8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Ünite Atatürkçülük

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz. Ifade doğru ise cümlenin başına (D) yanlış ise (Y) harfi koyunuz

( D.. ) 1. Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması laikliğin aklın ve bilimin üstünlüğü esaslarıyla ilgilidir.

( D.. ) 2. 1937 yılında anayasa Türk devletinin laik olduğu ile ilgili bir cümle eklenmiş

( Y.. ) 3.  Atatürkün insanlıkla ilgili düşünceleri sadece Türk milletini ilgilendirir.

( D.. ) 4. Ülkemizde devletçilik ilkesinin benimsenmesinde 1929 krizinin etkisi olmuştur.

B. Yönergeler doğrultusunda aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

1. Aşağıda halkçılık ilkesiyle ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramlar ile örnek olayları eşleştiriniz.

Milli egemenlik                                   hukuk mektebinin açılması

Eşitlik                                               Saltanatın kaldırılması

Adalet                                              Medeni kanunun kabulü

Demokratik hat                                  Kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesi

Soyadı kanunun kabulü

2. Aşağıdaki boşluklara milli birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik faaliyetleri yazınız.

Milli birlik ve beraberlik

Vatan anlayışı

Vatan bölünmezliği

Devlet bölünmezliği

Devlet ve millet bölünmezliği

3. Aşağıda A sütununda milli güç unsurları, B sütununda milli güç unsurları ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Her bir milli güç unsurunun solundaki boşluğa, o unsurla ilgili açıklamanın önündeki harfi yazınız. B sütunundaki her bir cevap, bir kez ya da daha çok kullanılabileceği gibi hiç kullanılmayabilir de.

A

D.. Siyasi güç

B.. Askeri güç

C.. Ekonomik güç

A.. Sosyokültürel güç

B

A.    ülkede yaşayan halkın milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması

B.    ülkenin dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olması

C.    ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının en verimli şekilde kullanması

D.    demokrasi ve insan haklarına bağlı bir yönetimin bulunması

E.    Halkın eğitimli ve bilinçli olması

4.Aşağıda verilen kavram haritasına Atatürk ilkelerini ve bu ilkeler ile ilgili inkılaplardan üç örneği yazınız.

ATATÜRKÇÜLÜK

Cumhuriyetçilik   saltanatın kaldırılması  çok partili hayat  anayasanın kabulü

Milliyetçilik

Inkılapçılık

Laiklik

Devletçilik 

5) Atatürkçülük ile Atatürk ilkelerinin amaçları arasındaki ortak yönler nelerdir?

6) Atatürk ilkelerinin ya da hangileri  modern okullarda okumanızda ve bilimsel bilgiler öğrenmenizde etkili olmuştur?

7) Atatürk ilkeleri ve bunlara dayanılarak gerçekleştirilen inkılaplara Türkiyede ne gibi değişme ve gelişmeler yaşanmıştır?

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını yazınız.

1. Atatürkün aşağıdaki hangi sözü daha çok hangi ilke ile ilişkilendirilebilir?

Herhalde devletin, siyasal ve fikri konularda olduğu gibi bazı ekonomik işlerde de düzenleyiciliğini ilke olarak kabul etmek uygun görülmelidir€

A.    Halkçılık

B.    Devletçilik

C.    Cumhuriyetçilik

D.     Milliyetçilik

CEVAP: B 

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde cumhuriyetçilik ilkesiyle çelişen bir durum bulunmaktadır?

A.    Idareciler belirli bir aileden gelmemektedir

B.    Kişilerin yararı toplumun yararının önündedir

C.    Yöneticiler halka hesap vermek durumundadır

D.    Yöneticiler seçimle belirlenmektedir.

CEVAP:B

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi vatandaş olarak yerine getirmemiz gereken sorumluklarımızdan değildir?

A.    Kazancımız oranında vergi vermek

B.    Anayasa ve kanunlara bağlı olmak

C.    Şikayetlerimizi dilekçe ile yapmak

D.    Seçimlerle oy kullanmak

CEVAP:C

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi laiklik ilkesinin eşitlik esası doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaptır?

A.    Cumhuriyetin ilanı

B.    Halifeliğin kaldırılması

C.    Saltanatın kaldırılması

D.    Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

CEVAP:D

5. Atatürkün düşünce sisteminin oluşmasında aşağıdaki düşünürlerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A.    Tevfik Fikret

B.    Voltarie ( volter )

C.    Sait Halim Paşa

D.    Ziya Gökalp

CEVAP:C

6. Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılığın amaçlarından birisi değildir?

A.    Var olan mevcut kurumları zorla değiştirmek

B.    Yeni kurumların yanında eski kurumların devamını sağlamak

C.    Türk milletini çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak

D.    Toplumun sürekli olarak gelişmesini sağlamak

CEVAP:A

7. Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve beraberliğin amaçları arasında değildir?

A.    Devleti oluşturan unsurları ortak amaçlar etrafında birleştirmek

B.    Milletçe karşılıklı sevgi ve saygı içinde yaşamak

C.    Milletçe bir arada yaşamak

D.    Milleti oluşturan unsurlardan birisine ayrıcalık tanımak

CEVAP:D

8.  Türk milletinin kuruluşunda etkili olduğu görülen doğal ve tarihi gerçekler şunlardır;

a.    siyasi varlıkta birlik

b.    dil birliği

c.    yurt birliği

d.    tarihi yakınlık

e.    ahlaki yakınlık

Atatürkün yukarıdaki ifadesine göre Atatürkün milliyetçilik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez 

A.    Birleştiricidir

B.    Kaynaştırıcıdır

C.    Yayılmacıdır

D.    Köklüdür

CEVAP:C

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Anayasal haklarının bilincinde olan bir vatandaş aygunhoca.com ile bu hakların bilincinde olmayan bir vatandaşın yaşamları arasında nasıl bir fark olabilir?

2. Savaş gibi bazı olağanüstü durumlarda anayasal haklarımızdan bir kısmı neden yasaklanıyor olabilir?

3. Birey ile vatandaş arasında nasıl bir fark var? Vatandaşlık bilincine erişmiş bir insan hangi özelliklere sahip olmalıdır?

4. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda devlete ve vatandaşlara düşen görevler nelerdir?

5. Osmanlı devletinin son zamanlarında devleti kurtarmak amacıyla çeşitli fikirler ortaya atılmış ve reformlar yapılmıştı. Ancak düşünülen olmamış ve devlet dağılmıştır. Atatürkçü düşünce sistemini bu tarihi gerçeğe göre nasıl yorumlarsınız?

6. Türkçenin yabancı diller etkisinden kurtarılması gerektiğine inanan Atatürk, 193yılında başlattığı çalışmalarla dilimizin asıl kimliğine kavuşturmak için çalışmıştır. Günümüzde Türkçemizi aygunhoca.com diğer dillerin etkisine karşı korumak için sizce neler yapmak gerekir?

7. Atatürkçü düşünce sisteminin uygulamasında hangi amaçlar gözetilmiştir?

Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alıntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır.  ©aygunhoca.com

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Tc Inkılap Tarihi SBS hazırlık Genel Tekrar Konu Testleri ve Cevapları