8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

4. Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

A.1.Aşağıda Türkiye iktisat kongresinden sonra gerçekleştirilen bazı faaliyetler verilmiştir. Bu faaliyetlerin hangi ekonomik alanlara yönelik olduğunu ilgili boşluklara yazınız.

*Iş bankasının kurulması                                   a.

*Karabük demir çelik fabrikasının açılması             b.

*Aşar vergisinin kaldırılması                                c.

*Kabotaj kanununun çıkarılması                          d.

*makine kimya endüstrisinin açılması                    e.

2.3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunlarla yapılan yeniliklerin toplum yaşamına getirdiği değişiklikleri aşağıdaki boşluklara yazınız

A.Halifeliğin kaldırılması Halifeliğin birleştirici bir fonksiyonu olması gerekirken bu durum tarihte pratik olarak başarılamamıştır. Çoğu zaman birkaç yerde birden hilafet görülmüştü. Örneğin, Osmanlı'nın hilafetini bazı devletler tanımamış kendi halifeliklerini ilan etmişlerdir.

Tüm bu sebeplere ilave olarak halifeliğin sembolik bir makam ya da bir dini liderlik makamı olması gerekirken devlet karşısında siyasi bir güç olmaya başlaması, Türkiye cumhuriyeti açısından ileride doğabilecek büyük sorunların habercisi niteliğindeydi.

B.Tevhit-i tedrisat kanunu ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Yeni Türkiye'nin kültür hayatında çok önemli bir aşamayı başarıya ulaştıran Tevhid-i Tedrisat Kanunu, aslında büyük bir kültür hamlesidir. Eğitimin birleştirilmesi ile, özellikle 19. yüzyıl sonlarından beri Türkiye eğitiminde görülen medrese ve okul (mektep) diye devam eden ikililiğe son verilmiştir. "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile öğretim ve eğitim birliği sağlanarak milli kültür birliğine yönelmek istenmiştir. Öğretim ve eğitime milli ve laik bir karakter veren Tevhid-i Tedrisat Kanunu, milli gelişme tarihinde daima büyük yer tutacak bir inkılabın da adı olmuştur.

C.Diyanet işleri bakanlığının kurulması: Osmanlı Devleti'nde din işleri Meşihat Makamlığı'nca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü. 1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, "Şer'iye ve Evkaf Vekâleti" adıyla "Bakanlık" olarak yer almış, 1924 'e kadar da bu statü aynen devam etmiştir.

Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, Başvekâlet bütçesine dahil ve Başvekâlete bağlı Diyanet Işleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet Işleri Başkanlığı kurulmuştur.

D.Genel kurmay başkanlığının yeniden yapılandırılması:¦¦¦

3.Eğitim ve öğretim alanında yapılan yenilikleri aşağıdaki boşluklara kronolojik sırayla yazınız.

4.I. Sütunda Cumhuriyet Döneminde kurulmuş bazı kurumlar, II. sütunda ise bu kurumların görevleri verilmiştir. Her bir kurumun solundaki boşluğa o kuruma ait görevlerin önündeki harfi yazınız. II. sütundaki her bir görev, bir kez kullanılabilir ya da hiç kullanılmayabilir.

I.kurumlar

(a,b,c)1. Hıfzıssıhha enstitüsü

(c )2. Kızılay

(e  )3.Verem Savaş Dispanseri

II. görevleri

A.Aşı ve serum üretmek

B.Nüfus planlaması yapmak

C.Doğal afetlerde halka yardım etmek

D.Sağlık işlerini düzenlemek

E.Hastalıkların yayılmasına engel olmak

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1)TBMM, aldığı kararla 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmıştır.

A.Padişahın yetkilerini sınırlandırmak

B.Millet egemenliğini sağlamak

C.Istanbul hükümetini desteklemek

D.Padişahlık ve halifeliğin tek kişide toplanmasını engellemek

CEVAP:  A

2)Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin Lozan barış anlaşmasıyla sağladığı kazanımlardan biri değildir?

A.Tam bağımsızlık

B.Uluslararası alanda hukuki eşitlik

C.Ulus devlet niteliği kazanmak

D.Boğazlar üzerinde tam egemenlik

CEVAP: D

3. I. Istanbula yakın oluşu

II. Anadolunun ortasında güvenli bir bölgede bulunması

III. Gelişmiş bir kent olması

IV. Askeri starateji açısından önemli bir mevkide olması

V. Ulaşım yollarının bağlantı noktasında olması

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Ankaranın başkent seçilmesinde etkili olmuştur?

A. I-II-III         B. II-III-IV           C. II-IV-V    D .III-IV-V

CEVAP: C

4)Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçişin gerekçelerinden biri olamaz?

A.insanların düşüncelerini özgür olarak söyleyebilmeleri

B.Mecliste hükümetin denetlene bilmesi

C.Halkın görüşlerinin mecliste temsil edilebilmesi

D.Yürütme yetkisinin siyasal partilerce eşit paylaşılması.

Cevap: D

 

5) I.Değişmez hukuk kuralları belirlendi.

II. Modern hukuk kurallarının uygulaması sağlandı.

III. Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturuldu.

IV. Hukukta ikilik ortadan kaldırıldı.

Yukarıdakilerden hangisinde hukuk alanında yapılan inkılapların sonuçları doğru olarak verilmiştir.

A.I-II-III    B.I-II-IV      C.II-III-IV      D.I-II-IV

CEVAP: C

 

6) I.Şeyh Sait      II. Izmir suikastı       III. Kubilay olayı

Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki üç olayın ortak özelliği arasında yer almaz?

A.Olayların yurt dışı ile aygunhoca.com bağlantısı olması

B.Cumhuriyete ve inkılâplara karşı olması

C.Olaylardan sonra gerekli tedbirlerin alınması

D.Halkın olaylara büyük tepki göstermesi

CEVAP: A

 

7)I.Türk dil kurumun açılması

II. Türk tarih kurumunun kurulması

III. Türk tarihinin ana hatları adlı kitabı

IV. Tarih ve dil kurultayının düzenlemesi

Cumhuriyet döneminde yapılan, yukarıda verilen çalışmaların ortak amacı nedir?

A.Türk dili ve tarihinin köklerini araştırmak

B.Türk dilinin diğer dillerden etkilenmediğini savunmak

C.Türk ırkının en üstün ırk olduğunu savunmak

D.Anadolu da yaşayan medeniyetleri araştırmak

CEVAP: A

 

8)I.Üniversite reformu

II. tekke ve zaviyelerin kapatılması

III. Tevhidi tedrisat kanunu

IV. hukuk mektebinin açılması

Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ün hangi kişilik özelliğiyle daha yakından ilişkilidir?

A.Ileri görüşlülüğü

B.Liderliği

C.Cesareti

D.Akıcılığı

CEVAP:D

 

9)1933 yılında gerçekleştirilen üniversite reformuna zemin hazırlayan malche raporunda yer alan önerilerin bazıları şunlardır:

*Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmesi

*Bilimsel araştırmalara ağırlık vermeli

*üniversitelere öğrenci alımında sınav yapılmalı

Bu önerilerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Üniversiteye girişte seçici davrandığı

B)Yeniliklere açık bir yükseköğretim hedeflendiği

C)Öğretim üyelerinin ülke içinden seçildiği

D)Bilimsel gelişmelerin takip edildiği

CEVAP.C

 

C.Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1)Aşağıdaki uygulamaların temel amacı nedir? Bu uygulamaların bu uygulamalarla tarımda nasıl bir değişim gözlenmiştir?

*Çiftçilere kredi verilmiştir.

*Aşar vergisi kaldırılmıştır.

*Köylülere toprak mülkiyeti hakkı tanınmıştır.

*Çiftçilere arazi dağıtımı yapılmıştır.

*Çiftçilere, tohum, ilaç, gübre ve tarım aletleri yardımı yapılmıştır.

 

2)Cumhuriyetin ilanı, Türkiye de demokratik rejimin kurulmasına nasıl katkıda bulunmuştur?

3)Atatürk ün yüksek bir insan cemiyeti olan aygunhoca.com Türk cemiyeti olan Türk illetinin, tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.€sözünden hareketle sanat alanındaki çalışmalara örnekler veriniz

4)€Biz her açıdan medeni insan olmalıyız Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır.€(Mustafa Kemal Atatürk)sözünün anlamına şapka inkılâbıyla birlikte düşünerek yazınız.

5)Nutuk un yazılış amaçlarını nelerdir? Bu amaçların geçerliliğini günümüzden örneklerle açıklayınız.

6)Demokrasi rejiminde neden birden çok partiye gereksinim duyulmaktadır? Düşüncelerinizi yazınız.

7)€bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileşmesine bilimsel olarak yoktur.€(21mart 1923)

a)yukarıdaki sözle ilgili olabilecek yenilikleri yazınız.

b)Atatürk ün bu sözüyle toplumsal alanda neler amaçlandığını yazınız.

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Tc Inkılap Tarihi SBS hazırlık Genel Tekrar Konu Testleri ve Cevapları