8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı ÇK cevapları Sayfa 102-105-106-107-109-116

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı  ÇK cevapları Sayfa 102-105-106-107-109-116

sayfa 102

Madde 17 - Herkes, yasama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir


Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz

Madde 20 - Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz

Adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz

Madde 22 - Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir Haberleşmenin gizliliği esastır.

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğe dokunulamaz

Istisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir

Madde 23 - Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir

Yerleşme hürriyeti, suç işlemesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık ödevi ada ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz


Madde 24- Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerinde kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır

Madde 27 - Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir

Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 inci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz

Bu madde hükme yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir

Madde 33 - Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir
Dernek kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye başvurur

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir

Madde 36 - Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak süratiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz


Madde 42 - Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir


Madde 48 - Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir Özel teşebbüsler kurmak serbesttir

Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır

Madde 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır

sayfa 105

1 cevabı:  milli mücadele döneminde Türk milletini yoksulukla mücadele etmiştir
2 cevabı:  Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele dönemi de milli birlik ve beraberliği sağlamak için
3 cevabı:  bir ülkede milli birlik ve beraberliğin sağlanamamış olması o ülkede dayanışmanın olmadığına demokrasinin yapılmaması gibi sorunlara yol açar

sayfa 106

Milliyetçilik Ilkesi;

Atatürk Ilkeleri arasında son derece önemli bir ilke olan milliyetçilik, akilcilik, gerçekçilik, barışçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle bütünleşen ve bu ilkelerle çelişen yorumlara kapalı bir ilkedir
Slogan;

milliyetçi olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
devleti devlet yapan milliyetçiliğidir

Milli Birlik ve Beraberlik;
Milli birlik ve beraberlik, Türk Inkılabının temel ilkelerinden biridir Milliyetçilikle, milli egemenlikle ve milli bağımsızlıkla çok yakından ilgilidir

Atatürklün toplayıcı ve birleştirici, kaynaştırıcı milliyetçilik anlayışı, milli birlik ve beraberlik olarak ifadesini bulur
Slogan bulamadım


Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur Millet varlığını korumak için bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmaları, bir milletin en yenilmez silâhı ve korunma vasıtasıdır Bu sebeple, Türk milletinin idaresinde ve korunmasında, milli  birlik, milli  duygu, milli  kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.

Atatürkün yukarıdaki sözünden yola çıkarak günümüzde milli birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız

sayfa 107 cevapları

1 soru
a-1-7-roman rakamıyla bir
2 soru
d-4-roman rakamıyla iki
3 soru
b-2-3-6-roman rakamıyla altı
4 soru
b-2-3-roman rakamıyla altı
5 soru
2-3-4-6-9-roman rakamıyla iki,dört,altı
6 soru
c-12-8-roman rakamıyla beş

SAYFA 109

1. bolum:
1 = inkılap=  kavramların hepsi
2= din ve vicdan hürriyeti=  tekke ve zaviyelerin kapatılması.
3= çağdaşlık=  kılık kıyafet, Türk medeni kanunu,tevhidi - i tedrisat , tekke ve zaviyeler...
4= akılcılık ve bilimsellik=  tekke ve zaviyelerin kapatılması, tevhidi i tedrisat kanunu...

2. bolum:
eşitlik=  kadınların da oy kullanması. evlenme boşanma hakkına sahip olmaları vs.. gibi.
din ve vicdan özgürlüğü=  belki örnek sayılmaz ama dinde zorlama yoktur. herkes istediği dini seçmekte özgürdür.
çağdaşlık=  günümüzde medreseler kapatılıp çağdaş eğitim veren okullar açılmıştır. şapka, kılık kıyafet kanunu vb. kanunlar çıkarılmıştır.
her alanda aklın ve bilimin üstünlüğü=  bilim adamlarının çalışmalarına önem verilmiştir. çağdaşlaşmada akıl ve bilim ön planda tutulmuştur. vs.
sayfa 116
cumhuriyetçilik=  demokrasinin gelmesi
milliyetçilik= milli birlik ve beraberlik
halkçılık=  üstünlük ortadan kalkmıştır eşitlik sağlanmıştır
devletçilik= ekonomik,sosyal ve kültürel değerlerin devlet eli ile yapılması
laiklik=  din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız