Fikir ve Düşünceleri, s.410)

Sayfa:137

9. RESIMLERLE ÖĞRENIYORUM

1. Derste öğrendiklerinizi ve çeşitli kaynakları kullanarak ikinci Dünya Savaşından sonra Türkiyede meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişimleri değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi yaparken sayfadaki afişleri de göz önünde bulundurunuz. 

a) Yukarıdaki afişlere baktığınızda, eğitim hakkının toplumu ve bireyi ilgilendiren hangi yönünden bahsedilebilir?

b) Cumhuriyetle birlikte eğitim hayatındaki yenilik ve gelişmelerin, ikinci Dünya Savaşlarından sonra Türkiyedeki toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelere etkisi ne olmuştur?

2. Tabloda 1945 ve 2007 yıllarına ait nüfus sayımı ile ilgili fotoğraf ve karikatürverilmiştir. Bunlara bakarak Türkiyedeki nüfus sayım sistemindeki değişimlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

2007 

3. Aşağıdaki film afişini inceleyiniz. Filmin çekildiği dönemin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısını da göz önünde bulundurarak içeri¤ini tahmin ediniz.

Ayrılık, 1958.

Sayfa:138

10. ONLAR BiZiM iÇiN VAR

Aşağıdaki  fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğrafların altına TSKnın hangi görev alanı ile ilişkili olduğunu yazınız. Bir fotoğraf altına birden fazla görev alanı yazabilirsiniz.

TSK NIN GÖREVLER¹

*    Huzur ve Güvenliği Sağlama

*    Doğal Afetlerde Halka Yardım

*    Okuma Yazma Kursları

*   Sağlık Hizmetleri

*    Savunma Sanayi

*    Meslek Kazandırma

*   Çevre Sağlığı Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele

*    Köy Destek Uygulamaları

Sayfa: 139

11. TÜRKIYE VE TEHDITLER

1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditler nelerdir?

b) Bu tehditlere karşı duyarlı bir vatandaş olarak neler yapabiliriz?

2. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 10 Aralık 1889 tarihli bir belgeye göre;

Bir kısım Ermenilerce ortaya çıkartılmaya çalışılan anarşik olayların Ermenilerin büyük çoğunluğu tarafından desteklenmediğine ve kendilerinin eskiden olduğu gibi Osmanlı Devletinin sadık bir topluluğu olmaya devam  edeceklerine dair bazı Ermeni memur ve tüccarlar mektup göndermiştir.

a) Metinde bahsi geçen bazı Ermeni memur ve tüccarlar neden böyle bir mektup yazmış olabilirler?

b) 1915 Olaylarıyla ilgili olarak yukarıdaki belgeden hangi sonuçlara ulaşılabilir?

c) Yukarıdaki örnekten yola çıkarak geçmişte yaşanan bir olayın incelenmesinde belgelerin önemi hakkında neler söylenebilir?

140

12. SSCBDEN SONRA

1. Aşağıdaki haritada SSCBnin dağılmasından sonra ortaya çıkan ülkelerin de yer aldığı harita verilmiştir. Bu ülkelerin isimlerini atlastan yararlanarak haritaya yazınız 

2. SSCBnin dağılmasının dünyaya etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

3. SSCBnin dağılmasının ülkemize etkilerini kısaca açıklayınız.

4. Türkiye ve Rusya Federasyonu dışındaki devletler, Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle neden ilgilenmektedirler?

Düşüncelerinizi yazınız.

Sayfa: 141

13. KÖRFEZ SAVAŞLARI

Aflağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Birinci Körfez Savaşı Irakla Kuveyt arasında olmasına rağmen başka hangi ülkeler savaştan etkilenmişlerdir?

2. Körfez Savaşlarının Türkiyeye

a) asker etkileri nelerdir?

b) ekonomik etkileri nelerdir? 

c) toplumsal etkileri nelerdir?

d) siyasi etkileri nelerdir?

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

142

14. ENERJI KAYNAKLARI

Türkiyenin yakın çevresinde bulunan ve aşağıda adları verilen ülkeleri haritaya yerleştiriniz. Bu ülkelerin enerji kaynaklarını araştırarak harita üzerine kaynakların isimlerini yazınız.

Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye, Ürdün, Irak, Iran, Suudi Arabistan, Kuveyt.

15. KAYNAKLARIMIZ

1. Ülkemiz yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Aşağıda ülkemizde rezervleri açısından önem taşıyan bazı kaynaklarımız verilmiştir. Bofl bırakılan yerlere, bunların kullanım alanları ve sizce başka hangi alanlarda kullanılabileceğini yazınız. Bu zenginliklerin kullanılabilecekleri alanlarla ilgili bölümü doldururken hayal gücünüzü kullanınız.

Sıkça Kullanılan Alanlar    Kullanılabileceğini Tahmin Ettiğiniz Başka Alanlar

2. Dünyadaki su kaynakları giderek azalmaktadır. Türkiyede su kaynaklarını verimli kullanma ve artırma konusunda neler yapılabilir? Düşüncelerinizi yazınız.

Sayfa: 143

16. AVRUPA BIRLĞI GÜNCESI

25 Mart 1957

8 Haziran 1959

31 Temmuz 1959

11 Eylül 1959

1-2 Mart 1960

27 Mayıs 1960

9 Temmuz 1961

12 Eylül 1963

1 Temmuz1967 10-11 Mart 1975 1 Ocak 1981 14 Nisan 1987 4 Temmuz 1990

7 Şubat 1992

18 Mart 1992

25 Kasım 1992

1 Ocak 1995

1 Ocak 1996 11-12 Aralık 1999

8 Mart 2001

1 Mayıs 2004 3 Ekim 2005 1 Ocak 2007

Yukarıdaki tarihlere

 

: Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 6 üye ile kuruldu.

: Yunanistan Avrupa Ekonomik Topluluğuna ortak üyelik başvurusunda bulundu.

: Türkiye AETye ortak üyelik için başvurdu.

: AET Bakanlar Konseyi Ankara ve Atinanın ortaklık başvurularını kabul etti.

: AET Yunanistan ile resmî ortaklık müzakerelerine başlamayı kabul etti.

: Türkiye-AET ilişkileri donduruldu.

: Yunanistan - AET ortaklık Antlaşması Atinada imzalandı.

: Türkiyeyi AET ile Gümrük Birliğine götürecek antlaşma imzalandı.

: AET, Avrupa Topluluğu (AT) adını aldı.

: Yunanistan ATye tam üyelik için başvurdu.

: Yunanistanın tam üyeliği başladı.

: Türkiye ATye tam üyelik için başvurdu.

: Kıbrıs Rum Kesimi tam üyelik başvurusunda bulundu.

: Avrupa Topluluğu adı Avrupa Birliği (AB) adını aldı.

: Finlandiya tam üyelik başvurusunda bulundu.

: Norveç tam üyelik başvurusunda bulundu.

: Isveç, Finlandiya ve Avusturya ABye üye oldu. (Üye sayısı 15 oldu.)

: Türkiye - AB Gümrük Birliği fiilen başladı.

: Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında Türkiyeye adaylık statüsü tanındı.

: AB Bakanlar Konseyi, Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti.

: 10 yeni ülke ABye tam üye oldu.

: AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlattı.

: Bulgaristan ve Romanya AB üyesi oldu.

x

bakarak aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Türkiyenin Avrupa Birliğine üye olma girişimleri ve bu süreç hakkında neler düşünüyorsunuz?

2. Ekonomik bir birlik olarak kurulan ABnin genişleyerek siyasi bir birlik hâline dönüşmesinin sebepleri neler olabilir?

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız